Меню

WP 20180202 11 06 04 Pro1111През 2017 г, учените от Института по овощарство – Пловдив са работили по 14 проекта: - 8 финасирани от ССА, 6 - към МОН, в т.ч: 1 проект в конкурсна сесия „Млади учени“, 2 - към „Фундаментални научни изследвания“ и 3 бр. по линията на двустранно сътрудничество. Това стана ясно на годишния отчет на института, на който присъства председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов..
Директорът на института проф. дн Стефан Гандев заяви, че производството на сертифициран овощен посадъчен материал е бъдещето печелившо производство в овощарството.
Той представи насоките за развитие на института за 2018 г. като припомни, че през 2018 г. институтът ще бъде домакин на Третия международен симпозиум „Диви родственици на градинарските култури“, организиран под егидата на Международната организация по градинарски науки ( ISHS).
Основните направления в научноизследователската работа са насочени към оценка и управление на нови генетични ресурси при основните овощни култури, оценка на селекционен материал и селекция на нови сортове, притежаващи устойчивост към биотични и абиотични стресови фактори.
Разработват се и съвременни технологични решения за производство на ябълки, както и технологични подходи за оптимизиране производството на овощен посадъчен материал. Въвеждат се биологични подходи при размножаването и отглеждането на орехи, праскови, кайсии и сливи.
Отделя се специално внимание на биологичния контрол на икономически важните неприятели с използването на диспенсери. С оглед задълбочаващия се воден недостиг се провежда проследяване на пространственото-времевото разпределение на водата в активния почвен обем на овощните растения, с цел повишаване на икономическата ефективност, икономия на водата и опазване на околната среда.
Провеждат се изследвания в опитни и производствени насаждения в страната за изясняване етиологията и факторите, благоприятващи възникването и развитието на патологичния процес, водещ до преждевременното загиване на овощните дървета.
По линия на двустранните сътрудничества се разработват съвместни изследвания за контрол на ключови неприятели и размножаване на ценни дървета и храсти с медицинско предназначение.

28471273 2013965738891437 3675922560098221610 nПроведе се Българо – Холандски семинар „Перспективи в агро-индустрията“. Форумът е организаран от Агробиоинститу и Селскостопанска академия и се състоя в град София.
Съорганизатори са: Посолство на Холандия;Съвместен геномен център – СУ “Св. Климент Охридски“;Министерство на Земеделието, Храните и Горите; Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;Българска Агенция по Безопасност на Храните и Център за оценка на риска по хранителната верига.
Основните теми, които бяха дискутирани са бъдещето на агро-индустрията, както в България и Холандия, така и в световен мащаб. Насоките на развитие на растителната селекция - приложения на геномиката и метаболомиката; качеството на семената и контрола; селекционни права, бъдещето на селекцията при животните и предизвикателствата пред контрола на качеството, безопасността на храните и оценка на риска.
Лектори и участници в днешния семинар са водещи холандски и български изследователи и експерти.

 

 

 

28661456 2013965758891435 5481646862684942694 n

0f844776-3eac-46c7-93d1-f1cd48d73d06

28576190 2013965742224770 2602302155186443570 n

28377521 2013965755558102 5327658913155779423 n

75a219af-da56-477f-85f5-2e0e3ce08d11С огромно мнозинство, без нито един глас против, промените в Закона за Селскостопанска академия бяха приети на второ гласуване в пленарна зала.
3 са основните промени . Първата е свързана с начина на финансиране, което е ключово за дейността на ССА. Преминава се към автономен бюджет.


Втората е по отношение състава на Управителния съвет, който ще бъде само от хабилитирани учени от Селскостопанска академия. Третата е структурна промяна, която засяга държавните предприятия към ССА. Създава се едно Държавно предприятие „Научно- производствен център“, което ще обедини 15 от сега съществуващите.

Държавните предприятия: Опитна станция по бубарство и земеделие-Враца, Опитна станция по земеделие - Средец, Опитна станция по земеделие -Търговище и Опитна станция по животновъдство и земеделие - Смолян се преобразуват в научни центрове. Експерименталните бази Троян и Шумен преминават към съответните институти.

doktorantiСелскостопанската академия преобявява конкурс за прием на докторанти в редовна и започна форма на обучение.

Общо 25 са предложенията, от които могат да избират вече завършилите магистри. 

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

            Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

            Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ бр. 16 от 20.02.2018 г.)

 Такса за кандидатстване – 30 лв.

Селскостопанската академия преобявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма на обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

4

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

1

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

5

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

2

-

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

8

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

9

Почвознание

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

10

Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

11

Агрохимия

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

12

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по полски култури, Чирпан

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

-

1

Земеделски институт, Шумен

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

13

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

14

Овощарство

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

15

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

16

Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

17

Растителна защита (вирусология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (фитобктериология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по зеленчукови култури „Марица”,  Пловдив

Растителна защита (фитопатология)

1

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

18

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

ЗИ, Шумен

19

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

2

-

Институт по фуражните култури, Плевен

20

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

21

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

22

Свиневъдство

2

-

Земеделски институт, Шумен

23

Специални отрасли (пчели)

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

24

Екология на селскостопанските животни

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

4d12f08c-e9ec-4caa-ab0d-e7606f4bdf58

Селскостопанска академия спечели 8 награди в традиционния конкурс за иновации на международната селскостопанска изложба „Агра 2018“, в съревнование с 68 кандинати  на 50 фирми и научни институти. Със статуетка и диплом, като водещи в категориите си са отличени: - високобелтъчен хляб - „Зърнея“ наИнститута по криобиология и хранителни технологии; -сорт домат „Алено сърце“на Института по зеленчукови култури „Марица“; -технология за отглеждане на орехи на учените от Института по овощарство в Пловдив. Дипломи са присъдени и на Института за изследване и развитие на храните – Пловдив, за създадения пастет от птиче месо и зеленчуци, обогатен с пробиотици; Института по декоративни растения – София за нов сорт карамфил;.- технологията – „Пелети от отпадната биомаса на лавандулата“, съвместна разработка на  Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров" и Руският държавен аграрен университет – Московската селскостопанска академия “К. А. Тимирязев“; сорт пипер Ивайловска капия на Опитна станция по поливно земеделие - Пазарджик съвместно с Института по зеленчукови култури – Марица; сорт стевия „Стела“ на Земеделски институт – Шумен.

Високобелтъчният хляб - „Зърнея“ е с повишено съдържание на биологично активни субстанции, като β-глюкани, омега-6 мастни киселини, микро- и макроелементи, като калий, калций, манган, желязо, мед, цинк, селен, магнезий и витамини от група В. Миксът от брашна съдържа незаменимите аминокиселини лизин, триптофан, хистидин, фенилаланин, левцин, изолевцин, треонин, метионин, валин и аргинин. Хлябът „Зърнея” е източник на здравословни нутриенти за потребителя. Той може да се прилага профилактично при диабет, онкологични и сърдечно-съдови заболявания.

Сортът домат „Алено сърце“ е с традиционен български вкус и аромат. По съдържание на вещества с антиоксидантно действие – аскорбинова киселина, общи багрила и ликопен, сортът „Алено сърце“ превишава „Биволско сърце“. Съчетанието на приятен сладко-кисел вкус и типичен доматен аромат с добър външен вид и нежна текстура определят сорта като подходящ за прясна консумация.Сортът може да се отглежда както в култивационни съоръжения, така и на открито – при полски условия за ранно и средноранно производство. При оранжерийни условия добивите са 5000-7000 kg/da, а при полски условия 4500-6000 kg/da.

Технологията за отглеждане на орехи дава подробна информация за ботаническите и морфологични особености на ореха, за неговите биологични и екологични изисквания като овощен вид. Включена е и икономическа оценка на отглеждането на ореха в България.

Пастетът от птиче месо и зеленчуци, обогатен с пробиотици е с по-малко мазнини, повече протеини и обогатен с ингредиенти, за подобряване на функционално-здравословните му качества. Продуктът притежава здравословен потенциал, оптимален мастно-киселинен състав, намалена енергийна стойност, запазена биологична стойност, пребиотична активност, и подобрени качествени характеристики.

Сорт Ивайловска капия е по-едър и месест от останалите български сортове капия, добивите са от 5 до 10% по – високи - средно 3,5- 4 тона. Сортът е с високо съдържание на сухо вещество и пиперките лесно се белят.

Ттехнологията – „Пелети от отпадната биомаса на лавандулата“ е свързана с оползотворяване на отпадната биомаса от лавандула за енергийни цели. Пелетите са с минимално съдържание на прахова фракция и здравина над 90%, подходящи за изгаряне в пелетни горелки.

Първи български сорт от растението стевия. Сортът е разработен от учени от Земеделски институт – Шумен и носи името „Стела“. Понастоящем стевията остава естествен заместител на захарта. Увеличеният потребителски интерес към натуралните хранителни добавки означава, че продукти като стевия ще бъдат обект на голямо внимание от страна на потребителите. Сортът проявява добра екологична пластичност и може да се отглежда във всички райони на страната при поливни условия. Притежава относително добра устойчивост на гъбни болести.

Новият сорт карамфил е перспективен и конкурентоспособен не само за българския пазар.

В конкурсът за иновации участваха и Института по земеделие – Карнобат със Зимен двуреден сорт ечемик Дария. Сортът е върхово постижение на българския и европейски пазар с добиви до 923.4 kg/da; два сорта пасищен райграс - „Тетрани“ и „Тетрамис“ на Института по фуражни култури – Плевен; - два нови хибрида царевица и монография посветена на тази култура Институтът по царевицата – Кнежа; -диетични безглутенови кексчета на  Институт за изследване и развитие на храните; -многофункционално противороево дъно за пчелни кошери на Института по животновъдни науки в Костинброд; - "Технология за производство на полски фасул" на Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево; -методично ръководство „Възможности за използване на хетерозистната селекция при самоопрашващите се култури фъстъци, сусам и ориз“ на  Института по растителни и генетични ресурси –Садово.

В международното изложение Агра 2018 със своите продукти участваха всички 25 института и 10 от опитните станции на Академията, както и Националния земеделски музей. Щандовете на Академията бяха посетени от вицепремиера Валери Симеонов, зам.- министърът на министерството на земеделието и храните Лозана Василева, г-н Георги Гергов и др.

 

irrh1

ikht1

 

ab6da513-5d59-42a2-92a4-4a93ff1ed0d1

cb2bb1aa-2a77-4001-b55b-e8203d1e5aa0

8e7f1215-1dea-44a3-8c39-efca9c8756c8

106085c2-5966-4e5a-b891-8c9cbc0e3719

c93ee008-6854-4f65-a7d7-428453d580ce

b7877813-eecd-45db-b22c-399ad120e48d

5f8f1d6c-535e-4506-80ce-53fbca0a7e28Ръководството на Селскостопанска академия - председателят на проф. д-р Васил Николов, заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова и главният научен секретар доц. д-р Здравка Петкова връчиха удостоверенията за заемане на академични длъжности доцент и професор и свидетелства за одобрените иновативни продукти на постоянната комисия по иновации и технологии към Селскостопанска академия. Тържествената церемония се състоя в рамките на Международната селскостопанска изложба „Агра 2018”.Новохабилитираните учени са:

 1. Професор д-р Генчо Милев Милев – ДЗИ, Г.Тошево
 2. Професор д-р Цветослав Николов Миховски – ИПЖЗ, Троян
 3. Професор д-р Димитър Кръстев Митев – ИПЖЗ, Троян
 4. Професор д-р Боряна Георгиева Чуркова – ИПЖЗ, Троян
 5. Професор д-р Анелия Илиева Кътова – ИФК, Плевен
 6. Професор д-р Наталия Георгиева Анастасова – ИФК, Плевен
 7. Професор д-р Монко Иванов Нанков – ИЦ, Кнежа
 8. Професор д-р Стефан Владимиров Вълчинков – ИЦ, Кнежа
 9. Професор д-р Магдалена Георгиева Облакова – ЗИ, Стара Загора
 10. Доцент д-р Мариана Благоева Христова – ИПАЗР, София
 11. Доцент д-р Илиян Костадинов Баджаков – АБИ, София
 12. Доцент д-р Мария Дончева Донева –  ИКХТ, София

          

  Одобрените иновативни продукти

 1. Методично ръководство: Възможности за използване на хетерозисната селекция при самоопрашващите се култури фъстъци (Arachis hypogaea L.), сусам (Sesamum indicum L.) и ориз (Oryza sativa L.) – ИРГР, Садово
 2. Tехнология за семепроизводство на твърда пшеница – ИПК, Чирпан
 3. Tехнология за производство на твърда пшеница – ИПК, Чирпан
 4. Иновационен продукт: напитка „Леден чай" – ИКХТ, София
 5. Иновационен продукт:  напитка „Медовина - древна напитка със съвременно звучене" –  ИКХТ, София

d3d48b6b-285b-4a16-8e3f-ae9827bd4518

b1d6e952-9daa-4df5-a720-ed211ffc6b4f

 

a2c6e496-140c-490f-aceb-c998a581dc19

6429a89c-6927-4461-9a31-119bbf3d2de8

 1. 20342f7a-e2b6-4f83-a832-3fd42445e99d51397be2-75c3-41ca-b387-9f783d99ebd364a64d50-7385-4369-b6cc-288384962011
 2. 23b11af5-0f9a-4a10-9d58-970fe1f2891a

9aba9619-36fb-4d0d-b5d1-8e9bebbf5f11

Страница 9 от 84

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!