Меню

96f892da-a452-4f36-9f39-04015b437656Селскостопанска академия (ССА) и Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) подписаха рамково споразумение за сътрудничество. Документът бе подписан от председателя на ССА проф. Васил Николов и директора на НИМХ проф. Христомир Брънзов в зала „акад. Любомир Кръстанов“ на НИМХ в гр. София.
ССА и НИМХ ще обединят усилията си за по-ефективно използване на материалните и интелектуалните си ресурси. Основната цел е определяне на мерки за смекчаване на въздействието на очакваните климатичните промени върху земеделието и подобряване на качеството на метеорологичните и агрометеорологичните измервания на територията на страната.
Двете страни ще работят за гарантиране на националната продоволствена сигурност чрез предоставяне на предварителна информация за метеорологичните и агрометеорологични условия, климатичните и агроклиматични ресурси на страната по региони; превенция на опасността от неблагоприятни явления и процеси с метеорологичен произход, както и планиране на очакваните добиви от различните земеделски култури за осигуряване на устойчиво управление и предвидимост на агропродуктовите баланси.
Споразумението включва и съвместяване на дейности, материални и човешки ресурси в техните структури в страната, навсякъде където е възможно. Това обхваща спектъра от дейности по мониторинга на времето и конкретното му влияние върху земеделски култури и животновъдството в мрежите за наблюдения на НИМХ, до прогноза на времето в краткосрочен и дългосрочен план, включително оценка на измененията на климата и планиране на оперативни дейности и стратегически насоки в селското стопанство на България. Общи научно-приложни изследвания и участие в конкурси, обучение на докторанти, изготвяне на съвместни проекти и публикации.

6b6d75e9-5596-477f-b696-5b98c7d247f1

Rila1223Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов проведе работни срещи в базата на Института по тютюна и тютюневите изделия - Марково в гр.Рила и Института по земеделие- Кюстендил.

d480e35a-bf14-4cb4-bfa9-1c02d8748a24Директорът на дирекция „Международно сътрудничество“ на Министерство на селското стопанство на Република Азербайджан г-н Рашад Фараджов се срещна с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.
Обсъдени бях теми, по които Селскостопанска академия към Министерство на земеделието, храните и горите и Kонсултативен център за аграрни науки и информации към Министерството на селското стопанство на Азербайджан ще си сътрудничат. Основните области са: растениевъдство, животновъдство, обучения на докторанти и други. Конкретните направления на научното партньорство ще бъдат описани при сключване на споразумение, което предстои да бъде подписано.
„Искаме сътрудничеството ни да бъде ползотворно и продължително и от взаимен интерес“, изтъкна проф. Николов. От своя страна г-н Рашад Фараджов подчерта, че винаги може да се разчита на приятелството с Азербайджан.
Предстои подписване на споразумение за сътрудничество при провеждането на заседанието на предстоящата Българо- азербайджанска междуправителствена комисията за икономическо и научно - техническо сътрудничество през есента.
На срещата присъстваха: Зулфия Ализаде, Сътрудник по икономически въпроси към посолство на Република Азержайджан, Росен Симитчиев, Съветник на министъра на енергетика, Иван Баталов, експерт външнотърговски икономически връзки към Министерство на икономиката и от страна на Академията: заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова, главният научен секретар доц. Здравка Петкова, директорът на дирекция „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол“ доц. Соня Иванова.

d207abc8-dad4-46b0-b31c-39978932e234

1634af21-2409-4e89-848c-b11cd36cae15Два дни след публикуването в Държавен вестник на новия Устройствен правилник, се проведе първото заседания на новоучредения Съвет на директорите, който е консултативен орган към председателя на Селскостопанска академия.
Бяха обсъдени въпроси свързани с:
- Предприемане на действия произтичащи от новия Устройствен правилник
- Формиране на научни съвети
- Въвеждане на електронен документооборот
- Финансово състояние на научните звена
- Възможности за закрила на технически решения чрез патенти и полезни модели
- Текущи

В началото на всеки месец председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов ще провежда поотделно срещи с директорите на научните звена. Те ще започнат от месец септември и на тях ще бъдат обсъждани: финансово състояние, предложения, проблеми и други.

 

 

 

3061c981-b81a-457a-8ad1-16879054491e

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2018/2019 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

3

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

5

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

-

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

8

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

1

-

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

9

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

10

Почвознание

4

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

11

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

1

-

Земеделски институт, Шумен

2

1

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

1

-

Институт по царевицата, Кнежа

12

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

13

Овощарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

14

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

15

Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

16

Растителна защита (ентомология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

17

Растителна защита (фитобактериология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

18

Растителна защита (микология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

19

Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

20

Развъждане на селско-стопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Земеделски институт, Шумен

21

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

22

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

2

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

23

Овцевъдство и козевъдство

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

24

Свиневъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

25

Специални отрасли (пчели)

1

-

ИЖН, Костинброд

26

Екология на селскостопанските животни

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

27

Икономика и управление (земеделие)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

28

Организация и управление (земеделие)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

  Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

           Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

 Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г.)

Такса за кандидатстване – 30 лв.

sgradaВ днешния брой на Държавен вестник е публикуван новият Устройствен правилник, който влиза в сила от утре (01.08.2018 г.)

Може да го изтеглите ТУК

Страница 7 от 92

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!