Меню

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОНС “ДОКТОР” ПО ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИВ НАУЧНИТЕ ИНСТИТУТИ НА ССА

Институт

Докторска програма

Професионално направление

Акредитирана до

1

Институт по аграрна икономика, София

Икономика и управление  (земеделие)

ш. 3.8 Икономика

21.6.2022

Организация и управление (земеделие)

ш. 3.7 Администрация и управление

21.6.2022

2

Земеделски институт, Шумен

Свиневъдство

ш. 6.3 Животновъдство

25.6.2020

Говедовъдство и биволовъдство

ш. 6.3 Животновъдство

25.6.2020

Овцевъдство и козевъдство

ш. 6.3 Животновъдство

25.6.2020

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

ш. 6.3 Животновъдство

7.2.2018

Селекция и семепроизводство на културните растения

ш. 6.1 Растениевъдство

21.12.2021

3

Агробиоинститут, София

Генетика

ш. 4.3 Биологически науки

11.5.2021

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др

ш. 6.2 Растителна защита

23.4.2021

4

Институт по полски култури, Чирпан

Селекция и семепроизводство на културните растения

ш. 6.1 Растениевъдство

25.6.2020

5

Институт по зеленчукови култури„Марица”, Пловдив

Селекция и семепроизводство на културните растения

ш. 6.1 Растениевъдство

23.4.2020

Зеленчукопроизводство

ш. 6.1 Растениевъдство

23.4.2020

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др

ш. 6.2 Растителна защита

23.4.2020

6

Институт по почвознание,  агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Общо земеделие

ш. 6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Почвознание

ш. 6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Агрохимия

ш. 6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Мелиорации (вкл.почвена ерозия и борбата с нея)

ш. 6.1 Растениевъдство

24.9.2020

Хидромелиоративно строителство

ш. 5.7 Архитектура, строителство и геодезия

27.5.2022

Механизация и електрификация на животновъдството

ш. 5.1 Машинно инженерство

27.5.2022

Механизация и електрификация на растениевъдството

ш. 5.1 Машинно инженерство

27.5.2022

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др

ш. 6.2 Растителна защита

3.11.2021

7

Институт по царевицата, Кнежа

Селекция и семепроизводство на културните растения

ш. 6.1 Растениевъдство

24.3.2021

8

Институт по земеделие, Кюстендил

Селекция и семепроизводство на културните растения

ш. 6.1 Растениевъдство

13.11.2019

Овощарство

ш. 6.1 Растениевъдство

13.11.2019

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

ш. 6.2 Растителна защита

13.11.2019

9

Институт по овощарство, Пловдив

Овощарство

ш. 6.1 Растениевъдство

3.11.2022

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

ш. 6.2 Растителна защита

3.11.2021

Селекция и семепроизводство на културните растения

ш. 6.1 Растениевъдство

3.11.2021

10

Институт по фуражните култури, Плевен

Селекция и семепроизводство на културните растения

ш. 6.1 Растениевъдство

24.3.2021

Растениевъдство

ш. 6.1 Растениевъдство

24.3.2021

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

ш. 6.3 Животновъдство

24.3.2021

11

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

ш. 5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

Технология на месните и рибните продукти

ш. 5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

ш. 5.12 Хранителни технологии

15.4.2021

Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и на смесите

ш. 5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

12

Добруджански земеделски институт, Г.Тошево

Общо земеделие

ш. 6.1 Растениевъдство

21.12.2020

Селекция и семепроизводство на културните растения

ш. 6.1 Растениевъдство

21.12.2020

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.

ш. 6.2 Растителна защита

21.12.2020

13

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, Садово

Селекция и семепроизводство на културните растения

ш. 6.1 Растениевъдство

3.11.2022

14

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

Технология на плодовите и зеленчукови консерви

ш. 5.12 Хранителни технологии

15.4.2022

15

Институт по декоративни растения, София

Декоративни растения

ш. 6.1 Растениевъдство

24.9.2020

16

Институт по земеделие, Карнобат

Селекция и семепроизводство на културните растения

ш. 6.1 Растениевъдство

21.12.2020

17

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

Овощарство

ш. 6.1 Растениевъдство

30.6.2022

Фуражно производство, ливадарство

ш. 6.1 Растениевъдство

30.6.2021

Овцевъдство и козевъдство

ш. 6.3 Животновъдство

30.6.2022

18

Институт по животновъдни науки, Костинброд

Физиология на животните и човека

ш. 4.3 Биологически науки

6.6.2021

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

ш. 6.3 Животновъдство

4.2.2021

Хранене на  селскостопанските животни и технология на фуражите

ш. 6.3 Животновъдство

4.2.2021

Говедовъдство и биволовъдство

ш. 6.3 Животновъдство

4.2.2021

Овцевъдство и козевъдство

ш. 6.3 Животновъдство

4.2.2021

Екология на селскостопанските животни

ш. 6.3 Животновъдство

4.2.2021

Специални отрасли (пчели)

ш. 6.3 Животновъдство

4.2.2021

19

Земеделски институт, Стара Загора

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

ш. 6.3 Животновъдство

20.9.2023

Говедовъдство и биволовъдство

ш. 6.3 Животновъдство

20.9.2023

Овцевъдство и козевъдство

ш. 6.3 Животновъдство

20.9.2023

20

Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково

Технология на тютюна и тютюневите изделия

ш. 5.12 Хранителни технологии

3.7.2019

kos1Делегация от експерти на Министерство на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово посетиха Селскостопанска академия. Делегацията е в състав: Тахир Халитай, началник на отдел "Информация и обучение", Делвина Хана Бакия, началник на отдел "Икономически анализи" и Скендер Байрами, анализатор, по проект TAIEX 9 (sharing EU Expertise), финансиран от Европейската Комисия. От страна на Академията участваха главният научен секретар на ССА доц. д-р Здравка Петкова, ръководители на отдели и някои от директорите на институтите. Експертите проявиха голям интерес към представената в презентацията дейност на научните звена и бяха впечатлени от дългата история на научно-изследователската дейност в областта на селското стопанство в България. Обсъдено беше съхранението на огромен брой екземпляри растителни генетични ресурси. Разменена беше информация за контакти с цел възможности за сътрудничество и съвместни проекти.
Гостите посетиха и Музея на ССА, където се съхраняват редки експонати на изчезнали и застрашени от изчезване редки местни породи животни, проби вълна с висока историческа стойност, краниологични, скелетни и ембрионални образци, които са служили за обучение на студенти.

 

kos3

kos2

pochva2Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” (ИПАЗР) отбеляза своя празник в Световния Ден на почвата на тържествено събрание в Националния музей „Земята и хората“. Освен института, в организирането на мероприятието се включиха Националният музей „Земята и Хората” и Българското почвоведско дружество.
Тази година темата на Световния Ден на почвата е „Грижата за планетата започва от почвата”.
Тържественото събрание беше открито от директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров“- проф. д-р Светла Русева. Тя съобщи, че по инициатива на Атлантически клуб в България в съавторство с ИПАЗР “Н. Пушкаров” е изпратено отворено писмо до Европейските институции и Председателството на ЕС относно “Деградацията на почвата е отличен пример за необходимостта от глобално мислене и локални действия”, с предложение за:
• Преразглеждане на Тематичната стратегия за почвите в Европа;
• Иницииране на законодателно предложение, задължаващо държавите-членки да идентифицират рисковите зони, да дефинират цели за намаляване на риска и да разработят програми с мерки за преобръщане на процесите на деградация на почвата;
• Приемане на консолидирана общоевропейска законодателна рамка за опазване на почвите.
Професор Русева изнесе и планарен доклад за глобалното партньорство за почвите през 2017 година. „В началото на миналия месец се проведе третата Международни среща на институциите с почвена информация. В работната програма на срещата бяха обсъдени изпълнението на плана за осъществяване на целите от четвърти стълб на програмата. Беше обсъден и напредъкът на компилирането на глобална карта на запасите от почвен и органичен въглерод. Към края на месец октомври, базата данни съдържаше близо милион почвени профила за съдържанието на органичен въглерод и обемна плътност на почвата. За първи път глобалната общност на хората, които работят в сферата на почвите споделиха тези данни за този важен ресурс – почвения органичен въглерод“, каза тя. За финални думи на доклада си проф. Русева призова „Нека да дадем на почвата малко обич!“.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов запозна аудиторията с резултатите от конференцията на високо равнище на Естонското председателство на Съвета на ЕС „Почви за устойчиво производство на храна и екосистемни услуги“. На срещата в Талин е изразена тревога от продължаващата загуба на почвени ресурси, на фона на нарастването на потребностите от храна, свързано с увеличаването на населението на Планетата. Коментирани са въпроси свързани с дегенерацията на почвата и методите за нейното предотвратяване, рационалното използване на информацията от почвените карти, повишаване на информираността на населението за ролята на почвата и последиците от нейната загуба и др. „Най- вероятно в близка перспектива Общ европейски регламент за почвите няма да има, и регулацията за защита и използване на почвите ще е основно национална политика. В тази връзка ролята на единствения специализиран у нас институт за почвите - ИПАЗР “Н. Пушкаров- в бъдеще ще расте“ – отбеляза Председателят на Академията
Проф. Тотка Трифонова, ИПАЗР „Никола Пушкаров“ изнесе доклад за националните традиции и иновации в системите на земеделието. Тя заяви, че традициите и иновациите вървят ръка за ръка. Нанотехнологиите и в частност наноторовете са част от иновациите в тази област.
Проф. Методи Теохаров, председател на Българско почвоведско дружество представи темата „Почвите, земята и хората – Наша грижа и отговорност“.
На финала на събитието проф. Светла Русева връчи ленти за академична длъжност на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ на учените, хабилитирани през 2017г.

WP 20171205 11 14 00 Pro 2

pochva3

pochva1

pochva4

Pocva5

c45281c1-ba18-40e3-92de-d71ec8b29ffdДоц. Даниела Ганева - директор на институт по зеленчукови култури „Марица",  е удостоена с отличието „Успелите 2017" в конкурса „Агробизнесмен на България“. Тя е отличена в категорията „Учен с принос за утвърждаване на български сортове" за сортовете български домати „Розово сърце" и „Алено сърце". Доц.Ганева изтъкна, че в България се създават много хубави сортове, които достигат до потребителите. „България се слави с производството на най-вкусните плодове и зеленчуци. Нека запазим този вкус и го предадем на бъдещите поколения", каза още тя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13bf5b97-858a-4e38-8e47-148046328721

4657bcee-d4d2-4be9-b559-f65b485212e6

aUL 2967-1Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов участва в конференция на тема „Наука и иновации в подкрепа на земеделието“, организирана от ICT Media и Capital.

Проф. д-р Николов коментира предизвикателствата и иновации пред аграрната наука, в дискусионен панел: „Развитие на устойчиво земеделие чрез внедряване на иновации.“ Акцентите в панела бяха: • Политики за развитие на иновациите и българските приоритети; • Готовността на научния сектор и бизнеса да участват в развитието на иновациите; • Ниво на внедряване на иновациите в българското земеделие.
Проф. Николов е категоричен, че науката и учените от Академията имат готовност да се включат активно в процеса на трансфер на знания. „Не може процесът на иновации да се извършва без наука“, добави той. „Но иновациите са двустранен процес, и в този процес за мен е по-важно да се стимулира бизнесът да търси науката.“, убеден е Председателят на Академията.
Според проф. д-р Николов предстоящото отваряне на „Мярка 16: Сътрудничество“ по Програмата за развитие на селските райони трябва да насърчи бизнеса в търсене и използване на научните достижения, в разработването на съвместни иновативни продукти. Проф. Николов даде пример със селекцията при животните. „Преди 7-8 години „селекция“ беше мръсна дума, а без селекция не може да съществува нито съвременното растениевъдство, нито животновъдството. Благодарение на програмите по финансиране както на развъдните организации, така и на фермерите, този въпрос вече не стои и стотици фермери с десетки хиляди животни вече са част от този процес. „Иска ми се по подобен начин, с мярка 16.1 да покажем пътя на фермерите и към науката", добави председателят на ССА.

aUL 3039-2

btf1Министрите Румен Порожанов и Ахмет Факъбаба подписаха декларация за сътрудничество в сферата на науката

Ускорен план за действие ще регламентира вноса и износа на земеделски продукти и месо между България и Турция. Затова се разбраха министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и неговият турски колега Ахмет Ешреф Факъбаба.Министър Порожанов подчерта, че планът трябва да доведе до бързи резултати в сферите, където има вече постигнати принципни договорки.
По отношение на науката министър Порожанов заяви - „От много години в областта на науката съществува сътрудничество между двете страни, но то трябва да бъде засилено. Новите предизвикателства, като климатичните промени и болестите по растенията и животните налагат още по-високо ниво на взаимодействие“.
„Вместо да търсим месо от далечни страни, за мен като министър е важно да имаме възможност да купуваме от нашите съседи, когато има наличност“, заяви от своя страна министър Ахмет Факъбаба. „Срещите ни през последните месеци са ярък пример за добросъседство. Надявам се потенциалът в търговията в областта на земеделието и животновъдството между България и Турция да се развива и увеличава“ подчерта още Факъбаба.
Двамата министри откриха бизнес агрофорум, в който се включиха над 500 български и турски бизнесмени.
Модератор на форума беше председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, който изнесе и презентация на тема „Аграрният отрасъл в икономиката на България“. В доклада си проф. Николов направи ретроспекция на възможностите за инвестиции в България, производството и търговията с аграрни продукти, търговските взаимоотношенията между България и Турция, в областта на земеделието.
В доклада беше акцентирано на възможностите на Селскостопанска академия и по – специално на българските сортове, разработени от учените на Академията, и вписани в официалната сортова листа на Турция, като сортовете пшеница: „Аглика“ и „Галатея“ на „Добруджански земеделски институт, на Института по растителни генетични ресурси Садово – сортовете пшеница: „Садово 1″, „Момчил“, „Катя“, „Юнак“, „Гея 1″, „Царевец; на Института по земеделие и семезнание Образцов чифллик – сорт пшеница „Венка“; на Института по полските култури Чирпан– сорт твърда пшеница “Виктория”; на Института по царевицата в Кнежа- хибридите Кн 442, Кн 613, Кн 614, Кн М625, Кн 683А; използваните сортове лавандула на Института по розата и етерично- маслените култури в Казанлък.

btf2

Страница 3 от 75

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!