Меню

drk1На 14 ноември се проведе работна среща на ръководството на Селскостопанска академия с директорите на институтите към Академията.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов представи промените на Закона за Селскостопанска академия, които ще бъдат предложени за обсъждане в Народното събрание. Три са основните изменения- начинът на финансиране на Академията, структурни промени в Управителния съвет и в организацията на държавните предприятия към Академията. Предвидено е Селскостопанската академия да съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Членовете на управителния съвет ще бъдат намалени и ще бъдат само от хабилитирани учени, работещи в Селскостопанска академия. Предлага се държавните предприятия, бази към институтите в Шумен и Троян, да се върнат към институтите; държавните предприятия по бубарство, във Враца, по животновъдство и земеделие в Смолян и в Средец да се преструктурират в научни центрове; останалите 14 държавни предприятие да се обединят в едно.
Сред основите нови моменти при избор на директори, предложени от Председателя на Академията, са: -възможност за реализация на програмата за развитие и управление на института в рамките на периода, съгласно чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда; - представяне на управленските програми пред колектива на института и отчитане на становището на общото събрание на учените.
Председателят на Академията предлага и съществени промени в Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България. Предвижда се централизация на допускането на кандидатите до участие в конкурсите, което ще даде възможност за проследяване на хода им и съблюдаването на изискванията на нормативната база. Дава се възможност всеки член на академичния състав да поиска със заявление до Председателя на Академията да бъде преценено съответствието на резултатите от научната му дейност на изискванията за заемане на по- висока академична длъжност и при констатиране на съответствие, да поиска от първичното научно звено да му бъде обявен конкурс. Другите промени са свързани с реда при зачисляване в свободна докторантура, в състава на научните журита, ръководителите на докторанти, наукометричните критерии за заемане на длъжности и т.н.

c83124a7-3bbe-4754-ae04-64b7abcbbd96

abea7d6a-b798-4843-81c8-e3716c5cb30f

 

 

aa0f819b-8f2a-4f36-8bdc-06102c4d8bfe

Iiirh1На 10 ноември 2017 г. Институтът по изследване и развитие на храните -Пловдив отпразнува 55 годишен юбилей в Дома на учените града.
На тържественото отбелязване присъстваха зам.- председателя на ССА проф. д-р Мая Игнатова, гл. научен секретар на ССА – доц. д-р Здравка Петкова, академик Мария Балтаджиева, директори на институти, висши учебни заведения от региона, бивши директори, зам. директори и служители. Празникът беше уважен и от представители на местната власт.

 

 

 

 

 

 

 

 

iirh9

 

iirh8

 

iirh7

 

iirh6

 

 

 

iirh5

 

iirh3

 

iirh4iiirh2

bel1Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов участва в VII-та сесия на Българо-беларуската междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество в гр. Минск, Беларус, в периода 8-10 моември. Той бе част междуправителствена делегация, водена от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката.
По време на сесията се обсъдиха възможностите за развитие на взаимната търговия, сътрудничеството в областта на селското стопанство, туризма, енергетиката, транспорта, регионалното развитие, инвестициите, отбраната, образованието, науката и културата.
Важна място в разговорите в областта на селското стопанство зае сътрудничеството между в научно-изследователските институти в областта на земеделието.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов запозна беларуската страна с възможностите за двустранно сътрудничество в областта на селскостопанската наука. Той отбеляза, че съществува голям потенциал за сътрудничество в областта на селекцията на нови сортове растения и породи животни, изучаването и опазването на традиционни и нови технологии в растениевъдството и животновъдството, опазването и подобряването на състоянието на почвените ресурси и почвеното плодородие. Проф. д-р Николов разясни, че Селскостопанската академия разполага с 25 научно-изследователски института, 19 опитни станции и две експериментални бази, които биха могли да осъществяват сътрудничество с подобни институти в Беларус. „Считам, че съществува голям потенциал за сътрудничество в областта на селекцията на нови сортове растения и породи животни, изучаването и опазването на традиционни и нови технологии в растениевъдството и животновъдството, опазването и подобряването на състоянието на почвените ресурси и почвеното плодородие“, категоричен бе той.
Дискутира се идеята за подписване на Споразумение за сътрудничество в облостта на селскостопанската наука между ССА и подобна структура в Република Беларус.
Двете страни обсъдиха възможността за сътрудничество в областта на сортоизпитването и обмена на семена.
Проф. Николов посети Републиканското единно предприятие „Научно-практически център по земеделие към Националната академия на науките на Беларус“, където се проведе среща с генералния директор проф. Фьодор Иванович Привалов. Проф. Привалов запозна председателя на ССА с историята и дейността на Републиканското единно предприятие „Научно-практически център по земеделие към Националната академия на науките на Беларус“. Основните цели на Научно-практическия център по земеделие са създаването на високопродуктивни сортове и хибриди на селскостопански култури, усъвършенстване системите на семепроизводство, осигуряване интензификацията на отрасъла растениевъдство чрез развиване на зоналните системи на земеделието, адаптирайки ги към конкретни почвено-климатични условия, разработване на високоефективни технологии за култивиране, използване на торове и средства за защита на растенията.
Председателят на Академията проф. д-р Васил Николов се срещна и с проф. Иван Павлович Шейко, първи заместник на генералния директор на „Научно-практически център по земеделие към Националната академия на науките на Беларус“, отговарящ за въпросите в областта на животновъдството. Коментираха се основните проблеми в областта селекцията и репродукцията в животновъдството.

8e4c1bd7-abfc-4214-afed-fafbd18599dd

 

3pazrИнститутът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“беше посетен от г-н Луо Цин – Първи секретар по наука и технологии и г-н Ли Кайхан – Първи секретар по земеделие в посолството на Китайската Народна Република в България.

Посещението е в резултат на проявен интерес към дейността на ИПАЗР „Н.Пушкаров”, като партньор в изпълнението на съвместен двустранен договор с Института по зеленчуци и цветя към Китайската Академия по Аграрни Науки.

Проектът е на тема: „Напояване, базирано на евапотранспирацията, за устойчиво земеделие: оценка на потребностите от вода за напояване на оранжерийно отглеждани земеделски култури”, одобрен за финансиране от Фонд „Научни изследвания” с Протокол от Петнадесетата сесия на Българо-Китайската комисия за двустранно научнотехническо сътрудничество България-Китай.

Българският колектив на проекта представи изпълнението на договора, проведените експерименти и получените резултати за 2017 г., а именно ефективността на използване на водата за напояване върху добива.

Бяха обсъдени възможности за продължаване на двустранните отношения и в нови съвместни научни дейности.

2pazr

4pazr1пазр

   sizb1  Селскостопанска академия участва в 10-то изложение Изобретения, Трансфер и Иновации (ИТИ‘2017). Изложението е среща на изобретатели, селекционери, производители, научни работници, студенти и ученици, предприемачи, иновационни посредници и специалисти от патентното ведомство на България. Общо 9 нови усъвършенствани сортове и хибриди земеделски култури с по-висока екологична пластичност, стабилност на добивите и висока толерантност на биотични и абиотични стресови фактори бяха представени на изложението. Те са разработки на водещи институти и опитни станции от структурата на Селскостопанска академия. Всички участници (1. ОСЗП Пазарджик и ИЗК „Марица” – Пловдив с нов сорт пипер „Ивайловска капия” и автори доц. д-р Христина Георгиева” и доц. д-р Величка Тодорова, 2. Институт по земеделие - Карнобат със сорт двуреден ечемик „Дария” и автори проф. д-р Дарина Вълчева и проф. д-р Драгомир Вълчев, 3. Институт по земеделие Кюстендил със сорт средно ранна череша – „Васиника”, 4. Институт по овощарство – нов сорт праскова „Евмолпия” и автори проф. д-р Живондов и колектив, 5. Институт по полски култури – Чирпан – нов сорт памук и 6. твърда пшеница и 7. Институт по царевицата - Кнежа нови хибриди царевица – доц. д-р Наталия Петровска представиха достойно новите продукти и заслужено получиха поздравленията на 7 членното жури за упорития труд и иновативност.
     С награди бяха отличени - сорт пипер „Ивайловска капия” с автори доц. д-р Христина Георгиева” и доц. д-р Величка Тодорова, съвместна разработка на ОСЗП Пазарджик и ИЗК „Марица” – Пловдив, сорт средно ранна череша – „Васиника” от Института по земеделие Кюстендил, сорт праскова „Евмолпия” с автори проф. д-р Аргир Живондов, доц. д-р Стоян Дъбов и агроном Юлия Божилова от Института по овощарство, Пловдив и хибрид царевица „Кнежа 560” с автори доц. д-р Валентина Вълкова, проф. дсн Кирил Христов, доц. д-р Димитрина Илчовска и доц. д-р Иванка Иванова, представен от Института по царевицата – Кнежа.
    За пореден път Институти от Селскостопанска академия представят своите новосъздадени сортове в изложението. Надяваме се през следващите години иноваторите да стават все повече и с по-голяма популярност, да нараства ролята им за устойчивоWhatsApp Image 2017-11-08 at 17.38.56то развитие на обществото и повишаване на добавената стойност.

sizb2

ijn6Проведе се научна конференция на тема „Животновъдната наука – предизвикателства и иновации” в „Парк хотел Москва“ в София. Събитието се организира от Института по животновъдни науки – Костинброд.
На откриването на форумът приветствия поднесоха председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и кметът на община Костинброд Трайко Младенов.
Проф. д-р Николов поздрави ИЖН-Костинброд за организирането на събитието. Той отбеляза, че темите, които представят и дискутират трябва да са в основата за задълбочаването на сътрудничеството между учените в животновъдния сектор. „С научния потенциал, инфраструктурата и идеите, които имате е необходимо заедно да разработвате големи научни проекти“, добави още той. Кметът на Костинброд Трайко Младенов поздрави участниците и отбеляза, че общината и институтът са изградили топла връзка за съвместна работа.
В научната конференция участваха над 60 учени от България, Сърбия, Молдова, Украйна, Русия, Македония, САЩ и Виетнам. Изнесени са 27 научни доклада по следните тематични направления: Хранене и физиология на животните; екология и качество на животновъдната продукция; Развъждане, генетика и репродукция на животните; технологии на отглеждане и икономика на селското стопанство и представени са 35 постера.

ijn1

ijn5

ijn4

ijn3

ijn2

Страница 9 от 79

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!