Меню

DSC01868-22Учените от Земеделски институт- Стара Загора работят по 9 проекта, 2 с европейско финансиране и един към МОН. Това съобщи директорът на института проф. Стайка Лалева при представянето на годищния отчет.
Ново направление в научноизследователската дейност на Института е намаляване отделените емисии на парниковите газове от преживните животни. Вече е завършен проект, свързан с мониторинга на отделените емисии на парникови газове /СН4 и СО2/ от различни фуражи и фуражни добавки, използвани при преживни животни при различни производствени системи, и повишаване на капацитета на екосистемите за адаптиране към промените в климата, и интегрирането им в Национална банка данни за промяната на климата в рамките на Протокола от Киото.

Проектите, по които учените от Земеделския институт са работили през последната година са насочени към съхраняване на генофонда на животните, екология, хранене и фуражи, качество и безопасност на храни, икономика и управление на фермата, хуманно отношение към животните.
В края на годината е завършен проект „Анализ на генетичната изменчивост в популациите овце, развъждани в България“. Целта му е оптимизацията на селекционните схеми и повишаване принадената стойност в основните продуктивни популации овце, развъждани в страната. Това е база за разрааботване на схема за създаване на порода овце с висока млечност и плодовитост.
В ЗИ- Стара Загора се работи за създаване, изпитване и предлагане на пазара на нови генотипи бавнорастящи бройлери, подходящи за биологично производство.
Завършен е и проекта „Разработване и внедряване на нови технологични решения за преодоляване на водния дефицит при някои фуражни култури в условията на Южна България“. Предлагат се оптимални поливни режими на царевица за силаж в условията на оптимална и недостатъчна водоосигуреност.
Институтът има подписани меморандуми за съвместна дейност с Университета в г. Падуа, Италия, Института по животновъдство, Париж –Франция, Сибирската академия на науките и Сибирския животновъден институт, Института по животновъдство в гр. Скопие, Македония, Национална ферма Рамбуйе, Париж, Франция и Институт по животновъдство – Белград, Сърбия.

На годищния отчет присъства председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.

DSC01871-12

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!