Меню

   Селскостопанска академия на основание чл.16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и Заповед № РД -07-131/24.10.2017 г. на председателя на ССА обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ „Жилищна сграда, бл. 13 ” с полезна площ от 79 кв. м., гр. София, ул.„ Суходолска” № 30. 

Търгът ще се проведе на 30.11.2017 г. от 11.00 часа, в заседателната зала на втори етаж, гр. София, ул. „Суходолска” № 30. Депозитът за участие е в размер на 80 лв лева с ДДС и се внася на място в касата на ССА.
Началната наемна цена е в размер на 134 лв. на месец с ДДС. Тръжната документация може да бъде получена в деловодството в административната сградата на ССА, срещу представяне на банково бордеро или фактура за заплатена цена от 20 лева с ДДС. Оглед на обекта, предмет на търга може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ търга от 10.00 до 12.00 часа, като необходимо условие е закупуване на тръжна документация.
Лице за контакти: г-н Василев, тел.: 02 812 75 40

Подкатегории

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!