Меню

На 5 декември (вторник) 2017 г. за поредна ще се отбележи Световният Ден на почвата. Тази година темата на Деня е „Грижата за планетата започва от почвата”.
Събитието ще започне от 11 часа в Национален музей „Земята и Хората”, ул. „Черни Връх” № 4, София.
Мероприятието е организирано от Селскостопанска академия, Национален музей „Земята и Хората”, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” и Българско почвоведско дружество.
Решаващата роля на почвата за постигане на целите на хилядолетието за устойчиво развитие и нулев глад и предвид огромните предизвикателства пред нейното устойчиво управление и опазване, Общото събрание на ООН, с резолюция на 68-та сесия от 20 декември 2013 г. взе решение на 5 декември да бъде отбелязван ежегодно
За изминалите години Световният Ден на почвата се превърна във важен ден от календара на ООН с организирането на събития, посветени на почвата, в над 150 страни по целия свят.

                                                                                                 

ПРОГРАМА
СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЧВАТА
5 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

11.00 ОТКРИВАНЕ
ЧАВДАР НАЧЕВ Директор на Национален музей „Земята и хората”
СВЕТЛА РУСЕВА Директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”


11.05-11.30 ПОЗДРАВЛЕНИЯ
11.30-11.45 ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОЧВИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА – проф. СВЕТЛА РУСЕВА, Директор на ИПАЗР „Никола Пушкаров”
11.45-12.00 ПОЧВИ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ – РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ЕСТОНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС – проф. ВАСИЛ НИКОЛОВ, председател на Селскостопанска академия
12.00-12.15 ПОЧВИТЕ, ЗЕМЯТА И ХОРАТА – НАША ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ – проф. МЕТОДИ ТЕОХАРОВ, Председател на Българско почвоведско дружество
12.15-12.30 НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В СИСТЕМИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ – проф. ТОТКА ТРИФОНОВА, ИПАЗР „Н. Пушкаров”
12.30-12.45 Връчване на ленти за академична длъжност на ИПАЗР „Н. Пушкаров” на учените, хабилитирани през 2017 г.
12.45-13.00 Откриване на ИЗЛОЖБА „ГРИЖАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ЗАПОЧВА ОТ ОПАЗВАНЕТО НА ПОЧВАТА”
13.00-14.00 КОКТЕЙЛ

В дните на изложбата „ГРИЖАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ЗАПОЧВА ОТ ОПАЗВАНЕТО НА ПОЧВАТА” от 5 до 14 декември 2017 г., ще бъдат прожектирани научно-популярни филми „Почвите в България”, „Ерозия на почвите”, „Подкрепи Световния ден на почвата и Международната година на почвите” и „Почвата говори с гласа на Едуард Нортън”

az1Извънредният и пълномощен посланик на Република Азербайджан д-р Наргиз Гурбанова посети Селскостопанска академия, където се срещна с ръководството на Академията. В приятелски диалог, Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и посланик Гурбанова обсъдиха възможността за задълбочава на сътрудничество в областта на земеделската наука.
Посланик Гурбанова заяви, че страната й проявява интерес към различни направление в земеделието – обмяна на генетични ресурси в растениевъдството, селекция на растенията, лозарството и винарството. В областта на животновъдството беше проявен интерес към породите Симентал и Холщайн и към биволите от породата Българска Мурра. Председателят на ССА проф. д-р Николов запозна накратко посланик Гурбанова с дейността на Академията и сподели, че България в лицето на ССА има с какво да бъде полезна на Азербайджан.
Двамата се споразумяха, веднага да започне изготвянето на меморандум за сътрудничество между Селскостопанска академия и институцията за селскостопански науки в Азербайджан, както и практически действия по двустранно сътрудничество на конкретни институти на Академията с аналогични от азербайджанска страна.

b399ee85-e9d4-49f8-ad51-689d5ef4e7cbПредседателят на ССА проф.д-р Васил Николов и зам.-председателят проф. д-р Мая Игнатова се срещнаха с колектива на Института по животновъдни науки- Костинброд.
Проф. д-р Николов представи промените на Закона за Селскостопанска академия, които ще бъдат предложени за обсъждане в Народното събрание. Три са основните изменения- начинът на финансиране на Академията, структурни промени в Управителния съвет и в организацията на държавните предприятия към Академията. Предвидено е Селскостопанската академия да съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.
Проф. Николов запозна учените от Института с промените в Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България. Предвижда се централизация на допускането на кандидатите до участие в конкурсите, което ще даде възможност за проследяване на хода им и съблюдаването на изискванията на нормативната база. Дава се възможност всеки член на академичния състав да поиска със заявление до Председателя на Академията да бъде преценено съответствието на резултатите от научната му дейност на изискванията за заемане на по- висока академична длъжност и при констатиране на съответствие, да поиска от първичното научно звено да му бъде обявен конкурс. „Всеки учен, който е достигнал необходимите критерии трябва да се развива и израства“, категоричен е той. Другите промени са свързани с реда при зачисляване в свободна докторантура, в състава на научните журита, ръководителите на докторанти, наукометричните критерии за заемане на длъжности и т.н.
Проф. Николов съобщи, че базовите възнагражденията за едни и същи длъжности в звената в системата на Академията ще бъдат изравнени, а над тази заплата, добавките ще зависят от ефективната работа на учения и научното звено. „Разработването на единна скала за определяне на трудовото възнаграждение за различните категории служители в системата, която да е обвързана с минималната работна заплата“, добави той.

Председателят на ССА обърна внимание от важността да се популяризира дейността на учените. „Да покажем на обществото колко са полезни нашите научни продукти“, добави той и посочи, че всички заедно трябва да търсим тясно сътрудничество и с браншовите организации.

b399ee85-e9d4-49f8-ad51-689d5ef4e7cb

3a2d70a0-9bb8-439b-9024-f64525cd35b7 1На 23 ноември се проведе работна среща на председателя на Селскостопанска академия с директорите на Опитните станции към Академията.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов представи промените на Закона за Селскостопанска академия, които ще бъдат предложени за обсъждане в Народното събрание. Три са основните изменения- начинът на финансиране на Академията, структурни промени в Управителния съвет и в организацията на държавните предприятия към Академията.
Предлага се държавните предприятия, бази към институтите в Шумен и Троян, да се върнат към институтите; държавните предприятия по бубарство, във Враца, по животновъдство и земеделие в Смолян и в Средец да се преструктурират в научни центрове; останалите 14 държавни предприятие да се обединят в едно.
Заедно с директори беше обсъден начинът на функциониране на бъдещото предприятие.

sin2На 23.11.2017 г. в сградата на Селскостопанска академия се сключи новият Браншов колективен трудов договор на работещите в системата на Селскостопанска Академия.
Договорът се подписа от председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и представителите на двата национално представителни синдиката –КНСБ – ФНСЗ, председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ г-жа Светла Василева и председателят на Националната федерация техническа индустрия, наука и информатика към КТ “Подкрепа“ г-н Здравчо Здравчев.
Настоящият договор е за срок от 2 години и урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения ,осигурителни отношения в системата на ССА, които не са уредени с повелителните законови разпоредби.
В договора са залегнали по-добри условия, които са в интерес на работещите в системата на Академията. Приеха се две допълнителни договорености по силата, на които започва процес на поетапно нарастване на трудовите възнаграждения, както и да се изготви социална програма при евентуални структурни промени с оглед смекчаване на неблагоприятни последици.
Остават в сила и всички постигнати по благоприятни условия в предишния Колективен трудов договор –допълнителни плащания , обезщетения и отпуски.
БКТД ще бъде вписан в специалния регистър на Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда „ , след което ще бъде изпратен до всички структурни звена на Академията ,където има учредени синдикални организации за изпълнение.

sin3

sin1

snimka11Селскостопанска Академия- София и Агробиоинститут- София  Ви канят на публични лекции на Проф. Кристоф Бертиш и Д-р Сибил Фарин от Университет Горен Елзас, гр. Колмар, Франция. Лекциите на теми: Research in University of Haute-Alsace, focus on Laboratoire Vigne Biotechnologies et Environnement" и "Characterization of virulence factors from fungi implied in GTD" ще бъдат представени на английски език в конферентната зала на Агробиоинститут- София, бул. „Драган Цанков"  № 8,  в понеделник, 27 ноември 2017 г. от 10:00 часа.

Страница 8 от 79

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!