Меню

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2018/2019 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

3

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

5

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

-

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

8

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

1

-

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

9

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

10

Почвознание

4

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

11

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

1

-

Земеделски институт, Шумен

2

1

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

1

-

Институт по царевицата, Кнежа

12

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

13

Овощарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

14

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

15

Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

16

Растителна защита (ентомология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

17

Растителна защита (фитобактериология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

18

Растителна защита (микология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

19

Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

20

Развъждане на селско-стопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Земеделски институт, Шумен

21

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

22

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

2

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

23

Овцевъдство и козевъдство

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

24

Свиневъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

25

Специални отрасли (пчели)

1

-

ИЖН, Костинброд

26

Екология на селскостопанските животни

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

27

Икономика и управление (земеделие)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

28

Организация и управление (земеделие)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

  Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

           Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

 Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г.)

Такса за кандидатстване – 30 лв.

sgradaВ днешния брой на Държавен вестник е публикуван новият Устройствен правилник, който влиза в сила от утре (01.08.2018 г.)

Може да го изтеглите ТУК

sgradaМинистерски съвет прие новия Устройствен правилник на Селскостопанската академия. Отменя се действащия правилник (обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.), който е изменян и допълван 9 пъти до настоящия момент.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г.) се извърши ключова реформа по отношение начина на управление и финансиране, както и преструктуриране на държавните предприятия -опитни станции в нея чрез създаването на държавно предприятие „Научно-производствен център”.
С новия правилник се осигурява съответствие на актуалните разпоредби на Закона за Селскостопанската академия със структурата и организацията на работа на научната институция като национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите. Уреждат се в детайли въпросите, свързани с преструктурирането на начина на финансиране и управление, както и се определя устройството, организацията и дейността на новото държавно предприятие „Научно-производствен център”.
Новата структура на ССА включва: централна администрация, 25 научни институти, 4 научни центрове – бивши държавни предприятия към академията, Националeн земеделски музей и Държавно предприятие „Научно-производствен център”.
В централната администрация се създават дирекции и се преобразуват съществуващите отдели, като се прецизират функциите им и се добавят нови.
От датата на вписването му в търговския регистър, новото Държавно предприятие „Научно-производствен център“ е правоприемник на активите и пасивите, както и на архива на 16 държавни предприятия – опитни станции, чиято регистрация се заличава.
Към Държавното предприятие се създават 13 специализирани поделения - опитни станции, подпомагащи дейността на ССА.

photo 33Институтът по рибни ресурси с Аквариум Варна към Селскостопанска академия съвместно с клуб „Интелект”, по проект „Преживей своето синьо лято” – програма „Младежки проекти 2018” на община Варна, отбеляза 17 юли с богата културна програма. Всяка година се отбелязва празника на Института по рибни ресурси с Аквариум по повод създаването му на 17 юли 1932 г.
Първите посетители бяха 30 варненчета, които ще прекарат лятната си ваканция не само в игри, а като участници в проект „Преживей своето синьо лято” за по-добро осмисляне на свободното време на подрастващите през ваканцията.
Беше изнесена беседа за разнообразието на морските обитатели на Черно море и интересни факти за нови морски открития. В програмата беше представена и изложба „Рибите на Черно море” на ученици от средно училище с езиково обучение СУЕО Ал.С.Пушкин, Варна.
Едни от представените новости бяха – попълнение от екзотични видове риби - дискуси, както и обогатената колекция от водни обитатели препарирани по метода - диафонизация. След образователната програма, участниците се включиха в занимателни и спортни игри в пространството пред Аквариума.

 

 

photo 77

photo 88

photo 5

photo 11

 

 

 

 

 

 

 

36200115 2077164492571561 5958122359796793344 nЗапочна VI-я Международен научен конгрес "Машини за селското стопанство" 2018. Форумът се провежда в Бургас, в него участват над 60 учени от водещи научни институции от 18 държави. Учените от различните страни имат възможност да представят своите научни достижения и да дискутират проблемите и насоките на развитие на съвременната техника в земеделието. Изнесени бяха 7 пленарни доклада, а по време на научните сесии ще бъдат представени над 60 научни доклада.
"Модерното земеделие не може да съществуваща без съвременна техника", това заяви председателят на Селкосстопанска академия проф. д-р Васил Николов по време на откриването на научния конгрес. "Първо беше ерата на механизацията, след това автоматизацията, после работизацията, а сега навлизаме в ерата на прецизното земеделие, което поставя нови предизвикателства пред развитието на техниката и технологиите, защото от една страна е свързано с намаляването на човешки труд, от друга с опазване на околната среда и намаляване негативното влияние върху почвата и благоденствието на животните", добави оше проф. Николов.
Проф. д-р инж. Михо Михов от Институт "Пушкаров" към Селкостопанска академия откри международния конгрес.
Конференцията продължава следващите два дни.

 

36188070 2077164509238226 1114181797245091840 n

2d012ef3-c8e6-472f-b016-ce2199ed1801 - CopyОбщина Кюстендил, съвместно с Института по земеделие – Кюстендил към Селскостопанска академия организира традиционното вече 11-то издание на Празника на Черешата 2018г., който се провежда този уикенд в гр. Кюстедил.
„Черешата е плодът, който дава облик на нашето овощарство и ще продължава да го дава години напред“, заяви по време на откриването директорът на института проф. Димитър Домозетов и подчерта, че природо- климатичните условия на Кюстендил и областта са уникални. Той представи 10 сорта череши, които са застъпени в региона.
Интересът към събитието бе много голям, щанда ни бе посетен от стотици заинтересовани земеделски стопани, на чиито въпроси бяха на разположение всички научни работници на Института.
На събитието присъства председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.
Жури, с председател проф. д- р Димитър Домозетов ще вземе решение кои са победителите в надпреварата за най-едър плод, най-красиво вешало и най-добре аранжиран щанд.
Изложението на плодовете на овощарския труд за страната започва от гр.Кюстендил през 1896 г., когато е учредена Първата национална овощарска изложба и градът получава званието "Овощната градина на България".
Програмата на празника включва и конкурси за най- едра череша, най-голямо вешало и най-добре аранжиран щанд.

bba5c170-73e8-433f-99ad-5012432c1f26 - Copy

40863501-2be8-4f45-aaf7-fc8e78141480 - Copy

842dd960-b9d3-4843-92ec-b35738698ea6 - Copy

6a08b3cb-2071-4270-9d69-2e062b777cc6 - Copy

2dc7c150-08ad-4c66-b655-4de2f60e4f4b - Copy

 

 

9e39337d-85fa-452f-835c-d864cb5810f9 - Copy

Страница 5 от 89

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!