Меню

dobrich1Селскостопанското изложение в Добрич вече е традиция и е извоювало авторитет през годините. Това каза при откриването на юбилейното XXV издание на „Селското стопанство и всичко за него“ проф. Васил Николов - председател на Селскостопанска академия, който прочете поздравителен адрес от министъра на земеделието храните и горите - Румен Порожанов. По думите на министъра, изложителите в Добрич са сериозни и представят възможностите за инвестиране в сектора, който има потенциал у нас, заради добрите природни дадености.

Проф. Николов отбеляза, че мястото на този панаир е точно тук – в Добрич, защото в града се намира най-големият и силен институт на Академията- Добруджанският земеделски институт – Генерал Тошево. Председателят на ССА призова фермерите да търсят новите продукти, да търсят иновациите, да търсят науката“. По думите му в ДЗИ –Генерал Тошево има прекрасни продукти и сортове, разработени в Добруджа и най- ефективни за Добруджа.

Пред медиите проф. Васил Николов обяви, че е изложил пред министър Румен Порожанов визията си Академията да се запази като единен, мощен и силен център за развитие на аграрната наука в страната. „С партизанщината по структуриране и преструктуриране, визиите за оставане на няколко института, а другите да бъда закрити, да преминат към ВУЗ-ове, към БАН- е приключено“, категоричен е той. „Всеки институт е уникален със своето разположение, с фундаменталните и научно- приложните задачи, които развива“. Сливането на институти ще доведе единствено до тяхното обезличаване – счита проф. Николов.
Проф. Николов коментира, че първостепенна задача е намиране на ново решение за финансирането на Академията, което да даде възможност самата Академия да управлява своите средства. „Приходите, които изкарва даден институт, основната част от тях трябва да останат в него. В момента не е така. Парите, които се изкарват, се централизират в и след това се разпределят в рамките на академията“, добави той. Председателят посочи, че много от институтите към ССА годишно реализират печалба от научни продукти, сортове, нови технологии и т.н. Идеята е част от тази печалба да бъде отделяна в общ фонд за развитие на академията. Останалата част от печалбата според председателя на Академията трябва да остава в самия институт, което ще му даде възможност за реинвестиране и адекватно заплащане на специалистите и научните работници.
Проф. Николов подчерта, че ще се работи много усилено за привличане на повече млади хора. „Сега в системата на ССА има много качествени млади учени, но е необходимо да бъдат въвлечени в науката повече млади, които да станат „двигателя“ за устойчивото развитие на Академията“. Председателят коментира още визията за развитието за Селскостопанска академия.

По традиция Добруджанският земеделски институт има щанд на добричкия панаир „Селското стопанство и всичко за него“.

dobrich3

dobrich4dobrich5dobrich2

IMGP82071През настоящата година бяха получени високи добиви пшеница, ечемик, овес и пролетен грах

Институтът по царевицата – Кнежа очаква високи добиви от късните пролетни култури - слънчоглед и царевица за зърно. Това съобщи директорът на Института доц. д-р Монко Нанков по време на срещата с колектива с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов. Доц. Нанков отбеляза, че през настоящата година са получени високи добиви от есенниците - пшеница, ечемик и ранните пролетни култури - овес и пролетен грах.
Обсъдена бе перспективата за цялостното развитие на института. Проф. д-р Николов беше запознат с основните направления на научноизследователската работа на учените. Дискутира се проблемът с липсата на кадри, дължащо се на ниското трудово възнаграждение. Този проблем стои и пред кадрите с висше и средно образование. Относно трудовите възнаграждения проф. д-р Николов изрази необходимостта от разработването на единна скала за определяне на трудовото възнаграждение за различните категории служители в системата, която да е обвързана с минималната работна заплата. Допълнително материално стимулиране, получено от реализирани разработки - хибриди (сортове), технологии и др. не трябва има ограничение.
Във връзка със спрените конкурси за директори в Академията, проф. Николов поясни, че ще бъдат пуснати до средата на месец Септември, след като предложи на Управителния съвет да бъдат приети няколко промени, целящи известна демократизация на процедурата: - платформите на кандидатите да бъдат публикувани; - платформите да бъдат изнесени пред научния колектив на института; - след провеждане на дискусия с кандидатите, учените, чрез тайно гласуване да изразят становището си към програмите. Становището получило най- много гласове да носи на кандидата определен брой точки (10-15), в листата за оценяване.
Заедно с колектива проф. д-р Николов посети стопанския двор и демонстративния участък, на който са представени хибридите селекция на института.
Институтът по царевицата - Кнежа е единственият в страната работещ по проблемите на царевичното производство - създаване на високодобивни хибриди; - технологии за отглеждането на царевица, в зависимост от направленията на използване и агроекологичните особености на райони. Институтът притежава и поддърга сертификати на 20 хибрида, които са включени в Сортовата листа на страната. През последните две години на 4 хибриди, селекция на ИЦ-Кнежа се извършва семепроизводство и в Р Казахсатн.
През стопанската 2017 г. на института са признати 2 нови хибрида – Кнежа 461 и Кнежа 560.

 IMGP81951

Pitomnik s 4erni4evi fidanki1Председателят на Селскостопанска академия Проф. д-р Васил Николов посети Опитната станция по бубарство и земеделие – Враца /ОСБЗ/.
Проф. Николов се срещна с ръководството и научния колектив на станцията и представи своята визия за стабилизиране и развитие на опитните станции в системата на ССА. Учените от ОСБЗ-Враца изразиха своята подкрепа относно необходимите действия, които трябва да се предприемат с цел подобряване на нучната, приложна и производствена дейност на опитните станции. Директоратът на базата – проф. д-р Паномир Ценов, придружи председателя на академията при разглеждане на експериментално-производствената база на станцията. Той отбеляза, че Опитната станция е създадена през 1896 г. и е единствената в системата на ССА, а и в цялата страна, тясно специализирана в бубарството и копринарството. ОСБЗ провежда научноизследователска работа във всички по-важни области на бубарството, организира курсове за обучение, подготвя програми, стратегии, проекти по всички въпроси на съвременното бубарство. Станцията съхранява най-големия бубарски генофонд в Европейския съюз, включващ 140 сорта черница и около 200 породи и линии копринена буба.
Функционирането на добре организирана и работеща научноизследователска структура по бубарство е едно от най-важните условия за развитието на подотрасъла в страната. Станцията осигурява резници, и фиданки от най-добрите черничеви сортове, бубено семе от високопродуктивни хибриди, съвети и консултации по въпросите на бубарството. Всичко това представлява основата за бубарското производство и не може да бъде осигурено от нито една друга държавна или частна институция в България. В този аспект ОСБЗ-Враца е от важно национално значение за запазване и развитие на бубарство в България.
Производствената дейност на ОСБЗ е насочена към осигуряване на продукти за научното обслужване на бубарството в цялата страна, както и за износ в чужбина. Част от продуктите на станцията като качество и цена се нареждат на челно място в света. Така, ОСБЗ-Враца е главният износител на бубено семе и суха храна за буби за САЩ, като тези продукти намират добра реализация и в други страни като Австралия, Холандия, Египет, Гърция, Пакистан и др.
Станцията произвежда черничеви фиданки за вътрешния пазар и за износ в други страни от ЕС. Така, в Португалия са продадени 10000 черничеви фиданки от сортове с високо плододаване към които има засилен интерес напоследък.
ОСБЗ-Враца провежда курсове за обучение по бубарство с чуждестранни граждани, което генерира значителни приходи на фона на годишната си издръжка. През миналата година са обучени 6 човека от Тайланд, Грузия и Великобритания. През септември и октомври тази година в ОСБЗ-Враца ще пристигнат за обучение курсисти от Украйна, Колумбия и Исландия.
В основата на стратегията за развитие на станцията е разработването на подобрени и нови научни продукти с потенциално високо търсене и тяхната успешна пазарна реализация.
Проф. Николов изрази задоволството си от състоянието на материално-техническата база, научната, приложна и производствена дейност на ОСБЗ-Враца и препоръча на ръководството и да положи повече усилия, съвместно със ССА за осигуряване средства за целево подпомагане поддръжката на генетичните ресурси на копринената буба и черницата, които са уникални и представляват национално богатство за страната.

Pa6kuli samo s majki i samo s  jenski kakavidi ot markirani po pol v stadii larva porordi1

 

ov33 

IO1 Директорът на Института по овощарство, гр. Пловдив - проф. дн Стефан Гандев изнесе хабилитационна лекция на тема: „Изследвания върху размножаването, отглеждането, вегетативните и репродуктивните прояви при круша, ябълка и орех“. Гост на събитието беше Председателят на Селскостопанска академия – проф. д-р Васил Николов.
В лекцията беше направена ретроспекция на творческия път на проф. Гандев, работата му по изпитване на наши и чужди сортове от посочените видове, съпътстващите резитби за формиране и плододаване, новите техники за размножаване на ореха и възможността за смесено отглеждане на орех с праскова. Специално внимание беше отделено на вегетативните и репродуктивните прояви на крушата, ябълката и ореха във връзка с архитектурата на овощните дървета. Проведените изследвания кореспондираха със съвременните принципи за отглеждане на овощните видове и бяха подкрепени с физиологични експерименти. На тази база бяха представени както теоретични, така и практични изводи, касаещи развитието на овощарството у нас.
В дискусията по лекцията, беше отбелязана ролята на проф. Гандев при извеждането на редица наши и международни проекти. Участието му при създаването на нови сортове и технологии, както и членството му в международни комисии, редколегии, научни комитети и председателстване на заседания на международни форуми. Отбелязана беше и научната и методичната помощ, която оказва на младите изследователи в института. Колективът на Института по овощарство пожела на проф. Гандев здраве и дълъг творчески път.
Проф. Николов, поздрави проф. Гандев за добрата презентация и посочи, че е открил за себе си много нови и интересни неща.
След приключване на лекцията, учените от Институтът по Овощарство, запознаха Председателя на академията с проблемите и проектите, по които работят. Беше посочено, че Института съхранява генетичен фонд от над 1700 сортообразци от различни овощни видове. Учените от ИО провеждат генетични, селекционни, имунитетни и биотехнологични изследвания за създаване на нови сортове и подложки в овощарството. Развиват методи и средства за повишаване продуктивността на овощните култури и най-вече качеството на плодовата продукция. Разработват се и се внедряват научнообосновани технологии за отглеждане на овощните култури в съответствие с принципите на устойчивото земеделие и екологичното производство на плодове. Беше отбелязано, че през последните години постоянно нараства интересът на производителите към продуктите на института.
Проф. Николов изрази удовлетворението си от чутото и видяното. „Всичко което казахте, напълно съвпада с визията ми за развитие на Академията. Ще работим заедно за издигане престижа на академията и постигане устойчиво развитие на изследователската и внедрителската дейност в научните поделения. Вие имате енергични професори и доценти, много млади учени. И всички говорят с ентусиазъм, с любов към това което работят. Това е изключително обнадеждаващо.“
Презентацията на работата в института продължи в научните лаборатории, овощните градини, оранжерийния комплекс. Проф. Николов беше особено впечатлен от Завода за производство на безвирусен посадъчен материал, който ежегодно предоставя на производителите на плодове разсад от ягоди, малини и актинидия, а на разсадникарите подложките GF 677 и OHF-333.

io3
IO2

578

vn1 Аквариумът към Института по рибни ресурси, ССА отбеляза празника на град Варна със специална експозиция. Входът бе безплатен за най-малките посетители и намален за ученици. 

Новaта специална експозиция в Аквариума е представянето на малка колекция от риби, препарирани чрез метод, наречен диафонизация, т.е. телата им придобиват напълно прозрачен вид с ясно разграничими по цвят хрущяли и кости. Съхранените по този начин екземпляри се консервират продължително време в безвредни за здравето на човека агенти. В момента се работи по разширяване на колекцията. Освен че те са изключително атрактивни модели, този метод се използва и в биологията и медицината за определяне на видова принадлежност при трудно отличаващи се по външни белези риби и други организми.
Институтът по рибни ресурси, Варна (ИРР) към Селскостопанска Академия е учреден през 1932, като Морска биологична станция с Аквариум, който е най-старият на Балканския полуостров. В експозицията на Аквариума могат да се видят морски, речни и екзотични риби, и някои други хидробионти, като костенурки и тритон. От морските представители, характерни за нашия Черноморски басейн може да се запознаете с морска котка, лястовица, змиорка, както и морски дракон, който е най-отровната риба в Европа. От екзотичните видове интересни представители са пираните. От тях има растителноядни и хищни.
Може да видите рибата полиптерус. Знаете ли, че тя може диша и атмосферен въздух при засушаване на водоема, който обитава? Нейната родина е Сенегал.
Институтът по рибни ресурси, Варна (ИРР) към Селскостопанска Академия успешно съчетава изследователската дейност върху Черноморската екосистема, научно-популярните лекции, изнесени от научните сътрудници и атракционната дейност.

vn2

vn5

vn3

6c129666-6358-403e-aac8-00cfb49dbef4Главният консултант на Европейската асоциация по животновъдните науки (EAAP) Бернард Есмейн се срещна с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов в сградата на научната институция в София. Той предаде официално писмо от генералния секретар на EAAP г-н Андреа Росати, с което кани Академията да стане член на организацията.
Бернард Есмейн изтъкна, че EAAP е най-голямата организация, съществуваща в Европа в областта на животновъдната наука. Годишните й срещи (тази година на 28 август - 1 септември 2017 г. в Талин, Естония) се съберат около 1500 участници. В нея членуват не само академични и научни организации, но и всички заинтересовани лица в областта на животновъдството: производители на храни и фуражи, животновъди, земеделски стопани и фермерски организации и други.
Г-н Есмейн запозна председателя на Академията с ползите, които ще имат българските учени в областта на животновъдството, след като ССА стане член на EAAP. Даде и конкретен пример със стипендиите за млади учени, които организацията отпуска.
Проф. д-р Николов благодари за отправената покана и изтъкна, че българските учени в областта на животновъдните науки са международнo признати и търсени. Той посочи, че в системата на ССА има голям брой звена, които работят в направление животновъдство.
Представителят на ЕААП отбеляза, че и преди е посещавал Академията като част от френска делегация, в качеството си на завеждащ звеното по международно сътрудничеството към Националния институт за селскостопански изследвания (INRA). Предложи и съдействие за задълбочаване на сътрудничество на Академията с INRA.

На срещата присъстваха акад. Атанас Атанасов, директор на Съвместен геномен център и доц. д-р Георги Димов – председател на развъдна организация в овцевъдството.

Страница 10 от 73

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!