Меню

Поради предизвикания интерес предоставяме становището на юриста – главен експерт Т.Колева от Централното управление на Селскостопанска академия относно: „Обжалване на решение на Върховния административен съд от 03.01.2012 г., по което на ИЗС Русе е отхвърлена жалбата против заповед на министъра.”

Случаят се отнася до следното. През 2001 г. (заповед № РД 46-1700/08.11.2001 г. на министъра на земеделието М. Дикме) на ИЗС – Русе, е запазено право на ползване върху 7106.583 дка земеделски земи от държавния поземлен фонд. Седем години по-късно министър В. Цветанов прекратява правото на ползване на част от предоставената площ - три имота с общ размер 2651.409 дка с начин на трайно ползване – нива (заповед № РД46-1712/30 .12.2008 г.). ИЗС Русе с жалба претендира за отмяна на заповедта за запазване на правото на ползване. Като заинтересована страна Селскостопанската академия поддържа жалбата на ИЗС - Русе.

Прочети още...

Ръководствата на БАН и ССА се срещнаха и обмениха опит и идеи във връзка с изготвянето на новия Закон за ССА.

Участниците в срещата се договориха за сключването на ново рамково споразумение. То ще включва както краткосрочни договори с конкретни мерки за преодоляване на сушата от селскостопанските производители, така и дългосрочни програми за сътрудничество.

Прочети още...

Очаква се приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за селскостопанската академия да доведе до:

- засилване на колективното начало и възстановяване на академичните принципи при управлението на ААН;
- намаляване на администрирането при вземането на управленски решения и повишаване на отговорностите по използване на активите на ААН;
- засилване на контрола и финансовата дисциплина чрез делегиране на съответни правомощия в лицето на икономическия директор на ААН и останалите органи за управление;
- подобряване на модела на финансиране чрез механизми, които да стимулират конкуренцията и водят до увеличаване на средствата за научни изследвания и иновации. Ще се гарантира устойчивост за финансиране на значими изследователски проекти.
- осигуряват се механизми за ефективно опазване и ползване на държавните материални активи, предоставени на ААН.

Прочети още...

Страница 93 от 97

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!