Меню

Pitomnik s 4erni4evi fidanki1Председателят на Селскостопанска академия Проф. д-р Васил Николов посети Опитната станция по бубарство и земеделие – Враца /ОСБЗ/.
Проф. Николов се срещна с ръководството и научния колектив на станцията и представи своята визия за стабилизиране и развитие на опитните станции в системата на ССА. Учените от ОСБЗ-Враца изразиха своята подкрепа относно необходимите действия, които трябва да се предприемат с цел подобряване на нучната, приложна и производствена дейност на опитните станции. Директоратът на базата – проф. д-р Паномир Ценов, придружи председателя на академията при разглеждане на експериментално-производствената база на станцията. Той отбеляза, че Опитната станция е създадена през 1896 г. и е единствената в системата на ССА, а и в цялата страна, тясно специализирана в бубарството и копринарството. ОСБЗ провежда научноизследователска работа във всички по-важни области на бубарството, организира курсове за обучение, подготвя програми, стратегии, проекти по всички въпроси на съвременното бубарство. Станцията съхранява най-големия бубарски генофонд в Европейския съюз, включващ 140 сорта черница и около 200 породи и линии копринена буба.
Функционирането на добре организирана и работеща научноизследователска структура по бубарство е едно от най-важните условия за развитието на подотрасъла в страната. Станцията осигурява резници, и фиданки от най-добрите черничеви сортове, бубено семе от високопродуктивни хибриди, съвети и консултации по въпросите на бубарството. Всичко това представлява основата за бубарското производство и не може да бъде осигурено от нито една друга държавна или частна институция в България. В този аспект ОСБЗ-Враца е от важно национално значение за запазване и развитие на бубарство в България.
Производствената дейност на ОСБЗ е насочена към осигуряване на продукти за научното обслужване на бубарството в цялата страна, както и за износ в чужбина. Част от продуктите на станцията като качество и цена се нареждат на челно място в света. Така, ОСБЗ-Враца е главният износител на бубено семе и суха храна за буби за САЩ, като тези продукти намират добра реализация и в други страни като Австралия, Холандия, Египет, Гърция, Пакистан и др.
Станцията произвежда черничеви фиданки за вътрешния пазар и за износ в други страни от ЕС. Така, в Португалия са продадени 10000 черничеви фиданки от сортове с високо плододаване към които има засилен интерес напоследък.
ОСБЗ-Враца провежда курсове за обучение по бубарство с чуждестранни граждани, което генерира значителни приходи на фона на годишната си издръжка. През миналата година са обучени 6 човека от Тайланд, Грузия и Великобритания. През септември и октомври тази година в ОСБЗ-Враца ще пристигнат за обучение курсисти от Украйна, Колумбия и Исландия.
В основата на стратегията за развитие на станцията е разработването на подобрени и нови научни продукти с потенциално високо търсене и тяхната успешна пазарна реализация.
Проф. Николов изрази задоволството си от състоянието на материално-техническата база, научната, приложна и производствена дейност на ОСБЗ-Враца и препоръча на ръководството и да положи повече усилия, съвместно със ССА за осигуряване средства за целево подпомагане поддръжката на генетичните ресурси на копринената буба и черницата, които са уникални и представляват национално богатство за страната.

Pa6kuli samo s majki i samo s  jenski kakavidi ot markirani po pol v stadii larva porordi1

 

ov33 

IO1 Директорът на Института по овощарство, гр. Пловдив - проф. дн Стефан Гандев изнесе хабилитационна лекция на тема: „Изследвания върху размножаването, отглеждането, вегетативните и репродуктивните прояви при круша, ябълка и орех“. Гост на събитието беше Председателят на Селскостопанска академия – проф. д-р Васил Николов.
В лекцията беше направена ретроспекция на творческия път на проф. Гандев, работата му по изпитване на наши и чужди сортове от посочените видове, съпътстващите резитби за формиране и плододаване, новите техники за размножаване на ореха и възможността за смесено отглеждане на орех с праскова. Специално внимание беше отделено на вегетативните и репродуктивните прояви на крушата, ябълката и ореха във връзка с архитектурата на овощните дървета. Проведените изследвания кореспондираха със съвременните принципи за отглеждане на овощните видове и бяха подкрепени с физиологични експерименти. На тази база бяха представени както теоретични, така и практични изводи, касаещи развитието на овощарството у нас.
В дискусията по лекцията, беше отбелязана ролята на проф. Гандев при извеждането на редица наши и международни проекти. Участието му при създаването на нови сортове и технологии, както и членството му в международни комисии, редколегии, научни комитети и председателстване на заседания на международни форуми. Отбелязана беше и научната и методичната помощ, която оказва на младите изследователи в института. Колективът на Института по овощарство пожела на проф. Гандев здраве и дълъг творчески път.
Проф. Николов, поздрави проф. Гандев за добрата презентация и посочи, че е открил за себе си много нови и интересни неща.
След приключване на лекцията, учените от Институтът по Овощарство, запознаха Председателя на академията с проблемите и проектите, по които работят. Беше посочено, че Института съхранява генетичен фонд от над 1700 сортообразци от различни овощни видове. Учените от ИО провеждат генетични, селекционни, имунитетни и биотехнологични изследвания за създаване на нови сортове и подложки в овощарството. Развиват методи и средства за повишаване продуктивността на овощните култури и най-вече качеството на плодовата продукция. Разработват се и се внедряват научнообосновани технологии за отглеждане на овощните култури в съответствие с принципите на устойчивото земеделие и екологичното производство на плодове. Беше отбелязано, че през последните години постоянно нараства интересът на производителите към продуктите на института.
Проф. Николов изрази удовлетворението си от чутото и видяното. „Всичко което казахте, напълно съвпада с визията ми за развитие на Академията. Ще работим заедно за издигане престижа на академията и постигане устойчиво развитие на изследователската и внедрителската дейност в научните поделения. Вие имате енергични професори и доценти, много млади учени. И всички говорят с ентусиазъм, с любов към това което работят. Това е изключително обнадеждаващо.“
Презентацията на работата в института продължи в научните лаборатории, овощните градини, оранжерийния комплекс. Проф. Николов беше особено впечатлен от Завода за производство на безвирусен посадъчен материал, който ежегодно предоставя на производителите на плодове разсад от ягоди, малини и актинидия, а на разсадникарите подложките GF 677 и OHF-333.

io3
IO2

578

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма на обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

4

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

1

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

5

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на месните и рибните продукти

1

-

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

8

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

2

-

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

9

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

10

Почвознание

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

11

Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

12

Агрохимия

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

13

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по полски култури, Чирпан

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

-

2

Земеделски институт, Шумен

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

14

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

15

Овощарство

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

16

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

17

Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

18

Растителна защита (вирусология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (фитобктериология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по зеленчукови култури „Марица”,  Пловдив

1

-

Агробиоинститут, София

Растителна защита (фитопатология)

1

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

19

Развъждане на селско-стопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

ЗИ, Шумен

20

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

2

-

Институт по фуражните култури, Плевен

21

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

22

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

23

Свиневъдство

2

-

Земеделски институт, Шумен

24

Специални отрасли (пчели)

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

25

Екология на селскостопанските животни

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

  Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

            Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

            Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 67 от 18.08.2017 г.)

 Такса за кандидатстване – 30 лв. 

vn1 Аквариумът към Института по рибни ресурси, ССА отбеляза празника на град Варна със специална експозиция. Входът бе безплатен за най-малките посетители и намален за ученици. 

Новaта специална експозиция в Аквариума е представянето на малка колекция от риби, препарирани чрез метод, наречен диафонизация, т.е. телата им придобиват напълно прозрачен вид с ясно разграничими по цвят хрущяли и кости. Съхранените по този начин екземпляри се консервират продължително време в безвредни за здравето на човека агенти. В момента се работи по разширяване на колекцията. Освен че те са изключително атрактивни модели, този метод се използва и в биологията и медицината за определяне на видова принадлежност при трудно отличаващи се по външни белези риби и други организми.
Институтът по рибни ресурси, Варна (ИРР) към Селскостопанска Академия е учреден през 1932, като Морска биологична станция с Аквариум, който е най-старият на Балканския полуостров. В експозицията на Аквариума могат да се видят морски, речни и екзотични риби, и някои други хидробионти, като костенурки и тритон. От морските представители, характерни за нашия Черноморски басейн може да се запознаете с морска котка, лястовица, змиорка, както и морски дракон, който е най-отровната риба в Европа. От екзотичните видове интересни представители са пираните. От тях има растителноядни и хищни.
Може да видите рибата полиптерус. Знаете ли, че тя може диша и атмосферен въздух при засушаване на водоема, който обитава? Нейната родина е Сенегал.
Институтът по рибни ресурси, Варна (ИРР) към Селскостопанска Академия успешно съчетава изследователската дейност върху Черноморската екосистема, научно-популярните лекции, изнесени от научните сътрудници и атракционната дейност.

vn2

vn5

vn3

6c129666-6358-403e-aac8-00cfb49dbef4Главният консултант на Европейската асоциация по животновъдните науки (EAAP) Бернард Есмейн се срещна с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов в сградата на научната институция в София. Той предаде официално писмо от генералния секретар на EAAP г-н Андреа Росати, с което кани Академията да стане член на организацията.
Бернард Есмейн изтъкна, че EAAP е най-голямата организация, съществуваща в Европа в областта на животновъдната наука. Годишните й срещи (тази година на 28 август - 1 септември 2017 г. в Талин, Естония) се съберат около 1500 участници. В нея членуват не само академични и научни организации, но и всички заинтересовани лица в областта на животновъдството: производители на храни и фуражи, животновъди, земеделски стопани и фермерски организации и други.
Г-н Есмейн запозна председателя на Академията с ползите, които ще имат българските учени в областта на животновъдството, след като ССА стане член на EAAP. Даде и конкретен пример със стипендиите за млади учени, които организацията отпуска.
Проф. д-р Николов благодари за отправената покана и изтъкна, че българските учени в областта на животновъдните науки са международнo признати и търсени. Той посочи, че в системата на ССА има голям брой звена, които работят в направление животновъдство.
Представителят на ЕААП отбеляза, че и преди е посещавал Академията като част от френска делегация, в качеството си на завеждащ звеното по международно сътрудничеството към Националния институт за селскостопански изследвания (INRA). Предложи и съдействие за задълбочаване на сътрудничество на Академията с INRA.

На срещата присъстваха акад. Атанас Атанасов, директор на Съвместен геномен център и доц. д-р Георги Димов – председател на развъдна организация в овцевъдството.

2Институтът по планинско животновъдство и земеделие – град Троян развива научноизследователска работа за производство на екологично чиста аграрна продукция и организиране на биологичното производство за здравословни храни.
На работната среща на колектива на ИПЖЗ – град Троян с председателя на ССА проф. д-р Васил Николов бяха обсъдени въпроси за развитието на животновъдството, овощарството, фуражното производство и опазване и съхранение на околната среда в планинските региони на страната. Проф. Николов изрази притеснението си от рязкото намаляване на броя на учените в областта на животновъдството, както в института, така и в Академията, като цяло. Той определи като неуспешен опитът за отделяне на експерименталните бази на институтите в Троян и Шумен, в държавни предприятия.
На основата на съхраняваните в института местни породи, както и на интродукцията на чужди, е разработен цялостен модел за биологично производство на краве и козе сирене, който се експериментира от години в института. „Нямаме проблеми при реализиране на готовата продукция – заяви технологът на млекопреработвателното предприятие г-жа Зунева. „ССА трябва чрез моделни технологии, ферми, овощни градини и опитни полета да определя насоките на развитие на земеделието в страната“- отбеляза председателят на ССА.
В областта на овощарството Институтът проучва генетичните ресурси от различни овощни видове и технологиите за устойчиво овощарство в планинските райони. В лабораторията за тъканни култури се произвежда свободен от вируси посадъчен материал и вирусна диагностика на овощни насаждения.
Проф. д-р Николов посети всички подразделения на Института и изрази задоволството си от състоянието на лабораторния комплекс.

Страница 10 от 72

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!