Меню

ипазрИнститутът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров” бе посетен от водеща Компания по Екология Bee’ah от гр.Шаржах, Обединените арабски емирства - г-н Халед Ал Хураймел - изпълнителен директор, г-н Рафаел Лопез, директор управление обществено пречистване и събиране на отпадъците, водени от г-н Саид Бин Сулейем - Трети секретар по икономическите въпроси в Посолството на ОАЕ в гр.София.
Официални гости на срещата:
Г-жа Ивелина Василева – депутат в 42, 43, 44-то Народно събрание и председател на Комисия по околната среда и водите, министър на МОСВ през периода 2014-2016г.
Проф. дн Атанас Тасев – член на борда в Български Енергиен Форум
Акад. Стефан Воденичаров – председател на БАН през периода 2012-2016г.
Добромир Симидчиев – ръководител проект по създаване на мастер планове за водния сектор за следващия програмен период 2020-2024г. и зам. министър на МРРБ през периода 2014-2016г.
Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците” в МОСВ през периода 2014-2016г.
Инж.Росица Димитрова – управител на ВиК Благоевград
Представител на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”.
От ИПАЗР „Н. Пушкаров” присъстваха: проф. дн Ирена Атанасова - директор, проф. д-р инж. Мартин Банов - зам. директор, проф. д-р инж. Снежан Божков - научен секретар, проф. д-р Светла Маринова - учен в областта на управление на отпадъците и Тоня Попова- главен експерт международно сътрудничество.
Проф. Атанасова представи участниците в срещата и изнесе презентация за структурата, основните научни направления, приоритетите в дейността и разработките на научните отделите, научно- изследователската и научно- внедрителска дейност и научни програми, теми и проблеми, по които се работи в Института.
Проф. Банов направи презентация на постиженията на ИПАЗР „Н. Пушкаров” по отношение на използването на Biolife за производство на почвен подобрител с работно наименование Superbio, който е приложим за възстановяване стабилността на почвеното покритие и почвеното плодородие, както и за възстановяване на екологичното равновесие на околната среда.
Във връзка с проявения интерес от гостите към тези продукти, проф. Банов представи подробно създадения почвен подобрител съгласно полезния модел „Средство за възстановяване на ерозирали терени, свлачищни зони и депа за отпадъци”, с който през 2016г. институтът участва и спечели награда в Конкурса за Иновации на АГРА’2016. в гр.Пловдив.
Беше посочено, че използваният за създаването на почвения подобрител бактериален препарат Biolife е за редуциране съдържанието на органични замърсители в утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води.
Бяха обсъдени възможностите за съвместна научноизследователска дейност и обмяна на опит в областта на пречистването и оползотворяването на утайки, отпадъци, преработване на биомасата в компост и други.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!