Меню

Rila1223Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов проведе работни срещи в базата на Института по тютюна и тютюневите изделия - Марково в гр.Рила и Института по земеделие- Кюстендил.

d480e35a-bf14-4cb4-bfa9-1c02d8748a24Директорът на дирекция „Международно сътрудничество“ на Министерство на селското стопанство на Република Азербайджан г-н Рашад Фараджов се срещна с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.
Обсъдени бях теми, по които Селскостопанска академия към Министерство на земеделието, храните и горите и Kонсултативен център за аграрни науки и информации към Министерството на селското стопанство на Азербайджан ще си сътрудничат. Основните области са: растениевъдство, животновъдство, обучения на докторанти и други. Конкретните направления на научното партньорство ще бъдат описани при сключване на споразумение, което предстои да бъде подписано.
„Искаме сътрудничеството ни да бъде ползотворно и продължително и от взаимен интерес“, изтъкна проф. Николов. От своя страна г-н Рашад Фараджов подчерта, че винаги може да се разчита на приятелството с Азербайджан.
Предстои подписване на споразумение за сътрудничество при провеждането на заседанието на предстоящата Българо- азербайджанска междуправителствена комисията за икономическо и научно - техническо сътрудничество през есента.
На срещата присъстваха: Зулфия Ализаде, Сътрудник по икономически въпроси към посолство на Република Азержайджан, Росен Симитчиев, Съветник на министъра на енергетика, Иван Баталов, експерт външнотърговски икономически връзки към Министерство на икономиката и от страна на Академията: заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова, главният научен секретар доц. Здравка Петкова, директорът на дирекция „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол“ доц. Соня Иванова.

d207abc8-dad4-46b0-b31c-39978932e234

1634af21-2409-4e89-848c-b11cd36cae15Два дни след публикуването в Държавен вестник на новия Устройствен правилник, се проведе първото заседания на новоучредения Съвет на директорите, който е консултативен орган към председателя на Селскостопанска академия.
Бяха обсъдени въпроси свързани с:
- Предприемане на действия произтичащи от новия Устройствен правилник
- Формиране на научни съвети
- Въвеждане на електронен документооборот
- Финансово състояние на научните звена
- Възможности за закрила на технически решения чрез патенти и полезни модели
- Текущи

В началото на всеки месец председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов ще провежда поотделно срещи с директорите на научните звена. Те ще започнат от месец септември и на тях ще бъдат обсъждани: финансово състояние, предложения, проблеми и други.

 

 

 

3061c981-b81a-457a-8ad1-16879054491e

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2018/2019 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

3

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

5

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

-

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

8

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

1

-

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

9

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

10

Почвознание

4

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

11

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

1

-

Земеделски институт, Шумен

2

1

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

1

-

Институт по царевицата, Кнежа

12

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

13

Овощарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

14

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

15

Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

16

Растителна защита (ентомология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

17

Растителна защита (фитобактериология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

18

Растителна защита (микология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

19

Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

20

Развъждане на селско-стопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Земеделски институт, Шумен

21

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

22

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

2

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

23

Овцевъдство и козевъдство

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

24

Свиневъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

25

Специални отрасли (пчели)

1

-

ИЖН, Костинброд

26

Екология на селскостопанските животни

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

27

Икономика и управление (земеделие)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

28

Организация и управление (земеделие)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

  Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

           Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

 Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г.)

Такса за кандидатстване – 30 лв.

sgradaВ днешния брой на Държавен вестник е публикуван новият Устройствен правилник, който влиза в сила от утре (01.08.2018 г.)

Може да го изтеглите ТУК

sgradaМинистерски съвет прие новия Устройствен правилник на Селскостопанската академия. Отменя се действащия правилник (обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.), който е изменян и допълван 9 пъти до настоящия момент.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г.) се извърши ключова реформа по отношение начина на управление и финансиране, както и преструктуриране на държавните предприятия -опитни станции в нея чрез създаването на държавно предприятие „Научно-производствен център”.
С новия правилник се осигурява съответствие на актуалните разпоредби на Закона за Селскостопанската академия със структурата и организацията на работа на научната институция като национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите. Уреждат се в детайли въпросите, свързани с преструктурирането на начина на финансиране и управление, както и се определя устройството, организацията и дейността на новото държавно предприятие „Научно-производствен център”.
Новата структура на ССА включва: централна администрация, 25 научни институти, 4 научни центрове – бивши държавни предприятия към академията, Националeн земеделски музей и Държавно предприятие „Научно-производствен център”.
В централната администрация се създават дирекции и се преобразуват съществуващите отдели, като се прецизират функциите им и се добавят нови.
От датата на вписването му в търговския регистър, новото Държавно предприятие „Научно-производствен център“ е правоприемник на активите и пасивите, както и на архива на 16 държавни предприятия – опитни станции, чиято регистрация се заличава.
Към Държавното предприятие се създават 13 специализирани поделения - опитни станции, подпомагащи дейността на ССА.

Страница 10 от 95

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!