Меню

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма на обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

4

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

1

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

5

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на месните и рибните продукти

1

-

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

8

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

2

-

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

9

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

10

Почвознание

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

11

Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

12

Агрохимия

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

13

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по полски култури, Чирпан

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

-

2

Земеделски институт, Шумен

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

14

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

15

Овощарство

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

16

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

17

Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

18

Растителна защита (вирусология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (фитобктериология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по зеленчукови култури „Марица”,  Пловдив

1

-

Агробиоинститут, София

Растителна защита (фитопатология)

1

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

19

Развъждане на селско-стопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

ЗИ, Шумен

20

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

2

-

Институт по фуражните култури, Плевен

21

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

22

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

23

Свиневъдство

2

-

Земеделски институт, Шумен

24

Специални отрасли (пчели)

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

25

Екология на селскостопанските животни

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

  Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

            Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

            Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 67 от 18.08.2017 г.)

 Такса за кандидатстване – 30 лв. 

vn1 Аквариумът към Института по рибни ресурси, ССА отбеляза празника на град Варна със специална експозиция. Входът бе безплатен за най-малките посетители и намален за ученици. 

Новaта специална експозиция в Аквариума е представянето на малка колекция от риби, препарирани чрез метод, наречен диафонизация, т.е. телата им придобиват напълно прозрачен вид с ясно разграничими по цвят хрущяли и кости. Съхранените по този начин екземпляри се консервират продължително време в безвредни за здравето на човека агенти. В момента се работи по разширяване на колекцията. Освен че те са изключително атрактивни модели, този метод се използва и в биологията и медицината за определяне на видова принадлежност при трудно отличаващи се по външни белези риби и други организми.
Институтът по рибни ресурси, Варна (ИРР) към Селскостопанска Академия е учреден през 1932, като Морска биологична станция с Аквариум, който е най-старият на Балканския полуостров. В експозицията на Аквариума могат да се видят морски, речни и екзотични риби, и някои други хидробионти, като костенурки и тритон. От морските представители, характерни за нашия Черноморски басейн може да се запознаете с морска котка, лястовица, змиорка, както и морски дракон, който е най-отровната риба в Европа. От екзотичните видове интересни представители са пираните. От тях има растителноядни и хищни.
Може да видите рибата полиптерус. Знаете ли, че тя може диша и атмосферен въздух при засушаване на водоема, който обитава? Нейната родина е Сенегал.
Институтът по рибни ресурси, Варна (ИРР) към Селскостопанска Академия успешно съчетава изследователската дейност върху Черноморската екосистема, научно-популярните лекции, изнесени от научните сътрудници и атракционната дейност.

vn2

vn5

vn3

6c129666-6358-403e-aac8-00cfb49dbef4Главният консултант на Европейската асоциация по животновъдните науки (EAAP) Бернард Есмейн се срещна с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов в сградата на научната институция в София. Той предаде официално писмо от генералния секретар на EAAP г-н Андреа Росати, с което кани Академията да стане член на организацията.
Бернард Есмейн изтъкна, че EAAP е най-голямата организация, съществуваща в Европа в областта на животновъдната наука. Годишните й срещи (тази година на 28 август - 1 септември 2017 г. в Талин, Естония) се съберат около 1500 участници. В нея членуват не само академични и научни организации, но и всички заинтересовани лица в областта на животновъдството: производители на храни и фуражи, животновъди, земеделски стопани и фермерски организации и други.
Г-н Есмейн запозна председателя на Академията с ползите, които ще имат българските учени в областта на животновъдството, след като ССА стане член на EAAP. Даде и конкретен пример със стипендиите за млади учени, които организацията отпуска.
Проф. д-р Николов благодари за отправената покана и изтъкна, че българските учени в областта на животновъдните науки са международнo признати и търсени. Той посочи, че в системата на ССА има голям брой звена, които работят в направление животновъдство.
Представителят на ЕААП отбеляза, че и преди е посещавал Академията като част от френска делегация, в качеството си на завеждащ звеното по международно сътрудничеството към Националния институт за селскостопански изследвания (INRA). Предложи и съдействие за задълбочаване на сътрудничество на Академията с INRA.

На срещата присъстваха акад. Атанас Атанасов, директор на Съвместен геномен център и доц. д-р Георги Димов – председател на развъдна организация в овцевъдството.

2Институтът по планинско животновъдство и земеделие – град Троян развива научноизследователска работа за производство на екологично чиста аграрна продукция и организиране на биологичното производство за здравословни храни.
На работната среща на колектива на ИПЖЗ – град Троян с председателя на ССА проф. д-р Васил Николов бяха обсъдени въпроси за развитието на животновъдството, овощарството, фуражното производство и опазване и съхранение на околната среда в планинските региони на страната. Проф. Николов изрази притеснението си от рязкото намаляване на броя на учените в областта на животновъдството, както в института, така и в Академията, като цяло. Той определи като неуспешен опитът за отделяне на експерименталните бази на институтите в Троян и Шумен, в държавни предприятия.
На основата на съхраняваните в института местни породи, както и на интродукцията на чужди, е разработен цялостен модел за биологично производство на краве и козе сирене, който се експериментира от години в института. „Нямаме проблеми при реализиране на готовата продукция – заяви технологът на млекопреработвателното предприятие г-жа Зунева. „ССА трябва чрез моделни технологии, ферми, овощни градини и опитни полета да определя насоките на развитие на земеделието в страната“- отбеляза председателят на ССА.
В областта на овощарството Институтът проучва генетичните ресурси от различни овощни видове и технологиите за устойчиво овощарство в планинските райони. В лабораторията за тъканни култури се произвежда свободен от вируси посадъчен материал и вирусна диагностика на овощни насаждения.
Проф. д-р Николов посети всички подразделения на Института и изрази задоволството си от състоянието на лабораторния комплекс.

4b259d0a-cfe8-4499-9ab7-2a85dcf0a0bdПредставители на тютюневия бранш – производители, преработватели и тютюнева индустрия се срещнаха с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов с сградата на ЦУ на научната институция в София.

Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите НАТ-2010 и президент на Европейската асоциация на тютюнопроизводителите UNITAB, пожела на председателя и екипа на академията успешна и продуктивна работа в полза на българското селско стопанство.

Цветан Филев представи дейността на браншовите организации в тютюневия сектор и очерта основните теми и предизвикателства пред него, свързани с пазарното развитие, големия обем регулации, механизмите за подпомагане на производителите и разпоредбите, касаещи регистрирането на стопаните. Г-н Филев отбеляза доброто сътрудничеството на тютюневия сектор с Института по тютюна и тютюневите изделия, част от структурата на Селскостопанска академия, който е единственият по рода си у нас и разполага с уникални лаборатории. „Убедени сме, че нашето участие в диалога по всички теми, касаещи тютюна, допринася за по-стабилна и успешна среда за всички заинтересовани страни – в сектора, образователните и научните среди, и от страна на държавните институции“, каза Цветан Филев.

От своя страна проф. д-р Николов благодари на представителите на тютюневия бранш, за доброто сътрудничество с Института по тютюна и тютюневите изделия, и за високата оценка, която дават за дейността му. Той заяви, че отвореният диалог и съвместната работа между структурните звена на Академията и браншовите организации ще бъде сред основните му приоритети. „Вашият пример на успешно сътрудничество – бранш – наука- политика, трябва да станат модел за ССА във всички области.“

 

9bff3cc2-d209-4724-98de-8c6f555c7760Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” е национален лидер в разработването на теоретични и приложни аспекти на почвознанието, поливното земеделие, растителната защита и механизацията на селското стопанство. Това заяви директорът на научния институт проф. Светла Русева по време на среща на колектива с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.

Колективът представи пред председателя на ССА основните направления, по които работи и споделиха своите трудности с работата. Учените посочиха, че в Института се правят химични, физични, микробиологични и агрохимични анализи на почви и растения и земеделските производители могат да получат консултации както за осъществяване на оптимално торене, така и за борба с плевели, болести и неприятели по отглежданите селскостопански култури. В ИПАЗР се осъществява радиоекологичен мониторинг и контрол на почви, води, наноси, растения и храни.

Учените от ИПАЗР „Пушкаров“ дават съвети на фермерите за борба с ерозията в земеделските земи и за рекултивация на непродуктивни, слабопродуктивни, замърсени и нарушени почви и ландшафти. Извършват оценки за водообмена в системата почва-растение-атмосфера и препоръки за водоспестяващи и екологосъобразни прецизни поливни режими. Правят оценки за агроклиматичния потенциал на земите за ефективно отглеждане на различни земеделски култури. Извършва се картографиране и мониторинг на икономически важни вредители, изпитва се устойчивостта на сортове и хибриди земеделски култури към причинители на икономически важни болести.

Фермерите може да получат съвети за техническите средства за механизиране на процесите в растениевъдството и животновъдството, технологиите и съоръженията за прибиране и оползотворяване на биомасата от земеделското производство и съвременни решения за логистика и машиноизползване на земеделската техника.

Проф. д-р Николов разгледа Музея на почвите, Лабораторния блок на института, включващ лабораториите за физико-химични, микробиологични, агрохимични и радиобиологични анализи. Акредитираната референтна изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания на ИПАЗР „Пушкаров“ е една от двете лаборатории в България с най-голям обхват на изследвания и капацитет на персонала.

Обсъдени бяха и възможностите на института да подкрепя МЗХГ при реализирането на Програмата за развитие на селските райони чрез осъществяване на агрохимическо обслужване на земеделието, мониторинг на състоянието на почвените ресурси, агроекологично райониране на земеделските култури, очертаване на земеделските територии с природни ограничения за земеделско ползване и други.

Страница 5 от 67

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!