Меню

Четвъртък, 25 октомври, председателят на Селскостопанска академия проф. Петър Славейков тържествено ще връчи дипломите на новоизбраните професори и доценти от звената на научната институция. Събитието е посветено на 130 годишнината от основаването на Селскостопанска академия, денят в който българската аграрна наука отбелязва своя професионален празник. Като част от съпътстващата програма, научните институти и опитни станции, ще представят своите разработки на специализирана изложба в Академията.

Прочети още...

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров” ще разработи съвременна електронна информационна система за оценка и подобряване плодородието на почвите у нас, въз основа на пълен лабораторен анализ. За това се договориха на работна среща председателят на Селскостопанска академия проф. Петър Славейков, зам. директорът на института по почвознание проф. Мартин Банов и ръководството на Националната асоциация на зърнопроизводителите, в лицето на Ангел Вукодинов, Радослав Христов и Дамян Вътев.

Цифровият атлас изцяло ще бъде в помощ на земеделските производители при отглеждането на различните култури и ще ги подпомогне в борбата им със сушата. Системата ще включва информация за химичния анализ и процента влага в почвите. Допълнително ще дава насоки и препоръки за ефективно торене. Всяка година данните за състоянието на 30 сантиметров слой на почвата ще се актуализират, а на четири години – ще се обновява и информацията за 60 сантиметровия почвен слой.

Прочети още...

В изпълнение на Заповед № РД–07–238 от 16.10.2012 г. на Председателя на ССА, на основание чл. 11, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия, приет с ПМС № 239/26.09.2008 г. (ДВ, бр. 87/07.10.2008 г.)

Прочети още...

В изпълнение на Заповед № РД–07-234/11.10.2012 г. на Председателя на ССА, на основание чл. 25 от Устройствения правилник на ССА, приет с ПМС № 226 от 15.09.2008 г. (обн., ДВ. бр. 83/23.09.2008 г., изм. ДВ. бр. 42 и 79 от 2009 г., бр. 84 и 101 от 2010 г., бр.14 от 2012 г.)

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА

КОНКУРСИ за ДИРЕКТОРИ на:

Агробиоинститут – София

Земеделски институт – Стара Загора

Институт по аграрна икономика – София

Институт по декоративни растения – София

Институт по зеленчукови култури „Марица” - Пловдив

Институт по земеделие – Кюстендил

Институт по криобиология и хранителни технологии – София

Институт по лозарство и винарство – Плевен

Институт по овощарство – Пловдив

Институт по полски култури – Чирпан

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков” – Садово

Институт по царевицата – Кнежа

Длъжностни и квалификационни изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше образование.

2. Научна степен и научно звание.

3. Хабилитация.

4. Квалификационни изисквания:

- Познаване на научните приоритети на ССА.

- Познаване на научната, научно-приложната, експерименталната дейности и

административната организация на института.

- Възможности за работа с нови информационни технологии.

- Задължително владеене на чужд език.

КОНКУРС за ДИРЕКТОР на

Национален земеделски музей - София

Длъжностни и квалификационни изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше образование – аграрни специалности или история.

2. Стаж в тези области.

3. Предимство – научна степен и научно звание в посочените направления.

4. Квалификационни изисквания:

- Познаване на научните приоритети на ССА.

- Познаване на същността на музейната дейност и историческите традиции в земеделието.

- Възможности за работа с нови информационни технологии.

- Задължително владеене на чужд език.

Необходими документи за участие в конкурсите:

1. Заявление за участие в конкурса, заверено със собственоръчен подпис.

2. Творческа автобиография (по образец), заверена със собственоръчен подпис.

3. Свидетелство за съдимост.

4. Копия на Диплома за висше образование и приложението към нея.

5. Копия на Дипломи и Свидетелства за научни степени и звания.

6. Списък на научните публикации, свързани с дейността на Института, заверен със собственоръчен подпис.

7. Списък, удостоверяващ ръководства на научни и научно-приложни проекти, свързани с дейността на Института, заверен със собственоръчен подпис.

8. Копия от документи за патенти, внедрявания и др. (ако има), свързани с дейността на Института.

9. Програма за развитие и управление на Института/музея за срок от предстоящите 4 (четири) мандатни години.

10. Доказателствен материал за административни умения в системата на ССА – служебни бележки от „Личен състав” на структурните звена.

11. В случай, че кандидатът е заемал вече длъжността „Директор” на структурно звено в системата на ССА, представя кратка справка-отчет за работата си през съответния мандат/и.

12. Декларация за конфликт на интереси (по образец).

Конкурсът ще се проведе на база „Процедурни правила за провеждане на конкурси за директори на структурни звена в системата на Селскостопанска академия”, публикувани на Интернет страницата на ССА.

Срокът за подаване на документите за конкурсите е 1 (един) месец от публикуване на обявата.

Документите се подават лично в Централно управление на Селскостопанска академия – София 1373, ул. “Суходолска” № 30 – служба “Личен състав” след получаване на входящ номер от деловодството. Телефон за справка: 812-75-12.

Длъжностните характеристики са на разположение на кандидатите в служба “Личен състав”.

Образците за автобиография и декларация за конфликт на интереси, кандидатите могат да изтеглят от Интернет страницата на ССА или да получат на хартиен/електронен носител от ЦУ на ССА.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ В-К „НОВИНАР”

НА 12 ОКТОМВРИ 2012 г.

Процедурни правила за провеждане на конкурси за директори на структурни звена в системата на селскостопанската академия


На 27.07.2012 г. от 10.00 часа в Огледалната зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (бул. „Цар Освободител” 15) ще се проведе информационно събитие във връзка с българо-швейцарската програма за научен обмен SCIEX за докторанти и постдокторанти.

Мероприятието се организира от МОМН, което кани всички заинтерисовани докторанти, постдокторанти и техните ръководители за участие. На срещата г-жа Од Пактон от Швейцария, член на Управителния съвет на Програмата, ще направи презентация и ще запознае присъстващите с условията в предстоящия седми конкурс в рамките на програмата.

Прочети още...

Делегация на Румънската академия за селскостопански и горски науки (РАСГН) на Румъния, ръководена от нейния президент проф. Жорже Син, посети Добруджанския земеделски институт, гр. Г Тошево в периода 28-29 юни 2012 г. по покана на Ръководството на Селскостопанската академия на България.

На Работната среща от Румънската академия за селскостопански и горски науки (РАСГН), присъстваха и проф. д-р Михай Николеску - Вице-Президент на РАСГН, д-р Мариан Верзеа - директор на Националния научно-изслидователски институт /NARDI/, гр. Фундуля, д-р Александру Буде- директор по научните въпроси на NARDI, гр. Фундуля, д-р Жорже Иту - Ръководител на лаборатория по самоопрашващи се растения - NARDI, гр. Фундуля, д-р Мариа Шитеа - Ръководител на лаборатория по кръстосано опрашващи се растения - NARDI, гр. Фундуля.

Прочети още...

Страница 80 от 89

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!