Меню

direk SmolqnПроведе се второто заседания на новоучредения Съветът на директорите, който е консултативен орган към председателя на Селскостопанска академия.
Бяха обсъдени въпроси свързани с:
- Брой и численост на научните съвети
- Финансово състояние на научните звена
- Обсъждане на проекта за Устройствен правилник /УП/ на Институтите
- Проектобюджет на ССА за 2019 година
- Програми към МОН.
Директорът на дирекция „Наука, образование и иновации“ към ЦУ на ССА д-р Евгения Ачкаканова и експертът към ССА на Мария Юнакова представиха информация за 4-те Национални научни програми, приети с РМС № 577/17.082018г. и определяне на представител на ССА в Изпълнителните съвети на програмите.
- Текущи
След Съвета на директорите се състоя и заседание на Управителния съвет на ССА. Одобрени бяха броя и числеността на научните съвети и утвърдени квотите на институтите в Научните съвети. Председателят на УС на ССА проф. д-р Васил Николов представи проектобюджета на Академията за 2019 година.
Бяха разглеждани и обсъдени 4-те Национални научни програми, приети с РМС № 577/17.082018г. Избран е представител на ССА в Изпълнителните съвети на програмите: Национална научна програма за опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия, Национална научна програма за здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот и Национална научна програма за репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България.

direk2 smolqn

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!