Меню

86079d7b-4e8a-47a8-ab14-63ff2aaff5cb„Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” трябва да се превърне в Национален център за мониторинг и управление на използването на почвите у нас“ – това заяви Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, пред Общото събрание на учените на Института, във връзка с годишните отчети. Почвата е национално богатство и принадлежи на народа ни, независимо от това, кой е собственик на земята. Но тя е раним и унищожим ресурс и трябва да бъде под постоянно наблюдение на Даржавата. Няма друга институция в страната, която да може обективно и на висока научна основа да следи процесите в почвите у нас и да дава препоръки за съхраняването и използването им, освен институт „Н. Пушкаров“ – добави Председателят.
През изминалата година учените от Института са работили по 39 научноизследователски проекта, в т. ч. 18 финансирани от ССА и 8 от Фонд „Научни изследвания”, както и 8 международни, вкл. 4 по програми на ЕС и 5 по двустранно сътрудничество с Индия, Китай, Русия, Полша, Кипър.
Институтът участва в дейностите на Европейското Почвено бюро към ЕК, Глобалното партньорство за почвите (GSP) към ФАО, Международната мрежа на организациите, притежаващи почвена информация (INSII) и Глобална мрежа от акредитирани почвени лаборатории (GLOSOLAN).
Само за една година, в Централната лаборатория на института са извършени над 33 000 анализи на почви и растения. По заявка от земеделски производители са анализирани 1631 проби. В Референтната лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания на института са изследвани радиологични показатели в над 1300 проби от почви и дънни утайки, води, растения, растителни продукти и храни.
През годината са публикувани 178 материала в различни български и чуждестранни списания, сборници от международни симпозиуми и конференции, научно-популярни статии и брошури, монографии и книги; 37 от публикациите са в списания с Импакт фактор, а 59 – в международни списания с Импакт ранг.
Сред основните направления на изследване са:
- Комплексно проучване върху състоянието на почвите в отделни региони и установяване на подходи за устойчиво земеделие; Оптимизиране използването на минерални и органични торове в земеделието при изпълнение на европейските директиви; Изследване и моделиране на ерозионните процеси и оценка на ерозионния риск и пригодността за ефективно ползване на земите в земеделски и планински територии;
- Управление на неприятелите в земеделските ценози, култувационните съоражения и складови биотопи; Диагностика на причинителите на болести в земеделските екосистеми;
- Устойчиво управление на компоненти на околната среда в агроекосистемите и екосистемна оценка за наличие на вредни вещества в почви, води и растителна продукция в райони с интензивно земеделие; Екологични подходи при управление на отпадъците и рационалното им използване в практиката; Проучване на съдържанието и поведението на естествени и техногенни радионуклиди в почви, води, растения и селскостопанска продукция.
- Влияние на основни агротехнологични елементи върху продуктивността, качеството на продукцията от земеделските култури и опазването на почвите; Агротехнически решения за поддържане плодородието на почвата и нови и усъвършенствани технологически и технически решения за растениевъдството и животновъдството; Разработване на подходи за устойчиво управление на напоителните системи за повишаване продуктивността на земеделските култури.
Бяха съобщени и новите проектни предложения за финансиране.

52b4a65e-9225-4c67-8a7b-6282c677d516

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!