Меню

WhatsApp Image 2018-02-13 at 15.44.00С новия закон Селскостопанската академия ще стане още по-ефективна, казва председателят на Селскостопанската академия

- Кои са най-важните промени в новия закон за Селскостопанската академия (ССА), г-н Николов?

- Нека първо да изразя задоволство от дискусията при обсъждането на закона и благодарността си към депутатите за съпричасността с проблемите на Селскостопанска академия, за разбирането и оценката на мястото и ролята ѝ за настоящето и бъдещето на нашата страна.

Наистина е време да се разбере, че подценяването на земеделската наука е пагубно за страната. Не омаловажавам ролята на науката в другите области, но в земеделието работим с живи обекти, а всеки от тях се създава от човешките ръце в строго специфични условия на средата - земя, вода, слънце, вятър. Няма универсален сорт, няма универсална порода.

Във всички институти и опитни станции на ССА се съхраняват, създават и усъвършенстват десетки хиляди уникални сортове, линии, хибриди - носители на традиционния, специфичен вкус на българската земя, който трябва да запазим. Съхраняването и развитието на аграрната наука е въпрос на национална идентичност, на национална сигурност и това ясно прозвуча в парламента.

Що се отнася до закона, направени са 3 основни предложения за промени, свързани със стабилизиране на финансовото състояние на академията. Най-важното е за начина на финансиране -преминава се към управление на автономен бюджет, подобно на БАН и на университетите.

Втората промяна е в състава на управителния съвет, като се предлага той да бъде само от учени, които работят в системата на ССА.

Третото предложение е за структурна промяна на държавните предприятия към академията. Предлага се създаване на едно държавно предприятие “Научен- производствен център”, което ще обедини част от сега записаните в закона 19 държавни предприятия. Друга част от опитните станции ще се преобразува в научни центрове със статут на институти.

Основната дейност на научно-производствения център ще е приложна, обслужваща, демонстрационна и развойна. Обединявайки научния и производствения капацитет на съществуващите държавни предприятия, ще се създаде по-добра връзка с научните институти, ще можем по-глобално да планираме и управляваме приложната и развойна дейност. Ще има възможност за бързо и безпрепятствено размножаване на генетични ресурси, към които има повишен интерес от страна на фермерите.

- Ще останат ли институтите без земи?

- В законопроекта никъде не става дума за земя и грешно, случайно или не, провеждащата се в момента инвентаризация на земите се свърза със закона. Земята е основният ресурс на академията и намаляването ѝ, както е било в предходни години, ще доведе до унищожаване на академията. Това се разбира от ръководството на министерството и беше ясно заявено при обсъждане на закона - земята няма да се намалява

- Ще се наложи ли закриването на институти?

- Това също не се предвижда в промените на закона. Ще отпаднат структури, които отдавна не съществуват, като САПИ, КОС Ямбол и КОС-Септември. Реформата цели оздравяване на всички структурни звена, но те постепенно трябва да вземат бъдещето си в собствените си ръце. Първоначално ще се налага по-съществено преразпределение на средствата, както е до момента, тъй като част от институтите са в тежко състояние. Постепенно преразпределението ще отпадне, като ще бъдат създадени фондове - за развитие на наука, за инвестиции, за иновации, които да подпомагат по-мащабни проекти, изискващи повече средства.

- Уреден ли е въпросът с финансирането на академията?

- Направена е първата крачка с автономния бюджет. Що се отнася до държавния трансфер за наука, ежегодно той ще зависи от множество конкретни обстоятелства. Ясно е, че държавата постепенно трябва да увеличава относителния дял за финансиране на науката в държавния бюджет.

- Над какви проекти работите в момента

- В момента институтите и опитните станции на ССА правят отчети за своята дейност за предходната година. Когато приключат, ще публикуваме резултатите. Академията работи по десетки проекти с фундаментален и приложен характер във всички сфери на земеделската наука. От почвите, растениевъдството, животновъдството, рибарството и аквакултурата до храните, напитките, икономическите анализи и фундаменталните генетични изследвания. Проектите се финансират от средствата на ССА, фонд “Научни изследвания”, различни европейски програми, международни проекти и др.

- Използват ли се достатъчно иновации в селското стопанство?

- Внедряване на иновации е от решаващо значение за развитие на земеделието. Тази година с голям интерес се очаква да бъде отворен приемът на подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на европейското партньорство за иновации” към Програмата за развитие на селските райони. Тя ще даде възможност за подкрепа и прилагане на иновативни решения в земеделските стопанства, за трансфера на научни продукти и знания. Институтите на ССА ще участват активно по прилагане на мярката.

- Има ли нови сортове и породи, които се създават у нас?

- Сред последните и най-търсени са домати “Алено сърце”, грах “Пълдин”, пипер “Ивайловска капия”, бяло главесто зеле сорт “Билян”.

В различните институти са признати нови сортове зимен ечемик и овес, пшеница, фасул, хибриди и линии слънчоглед, стевия, райграс, царевица, Очаква се издаването на 5 сертификата по подадени заявки за сорт зимна обикновена пшеница, твърда пшеница, тритикале, хибрид и линия слънчоглед.

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово, създаде уникален сорт сусам, който може да се прибира механизирано. 99% от отглеждания сусам в света се прибира ръчно, което повишава себестойността му. Същото важи и за сеитбата, което ограничава площите.

Освен това предлаганите български сортове сусам са с вкусови качества на зърното, превишаващи световните тенденции.

- Наскоро споделихте, че се отчита голямо търсене на български сортове? Кои са те?

- Засилено е търсенето както на семена от зеленчукови и зърнени култури, така от посадъчен материал от овошки и лози. Например през последните години всички произведени семена на Института по зеленчукови култури “Марица” са продадени.

ekip1Добруджански земеделски институт – вашата гаранция за сигурност в земеделието! – Под този надслов Добруджански земеделски институт за поредна година участва в Международното изложение „Борса за семена и посадъчен материал“, организирано от „Добрички панаир“ АД в периода 30.01.-03.02.2018 г.
По традиция експозицията на института беше представена от богата гама оригинални базови семена от пшеница, тритикале, ечемик, слънчоглед, фасул, леща, грах.
С оглед на предстоящата пролетна сеитбена кампания акцентът беше поставен върху пролетните култури, представени от мостри семена от сортове полски фасул Еликсир, Блян, Устрем и Скития, леща Илина и грах Кристал. Характерно за сортовете Блян, Устрем и Скития е, че са с изправен храст, което ги прави подходящи за директно механизирано прибиране. Интерес предизвика и новата „Технология за производство на полски фасул“, създадена в института от авторски колектив от специалисти по селекция, агротехника и фитопатология.
Слънчогледът беше представен от сорт Фаворит и хибридите Дея, Севар, Велека, Вокил, Велко, Габи, Яна, Сан Лука, Валин, Линзи, Дивна, Вяра, Деведа и Теди.
Всички сортове и хибриди са селекция на Добруджански земеделски институт и са плод на научнообоснована схема на сортоподдържане и семепроизводство. Те са доказани във времето като изключително подходящи за отглеждане в условията на България и успешно съчетават висок добив и качество.
Гарантиран произход, високо качество, стабилни добиви, богат избор и атрактивни цени – това са част от причините земеделските стопани от района на Добруджа и страната да изберат именно семената на Добруджански земеделски институт.
Селекционерите и агрономите-специалисти от института са винаги на разположение на земеделските производители за съвети, които биха били полезни за правилния избор на сорт и точна технология на извеждане на производството.
shtand2222

shtand33333

 

DSC01868-22Учените от Земеделски институт- Стара Загора работят по 9 проекта, 2 с европейско финансиране и един към МОН. Това съобщи директорът на института проф. Стайка Лалева при представянето на годищния отчет.
Ново направление в научноизследователската дейност на Института е намаляване отделените емисии на парниковите газове от преживните животни. Вече е завършен проект, свързан с мониторинга на отделените емисии на парникови газове /СН4 и СО2/ от различни фуражи и фуражни добавки, използвани при преживни животни при различни производствени системи, и повишаване на капацитета на екосистемите за адаптиране към промените в климата, и интегрирането им в Национална банка данни за промяната на климата в рамките на Протокола от Киото.

Проектите, по които учените от Земеделския институт са работили през последната година са насочени към съхраняване на генофонда на животните, екология, хранене и фуражи, качество и безопасност на храни, икономика и управление на фермата, хуманно отношение към животните.
В края на годината е завършен проект „Анализ на генетичната изменчивост в популациите овце, развъждани в България“. Целта му е оптимизацията на селекционните схеми и повишаване принадената стойност в основните продуктивни популации овце, развъждани в страната. Това е база за разрааботване на схема за създаване на порода овце с висока млечност и плодовитост.
В ЗИ- Стара Загора се работи за създаване, изпитване и предлагане на пазара на нови генотипи бавнорастящи бройлери, подходящи за биологично производство.
Завършен е и проекта „Разработване и внедряване на нови технологични решения за преодоляване на водния дефицит при някои фуражни култури в условията на Южна България“. Предлагат се оптимални поливни режими на царевица за силаж в условията на оптимална и недостатъчна водоосигуреност.
Институтът има подписани меморандуми за съвместна дейност с Университета в г. Падуа, Италия, Института по животновъдство, Париж –Франция, Сибирската академия на науките и Сибирския животновъден институт, Института по животновъдство в гр. Скопие, Македония, Национална ферма Рамбуйе, Париж, Франция и Институт по животновъдство – Белград, Сърбия.

На годищния отчет присъства председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.

DSC01871-12

knot1Учените от Института по земеделие – Кюстендил се прославиха в далечен Китай. Това стана ясно по време на годишния отчет на института. В момента учените изпълняват два съвместни проекта по покана на Института по овощарство, гр. Янтай, Китай. Целта на първия е отбор на подходящи черешови сортове и елити с повишена устойчивост на стресови фактори в районите на Кюстендил и Янтай с ценни биологични и стопански качества. Обект на изследване са 19 новоинтродуцирани черешови сортове от Полша и Китай, от колекционна градина на Институт по земеделие – Кюстендил, създадена през 2012 г.
По другия съвместен проект се проучат най-пълно събраните генетични ресурси от устойчиви на болести перспективни ябълкови сортове и хибриди в ИЗ - Кюстендил и Института по овощарство - Янтай с оглед устойчивото им използване и адаптиране на производството на ябълки към променящите се климатични условия.
В научноизследователската програма на институт през изминалата година са включени още 10 проекта.
Сред проучванията на Института са „Биологично производство на малини, мулчирани с полиетиленово фолио“, като е установено положително влияние на мулчирането с полиетиленово фолио върху растежните и репродуктивни прояви на малината. Под влияние на мулчирането значително се подобрява качеството на плодовете, което се проявява най-добре във варианта със сребристосиво фолио. Изследваният химичен състав на плодовете, показва високи качества свързани с природните антиоксиданти, витамин „С”, общите захари и фенолите.
През 2017 г. Институт по земеделие – Кюстендил е съорганизатор на 2 изложби - Празник на черешата и Празник на Плодородието в Кюстендил; участвал е в 2 изложения - Агра, 2017, и ИТИ’ 2017. В Института са организирани и 2 курса – по резитба и растителна защита за земеделски производители, дадени са многобройни консултации, раздадени са над 2500 листовки и брошури отразяващи най-новите постижения с практическа насоченост на Института.
На годишния отчет присъства зам.-председателят на ССА проф. д-р Мая Игнатова.

774bdee4-bbcc-4f5c-9369-d31fdcc3c3aeПредседателят на Селскостопанска академия (ССА) проф. д-р Васил Николов се срещна с изпълнителния директор на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) доц. д-р Младен Младенов. Те обсъдиха възможностите за по-тясно сътрудничество между двете институции, чиято обща цел е подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания–съвети в земеделието–земеделски бизнес” за повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските стопани.
Провеждането на съвместни информационно –обучителни събития стартира през 2011 г. и ежегодно на тях присъстват над 3000 фермери. Лектори на събитията са водещи български учени в областта на земеделието. Правят се и демонстрации във ферми и стопанства, което е особено полезно за земеделските производители. Обученията се провеждат основно в направленията растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика и биологично производство. Особено внимание се обръща на селскостопански практики на равнище стопанство, свързани с мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, биологичното разнообразие и опазването на водите, развитие на устойчиво земеделие чрез внедряване на иновации.
Ръководителите изразиха и мнение, че ще продължат добрата практика за провеждане на съвместните информационни събития. Проф. Николов посочи, че НССЗ може да помогне на Академията в представянето и внедряването на новите й научни продукти сред земеделските производители.Доц. Д-р Младен Младенов подчерта, че една от възможностите е да се работи съвместно и по подмярка 16.1. „Подкрепа за формиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейско партньорство за иновации“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за повишаване на производителността в стопанствата и ефективно използване на ресурсите, за разширяване на пазарните възможности, опазване от вредното въздействие на водите в земеделските земи. Основната цел на Националната служба за съвети в земеделието и Селскостопанска академия е земеделската наука да се превърне в мощен фактор за модернизация на земеделското производството.

11701150 1608901156064566 1727164717024597478 nУважаеми колеги,

Офис „Европейски програми и проекти“ на ССА ви кани да подадете своите кандидатури за мобилности за Втората вътрешна селекционна процедура по програма „Еразъм+“. Мобилностите за тази селекция са 35 мобилности за научни работници и персонал с цел обучение или преподаване, 4 мобилности за докторанти с цел обучение и 4 мобилности за докторанти с цел стаж / практика.

Процедурата за селекция и условията и документите за кандидатстване са качени на Интернет страницата на Селскостопанска академия, секция „Еразъм+“, както и могат да бъдат изпратени по ел. поща при поискване до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Крайният срок за изпращане на документите е 06.03.2018 г. на горе посочената ел. поща. Документите могат да бъдат изпратени както на хартиен носител, така и в електронен вариант като сканирани копия. Моля, и в двата случая документите и особено подписите да бъдат ясно четливи. При въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на горе посочената ел. поща или на тел. 02 812 75 03.

П.С. За докторанти не се предвижда селекционна процедура. Техните кандидатури се одобряват на принципа „първият по време е първи по право“.

С уважение,
Теодор Василев, ЦУ на ССА

Страница 7 от 80

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!