Меню

logo-eea-grantsОт началото на месец юни е обявена нова покана за кандидатстване по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“. Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и научните изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти. Отпусканата за целта безвъзмездна помощ е в размер на 100 %. Крайната дата за кандидатстване за финансиране е 9 декември 2016 г., или до изчерпване на финансовите средства по поканата.

Оперативните цели на програмата са следните:
 Увеличаване на мобилността на студентите и на персонала във висшето образование и науката между България и страните-донори;
 Засилване на сътрудничеството между висши училища от България и страните-донори чрез разработване на съвместни учебни програми и учебни модули;
 Повишаване нивото на компетентностите на българските преподаватели, изследователи и административен персонал във висшето образование и науката;
 Повишаване на качеството и на приложимостта на образователните програми, предлагани от български висши училища.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Допустими кандидати могат да бъдат официално признати или акредитирани образователни и обучителни институции, вкл. държавни, общински и частни училища, центрове за професионално обучение, висши училища и официално признати научни организации от България и държавите донори.

ДОПУСТИМИ ИНСТИТУЦИИ ПАРТНЬОРИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ДОНОРИ
Допустимите институции партньори от държавите донори са официално признати образователни и обучителни институции, вкл. висши училища, изследователски институции, частен сектор – предприятия и социални партньори, които сътрудничат с образователни и обучителни институции, публични и частни организации, вкл. с нестопанска цел и неправителствени организации.

ДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ
1. Участие в конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми;
2. Учебни посещения (до 5 дни, вкл. дните за пътуване);
3. Посещения на експерти (до 5 дни, вкл. дните за пътуване);
4.Предпроектни проучвания (feasibility studies) и подготовка на социално-икономически анализи;
5.Организиране на конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми.

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДВУСТРАННИ ДЕЙСТВИЯ
Периодът за изпълнение на двустранни действия в рамките на настоящата покана е от
30 юни 2016 г. до 31 януари 2017 г.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ДВУСТРАННИЯ ФОНД НА ПРОГРАМАТА: 81 500 €
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПОКАНАТА: 64 000 €


РАЗМЕРИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ
Минималният размер на безвъзмездната помощ, която може да бъде поискана за изпълнение на двустранни действия в рамките на поканата е 5000 €, докато максималният размер на поисканата безвъзмездна помощ е 10000 €.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Институцията-бенефициент може да получи авансово плащане в размер до 80 % от размера на безвъзмездната помощ в рамките на 15 дни след подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездната помощ. Авансово получените средства следва да се използват като работен капитал за изпълнение на двустранното действие. Окончателното балансово плащане (до 20 %) следва да бъде направено не по-късно от 15 дни след одобряване на окончателния отчет.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
Следните разходи са допустими за изпълнение на двустранно действие:
- Такси за участие, пътни, квартирни и дневни разноски, свързани с участие в конференции, семинари, курсове и симпозиуми;
- пътни, квартирни и дневни разноски, свързани с осъществяване на учебни
посещения;
- пътни, квартирни и дневни разноски, свързани с осъществяване на посещения на експерти, както и разходи за възнаграждения на тези експерти;
- Разходи, свързани с осъществяване на проучвания на възможности (feasibility studies) и подготовка на социално-икономически анализи;
- Разходи за организиране на конференции, семинари, курсове и симпозиуми;
- Разходи за закупуване на данни, необходими за подготовка на документите за кандидатстване;
- Разходи за външни консултантски услуги;
- допълнителни, индивидуални разноски на хора с увреждания (ако е приложимо).
Разходите стават допустими от датата на подписване на договора между програмния оператор и бенефициента. Датата на допустимост на разходите е крайният срок на
изпълнение на договора.

1111111k Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Тотка Трифонова и главният научен секретар доц. д-р Виолета Божанова се срещнаха  с  г-н Луо Кинг -  втори секретар, отговарящ за науката и технологиите към посолството на Китайската народна република в България, проф. Зу Пей - декан на Факултета по земеделие и биология към Шанхайския университет и проф. Шен Гуан, отговарящ за международното сътрудничество в същия факултет.
Проф. Зу Пей представи накратко обучителните и изследователските програми на Факултета по земеделие и биология, като част от Шанхайския Университет Jiao Tong, който е един от най-старите университети в Китай, създаден през 1896 г.
Доц. Божанова представи структурата, дейностите и научните постижения на Селскостопанска академия. Тя посочи основните приоритетни направления, върху които са фокусирани изследванията на научните колективи от ССА и съществуващите програми за обучение на докторанти.
Обсъдени бяха възможностите за научно-техническо  сътрудничество между двете институции в основни области на аграрната наука. „Можем да разработим съвместни изследователски програми, включително чрез общи проекти финансирани по програми на ЕС и да обменяме докторанти“ - заяви председателят на Академията проф. Тотка Трифонова.
Проф. Зу Пей съобщи, че се предвижда създаването на междуправителствена програма за финансиране  на  съвместни българо-китайски изследвания в областта на аграрните науки.

t4k2

t4k5

sg1С промените в Закона за ССА се въвежда финансова самостоятелност при управлението на паричните средства и определяне на параметрите на изразходването им, оптимизиране на структурата на Селскостопанска академия и създаване на Центровете за изследвания и иновации.   
Предвижда се значително увеличение на собствените приходи и осигуряване на допълнителни работни места, с което ще се оптимизира и стабилизира научната, научно-приложната и експериментално-производствената дейност. Възможността да се получава възнаграждение, базирано на положения труд ще доведе до по-висока активност на работещите в системата на ССА и до създаване на по-качествени научни  продукти.  
Чрез промените в Закона ще се постигне по-добра връзка с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти. Представители на браншови организации ще участват в Управителния съвет на ССА, както и в координационните съвети на Центровете за изследвания и иновации. Разписан е специален ред за осъществяване на взаимодействие с бизнеса при изпълнение на научни и научно-приложни проекти.
Опитните станции и експерименталните бази, които по сега действащия закон са държавни  предприятия, ще се обособят като структурни звена на научните институти. По този начин ще се повиши възможността им за участие в програми за модернизиране и развитие като демонстрационни и образователни структури на Институтите.
Това предвиждат одобрените от Правителството промени в Закона за Селскостопанската академия.

Проект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска академия

tm2Със заповед на министър-председателя за председател на Управителния съвет на Селскостопанска академия, за нов 4 - годишен мандат е назначена проф. Тотка Трифонова.
Проф. Трифонова заема поста председател на ССА от 18 март 2015 г. Била е заместник изпълнителен директор на Национален център по аграрни науки (сега ССА) и директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ (ИПАЗР). По образование е агроном със специалност „Растителна защита“, завършено в Агрономическия факултет към Селскостопанската академия в гр. София. Има над 160 научни публикации в областта на земеделието и е член на различни специализирани научни съвети, редакторски колегии и други.

Владее английски и руски език.

13529254 1732974750323872 8778904985215070500 nПредседателят на Селскостопанска академия проф. Тотка Трифонова и ректорът на Аграрен университет - Пловдив проф. Христина Янчева подписаха рамков договор за двустранно сътрудничество между двете институции за 5-годишен период.

АУ и ССА обединяват усилията си за съвместна дейност и сътрудничество за повишаване качеството на научноизследователската и приложна дейност и на обучението, свързани с развитието на конкурентно високотехнологично земеделие.

 

 

 

 

 

 

13439047 1732974806990533 6828301332611295947 n

 

 

 

 

domozetov Проф. Димитър Домозетов, директор на Института по земеделие – Кюстендил представи 10 сорта череши по време на Празника на черешата в град Кюстендил. Той изтъкна, че са отглеждани и селектирани от научния колектив и са устояли на пролетните мразове и са дали реколта в овощните градини. „Оцеляха в жестокия мраз на 27 април с температура от -4 до -6 градуса”, каза Домозетов и добави, че сорт “Стефания” е продаден на Китай, сорт “Самит” пък дава плодове с рекордни размери 32 до 34 мм. Миналата година са утвърдени два нови сорта, които са първите у нас самоплодни и сами се опрашват.

Череша от сорта "Райниес" с размер 35 мм, печели приза за най-едър плод на завършващия днес Празник на черешата в Кюстендил. Това е национален рекорд, каза проф. Димитър Домозетов. „Любопитното е, че черешата рекордьор е обрана в местността "Почивалото" край село Граница, където и преди две години е добита череша, но от канадския сорт "Самид", чиито диаметър тогава бил 34 мм“, отбеляза проф. Домозетов.

Над 30 читалища, културни домове, клубове, кметства, детски градини, представители на занаятчийската камара участваха в уникалния празник на кюстендилската череша. Това е деветото издание на Празнина на черешата. Той е наследник на първото овощарско изложение, проведено в Кюстендил през 1896 година. Кюстендил е един от трите най- големи производители на череши в България.25062016 Grudev Kiustendil4

118-07-01-ere6i16

Страница 9 от 58

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!