Меню

pushkarov2222В Рим се проведе Четвърта работна среща на Международната мрежа на организациите, притежаващи почвена информация (INSII), към Глобалното партньорство за почвата (GSP) при Международната организация по прехраната (FAO). Заедно с 55 представители на национални организации в срещата участва и Директорът на Институт по почвознание и агроекология (ИПАЗР) „Н. Пушкаров”, София проф. Светла Русева.
Приети бяха отчетите за изпълнението на работните програми на Четвърти и Пети стълбове на GSP по отношение на изграждането на Глобалната почвена информационна система и на Глобалната мрежа от почвени лаборатории. Утвърдиха се концепция и технически спецификации за създаване на Глобални карти за разпространението на засолените почви, за потенциала на почвите да задържат въглерод и за ерозията на почвата, какго и отчетите на Секретариата на GSP за симпозумите, проведени през 2018 г. във връзка с Глобална оценка на замърсяването на почвите и с учредяване на Международна мрежа на Черноземните почви. Изработен бе план за работата му във връзка с подготовка за отбелязването на Световния ден на почвата на 5 декември 2018 г.
В хода на обсъжданията в подкрепа на Проект на ЕК „ Почви за европейския съюз (Soils4EU)” във връзка с прилагането на Тематичната стратегия за почвите на Европейския съюз, участниците в срещата препоръчаха на ЕК да излезе с ясни изисквания към всички страни за мониторинг за състоянието на почвите, тяхното опазване от деградационни заплахи и приемане на Рамкова директива за почвите.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!