Меню

c3de58ee-efee-4e22-a4b2-b0f5ec0c2b30Селскостопанска академия осъществи успешно 96 обучения в чуждестранни изследователски организации и висши учебни заведения чрез програма „Еразъм+“. Това стана ясно по време на заключителното информационно събитие по Проект за мобилност на студенти и персонал с договор №2017-1-BG01-KA103-035493 по програма „Еразъм+“ 2017-2018 г.
Присъстваха научните секретари, координаторите на програмата от всички институти и центрове, председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, зам.-председателят проф. д-р Мая Игнатова, директорът на дирекция „Наука, образование и иновации“ д-р Евгения Ачкаканова, директорът на дирекция „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол“ доц. д-р Соня Иванова, учени и др.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов приветства учените, които са осъществили успешно мобилности и им пожела да използват получените познания и умения по време на обучението им, за да усъвършенстват и обогатят научната си работа.Той подчерта, че е много важно при тези обучение да се създават нови контакти и да се затвърдят вече осъществените, което ще улесни съвместната работа по проекти с чуждестранни научни организации.
По време на събитието изследователи от научните звена на ССА представиха и добрите практики, усвоени от тях през периода на мобилност. Това направиха гл. ас. д-р Елица Атанасова, директор на Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали, гл.ас д-р Николая Велчева от Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, гл. ас. д-р Любов Панайотова от Института по земеделие, гр. Кюстендил, г-жа Надежда Луканова, гл. ас. д-р Надежда Луканов от Института по животновъдни науки, гр. Костинброд.
На събитието бе дадена информация и за спечения нов проект на ССА за мобилности по Програма „Еразъм +“ за 2018-2019г. на стойност 190 685 €, който отново ще даде възможност на учени и докторанти да се обучават във върхови научни организации и висши учебни заведения в Европа.

ee95d8a8-581e-4b6d-9724-7d3762bcab54

 6573f2f1-d513-4d1a-ab7f-e1d3cc261b01

2106c1e4-89e1-47c5-83d5-e93b1e5dcca1

7cb7e132-1b41-4f7d-9cd9-953a7064e759

dbc048cb-ffa4-4954-be0d-fab0cdc09606

531addd9-a855-4ff5-9862-a64b20b1ca17Селскостопанска академия участва в първа работна среща за създаване на Консорциум за изпълнение на Националната научна програма „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България“. Срещата се организирана от водещия партньор по програмата – Тракийският университет - Стара Загора. Участниците в срещата заявиха готовност за създаване на Консорциум за изпълнение на програма.
Председателят на ССА проф. д-р Васил Николов оцени високо инициативата на Министерство на образованието и науката за създаването на Националните научни програми, с което се постига интеграция между учените работещи в определена област от Селскостопанска академия, Българска академия на науките и университетите.

0480a70d-eae6-4ece-b353-c960697c6853

225ecf7a-ed04-4af2-8edc-5019928ec22bПо инициатива на прадседателя на Селскостопанска академи проф. Васил Николов, в Института по зеленчукови култури „Марица“ се проведе работна среща на учени от катедра „Компютърни системи“ на факултета по „Математика и информатика“ към Пловдивски университет - „Паисий Хилендарски“ и от Академията. Освен от институт „Марица“, в срещата участваха представители на Института по овощарство, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово и Института по полски култури – гр. Чирпан.
Целтата на срещата беше да се потърсят възможности за интегриране на научните изследвания в земеделието с възможностите на компютерните технологии, в рамките на инициативите за „прецизно земеделие“ и „интелигентно селското стопанство“.
След презентация на Даниел Русев, докторанта на Пловдивдсия университет, системен инженер и технически ръководител в Accenture the Netherlands, се проведе дискусия за възможността за използване на компютърните системи при мониторинга и управлението на заболяванията (доц. Олга Георгиева), мониторинга на масивни площи със зърнени култури (доц. Виолета Божанова), управлението на генетичните банки за растителни ресурси (гл. ас. д-р Николая Велчева) и др.
Проф. Стоянов, ръководител на катедра „Компютърни системи" отбеляза, че може да се сформират екипи от ИТ специалисти и учени от ССА, които да разработят прототипи на сензори и системи, които след това да се предложат на земеделските производители.
Директорът на ИЗК-Марица доц. Даниела Ганева отбеляза, че в института вече са внедрени сензори за управление на процесите при някои култури. „Ние трябва да можем да покажем на производителите кога и как да поливат, торят и други“, добави тя.
Проф. д-р Николов заяви, че за да се развива модерно, конкурентоспособно земеделие е необходим интегриран подход, обединяване на знанията и уменията на учени от различни области и ССА полага усилия в тази насока. За това говори както тази среща, така и сключеното неотдавна споразумение за сътрудничество с Института по метерология и хидрологи, предстоящите съвместни проекти с Аграрен университет – Пловдив, Тракийски университет, Софийски университет и т.н..
Срещата беше оценена като ползотворна и възможност за по- нататушно сътрудничество на специалистите от двете институции.

851e71e5-5325-4f99-ad78-09c85b4e1217

dc76b221-f167-480b-8906-d21a5de04ec9

Titul-Bul-Pol conf-2018Традиционната международна конференция на тема“ „Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша
в новата финансова рамка на ЕС“ ще се проведе от 18 до 20 септември 2018 г. в Полски институт на ул. „Веслец“ 12 (зад Централна баня) в град София.
Конференцията е пореден научен проект, реализиран от Институт по аграрна икономика в София съвместно с Институт по икономика на селското стопанство и продоволствието – Национален изследователски институт във Варшава и Аграрния университет в Пловдив. Сътрудничеството между изследователските колективи има дванадесет годишна история.
Целта на настоящата конференция е да се оценят и сравнят промените в земеделието и селските райони на България и Полша в рамки на периода 2014-2020, както и възможностите и перспективите след 2020 година.
Конференцията се провежда с финансовата подкрепя на ФНИ съгласно Договор № ДПМНФ 01/16 от 16.08.2018 г.

1Учени от Селскостопанска Академия – проф. д-р Иван Цветков (Агробиоинститут – София), проф. д-р Мариана Петкова (Институт по животновъдни науки – Костинброд) и гл. ас. д-р Николая Велчева (Институт по растителни генетични ресурси – Садово) взеха участие във финална конференция, засягаща подготвителни действия относно повишаване ролята на растителните и животински генетични ресурси в селското стопанство на ЕС, която се проведе през периода 06–07.09.2018 г. в гр. Нант, Франция.
Конференцията беше организирана от Консорциум по растителни и животински генетични ресурси към Европейската Комисия.
Целта на конференцията беше обсъждане ролята на пренебрегваните до сега местни и традиционни генетични ресурси в селското стопанство и подобряване използването на техния икономически потенциал; представяне на добри практики за устойчиво опазване на традиционни сортове и породи и насърчаване на фермерите и други заинтересовани страни да се включват по-активно в тези инициативи.
На форума бяха докладвани резултати от завършили проекти по тези приоритети, финансирани от ЕС, както и проучвания за състоянието на генофонда в 28-те държави-членки на ЕС. Подчертана беше необходимостта от по-нататъшни действия за насърчаване на устойчивото използване на традиционните сортове и породи, което ще допринесе за повишаване на икономическия потенциал на съхранения генофонд.
Обсъдено беше ръководство за подпомагане и повишаване устойчивостта на проекти, засягащи местните сортове и породи в селското стопанство на ЕС.
Участниците в конференцията посетиха фестивал Fête de la vache nantaise https://www.vachenantaise.fr/, на който бяха представени местни породи и сортове растения, селскостопански продукти на дребни производители и фермери, характеризиращи се с традиционен вкус и гарантирано високо качество. Изложението има за цел популяризирането на местното биологично разнообразие.
С повече информация за събитието бихте могли да се запознаете на:
http://www.geneticresources.eu/events-conferences/conference-2018/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3111d

 

211d

 

ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе представи нови сортове лози

IZS1В Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”- Русе се проведе традиционният Открит ден на лозата, на който бяха представени сортовете лози, създадени от учените в Института и новите винени сортове, признати от ИАСАС през тази година.
Празникът беше открит от директора на Института доц. д-р Галина Дякова - селекционер по лозата, която направи презентация на тема „Сортовете, създадени в ИЗС- Русе - фактор за изпълнението на националната програма за насърчаване на производството на десертно грозде в България”. Доц. д-р Дякова изтъкна, че селекционерите имат основание да считат, че новите им сортове ще се наложат успешно на пазара. „В настоящия момент основен приоритет при селекцията на лозата е създаването на екологично-пластични, устойчиви на студ и болести сортове, с високи технологични качества, отговарящи на изискванията на ЕС“, допълни доц.д-р Дякова.
През месец октомври и ноември ИЗС -Русе ще предлага сертифициран лозов посадъчен материал от десертни семенни и безсеменни сортове лози и два нови винени сорта „Мискет викинг” и „Кристален”.
Бяха представени и семената от полски култури, които Институтът предлага в предстоящата сеитбена кампания-пшеница сортове „Венка 1” и „Дунавия”; овес „Алекси”; Люцерна „Приста 5”, „Приста 3”, „ Роли”; Фий „Образец 666”, грах „ Русе 1”.
Събитието приключи с дегустация на над 15 сорта грозде и стафиди.
Присъстваха производители, представители от различни фирми и институции в страната, производители на лозов посадъчен материал и всички, проявяващи интерес към сортовете на учените от Института.

izs3

izs2

Страница 9 от 96

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!