Меню

С Е Л С К О С Т О П А Н С К А А К А Д Е М И Я
A G R I C U L T U R A L A C A D E M Y
________________________________________
гр. София 1373, ул. Суходолска № 30, тел.: +359 2 812 75 05; факс: +359 2 812 75 15;
Sofia 1373, 30 Suhodolska Str.; tel.: +359 2 812 75 05; fax: +359 2 812 75 15;
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; http://agriacad.bg/

В изпълнение на Заповед № РД–07-132/10.10.2018 г. на Председателя на ССА

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА

КОНКУРСИ за ДИРЕКТОРИ на структурни звена – научни институти в Селскостопанска академия:

1. Научен център по бубарство - Враца;
2. Научен център по земеделие – Търговище;
3. Научен център по земеделие – Средец;
4. Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян.

Изисквания към кандидатите за директори:
1. Да е хабилитиран в направлението на основния предмет на дейност на научния център.
2. Да представи Програма за развитие и управление на научния център за срок на мандата, от която да e видно, че:
2.1. познава:
- научните приоритети, структурата на управление и нормативната база на Академията;
- научната, научно-приложната, експерименталната дейности и административната организация на Центъра;
- научните приоритети в областта на основната дейност на Центъра у нас, в европейски и световен мащаб;
- системата за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации в Република България;
- системата за обучение на докторанти в страната и академията;
- източниците на финансиране на научната дейност у нас, в ЕС и в световен мащаб.
2.2. има визия за:
- организацията и развитието на Центъра;
- развитие на кадровия потенциал;
- развитие на научноизследователската дейност;
- организиране и провеждане на обучението на докторанти;
- развитие на научната инфраструктура и материалната база;
- укрепване на финансовото състояние на Центъра.
3. Да е в състояние да реализира Програмата за развитие и управление на Института в периода, съгласно чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда.
4. Да е представил материали, от които е видна научноизследователската и организаторската му дейност през последните 5 години, оценката на дейността и популярността на кандидата в научната общност.
5. Да не е навършил 65 години, към датата на обявяване на конкурса.

Документи за участие в конкурсите:

1. Творческа автобиография (по образец, Приложение 1);
2. Копия на документи за последната придобита научна степен и последната заемана академична длъжност;
3. Програма за развитие и управление на Центъра за срока на мандата - 4 години;
4. Документи, свързани с дейността на кандидата през последните 5 години, свързани с:
а. научноизследователската дейност:
- списък на научните публикации;
- участия в научни и научно-приложни проекти;
- патенти, внедрявания и др.;
- участия в научни конференции и др.;
- ръководство на докторанти, специализанти.
б. организаторска дейност:
- ръководство на научен център, научен отдел, лаборатория, научен съвет, научен секретар, председател на общо събрание и др. административна дейност;
- организиране на научни форуми, семинари, изложби, открити дни и др.
в. оценка на дейността и популярността на кандидата в научната общност:
- цитирания на научни трудове;
- участие в комисии, работни групи, научни журита и др.;
- членство в национални и световни научни организации, комитети, редколегии и др.;
- научни публикации, реферирани и индексирани в световни литературни източници (индексирани публикации в (Scopus/WOS);
- изнасяне на лекции в престижни университети в чужбина и у нас (без рутинна преподавателска дейност).
г. други документи.
6. Декларация за конфликт на интереси (по образец, Приложение 2).
7. Свидетелство за съдимост.
8. В случай, че кандидатът заема длъжността „Директор” към момента на кандидатстване, представя отчет за дейността си.
Конкурсите ще се проведат на база „Правилник за провеждане на конкурси за директори на структурни звена – научни центрове в Селскостопанска академия”, публикуван на Интернет страницата на ССА.
Срокът за подаване на документите за конкурсите е 1 (един) месец от публикуване на обявата.
Документите се подават лично в Централно управление на Селскостопанска академия – София 1373, ул. “Суходолска” № 30 – служба “Личен състав” след получаване на входящ номер от деловодството. Телефон за справка: 812-75-12.
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в служба “Личен състав”.
Образците за творческа автобиография и декларация за конфликт на интереси се теглят от кандидатите от Интернет страницата на ССА. При техническа невъзможност се получават в ЦУ на ССА на хартиен или електронен носител, в рамките на работното време, през периода от публикуване на обявата за конкурса до началото му.

 

Творческа-автобиография

Декларация- образец

Процедурни правила

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!