Меню

Списък Проекти

През 2013 г. научноизследователските институти и опитните станции на ССА осъществяваха международно сътрудничество с учени от повече от 30 страни в рамките на съвместни изследователски проекти, участие в международни семинари, конференции, консултативни срещи, специализации в чужбина, прием на чуждестранни учени по тематика от взаимен интерес и др. Изпълняваха се общо 172 проекта, от които 117 на двустранна основа. Институтите изпълняват 55 проекта, финансирани и подпомагани от различни международни институции - EС, Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), Международния център по генетично инженерство и биотехнология (МЦГИБ), Биовърсити интернешънъл, Италия, Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), Международния център за подобряване на царевицата и пшеницата (СИММИТ), Международния център за селскостопански изследвания за сухите райони (ИКАРДА) и др. Понастоящем институтите на Селскостопанската академия участват в 13 проекта по 7РП на ЕС, основно в приоритет 2 “Храни, земеделие, рибарство и биотехнологии” и в приоритет 6 „Околна среда, вкл. промени в климата” . Академията участва успешно и в други европейски програми: еСоntentplus - превръщане на дигиталните данни в Европа в по-достъпни, полезни и използваеми; „Транснационално сътрудничество за страните от Югоизточна Европа”, „Трансгранично сътрудничество между България и Румъния”; „Здравеопазване и потребители”, Люксембург (EAHC) и Европейската служба за безопасност на храните (EFSA). В различни проекти (акции) на Европейската програма за координиране на изследванията в науката и технологиите (Програма COST), учени от Селскостопанската академия са национални координатори или участници в 10 COST – акции.

Пълен списък с проекти за 2013 г.:

АГРОБИОИНСТИТУТ, София:

 1. Рамково споразумение за сътрудничество в областта  на биотехнологията.
  Чуждестранен партньор - Институт за агрономически изследвания, Никозия, Кипър;
 2. Сътрудничество за обмен на търговски сортове , селекционни материали  и линии за създаване на съвместни сортове с.с. култури, обмен на учени, информация, материали, организиране на съвместни семинари и пр.  
  Чуждестранен партньор - Тракийски селскостопански изследователски институт,     гр. Одрин, Турция;
 3. Рамково споразумение за НТС при селскостопанските изследвания, в частност биотехнологии в селекцията на ябълката и сливата
  Чуждестранен партньор - Университета по с.с. и ветеринарни науки;     Изследователска станция по овощарство, гр.Клуж; Национален институт по     биотехнологии,гр. Букурещ, Румъния;
 4. Генетично инженерство за устойчивост на люцерна, тютюн, карамфил, лоза, домати и др. към гъбни заболявания
  Чуждестранен партньор - Департамента по биология на растенията на Samuel Roberts Noble Foundation, САЩ;
 5. Подобряване на лозовите и цитрусовите култури чрез приложение на биотехнологията молекулярната биология и вирусологията
  Чуждестранен партньор - Лаборатория по вирусология към Центъра за развитие на изследванията по растениевъдство към Университета на Алгавре , Португалия
 6. Създаване на изходен селекционен материал, на   съвместни сортове маслодайни култури,  с повишена устойчивост към болести и стрес-фактори и изпитването им на територията на ОНД.
  Чуждестранен партньор - ВНИИ по маслодайни култури “В.С. Пустовойта”, гр. Краснодар,  Русия
 7. Обмен и характеризиране на генетични ресурси, съвместно създаване на ген-банка от селскостопански ягодоплодни култури, декоративни и медицински растения
  Чуждестранен партньор - Хейлунцзянската академия за селскостопански науки, гр. Харбин, Китай;
 8. Сътрудничество между Изтока и Запада за изследване на генетичното разнообразие и мобилизация на адаптационните признаци при лозата за целите на селекцията - COST action FA 1003 Област “Храни и земеделие”
 9. Подобряване ефективността на усвояване на хранителните вещества при основните европейски култури за храни, фуражи и биогорива с цел намаляване на негативното влияние върху околната среда - FP7 KBBE-2007-1-2-15 Контракт N 222645
 10. Наблюдение и оценка на влиянието на ГМ растения върху агро-екосистемите - FP7 KBBE-2011.3.5. 01 Контракт N 289706 Акроним: AMIGA;
 11. ГМО – Оценка на риска и обмен на информация/доказателства - FP7 KBBE-2012-6 Контракт N 311957 Акроним: GRACE
 12. Дългосрочен мониторинг на селскостопански животни за рискове свързани с храненето им. - FP7 KBBE-2012-6 Контракт N 312031Акроним: MARLON

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, Генерал Тошево

 1. Обмен на селекционни материали от зърнени култури с цел използването им за селекционни цели. Чуждестранен партньор - Мироновския НИИ по пшеницата, Мироновка, Украйна  
 2. Сътрудничество за подобряване качеството и повишаване продуктивността на сортовете пшеница в Краснодарския край и на територията на България= Чуждестранен партньор - Краснодарски НИИ  по селско стопанство     “П.П.Лукяненко” , Русия. Селекция и семепроизводство на полски култури. Чуждестранен партньор - СГИ, Одеса, Украйна  (Национален център за сортопроучване и семепроизводство на УААН) ;
 3. Създаване и внедряване в производството на нови сортове зимна пшеница с висока студоустойчивост, сухоустойчивост и качество на зърното. Чуждестранен партньор - Институт по растениевъдство «В.Я Юриев» , гр. Харков към УААН, Украйна  
 4. Интегрирана система за прецизно и устойчиво управление на селскостопанските производствени рискове, специфични за Добруджанския регион – акроним (ISYS). Чуждестранен партньор - Институт за защита на растенията, Констанца.

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА, София

 1. Научно сътрудничество и обмен на опит при изследване на обществено-икономическите промени в земеделието и селските райони.
  Чуждестранен партньор - Институт по икономика на земеделието и     хранителната промишленост, Варшава, Полша.

ИНСТИТУТА ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ, София

 1. Сътрудничество  в областта на физиологията и фитопатологията на декоративните растения,  с ударение върху програмираната клетъчна смърт при устойчивостта към болести при  овощните и декоративните растения и реакцията им  към стреса.
  Чуждестранен партньор - Изследователски институт по овощарство и цветарство, Скерневице, Полша.

 

ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИ КУЛТУРИ - Плевен

 1. Селекция и екологично сортоизпитване на грах за зърно и целорастенийно използване
  Чуждестранен партньор - Институт по растениевъдство “В.Я.Юрев”,  Украйна, гр.     Харков към УААН и СГИ, Одеса на Националния център за семепроизводство и сортоизпитване към УААН  
 2. Създаване на високодобивни, с високо  съдържание на белтък линии и сортове фуражен и градински грах, адаптирани към условията на глобалното затопляне; разработване на еколого-адаптирани технологии за селскостопанско производство с възстановяване на почвеното плодородие чрез използване на биохумус.
  Чуждестранен партньор - Лугански национален аграрен университет, гр. Луганск, Украйна
 3. Създаване и изпитване на изходен и селекционен материал за нови сортове фуражни култури. Изпитване на перспективни сортове и повишаване на добивите от съществуващите.
  Чуждестранен партньор - СИБНИИ по фуражите, гр. Новосибирск (към СО на РАССН), Русия.

 

 

ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕ, Пловдив

 1. Създаване на нови продукти за хранене на човека с висока хранителна и биологична стойност и биологично-активни добавки  основата на дълбочинната преработка на селскостопанските  суровини – натурални напитки и хранителни продукти за здравословно хранене с високо съдържание на БАВ  
  Чуждестранен партньор - ГНУ СибНИИ и проектно-технологичен институт за преработка на с.с.- продукция, гр. Краснообск, Русия
 2. Изследване влиянието на частичната дехидратация на растителните суровини при консервиране с помощта на инфрачервени лъчи върху изменението на биоактивните вещества, микробиологичното замърсяване и специфичните енергозагуби
  Чуждестранен партньор - ГНУ СибНИИ и проектно-технологичен институт за преработка на с.с. продукция, гр. Краснообск, Русия
 3. Разработване на формули и технологии за производство на функционални храни и напитки
  Чуждестранен партньор - Университета Dunarea de Josр гр. Галац, Румъния
 4. Хляб, обогатен с биологично-активни компоненти/минерали, фибри, антиоксиданти, витамини/, предназначени за възрастни
  Чуждестранен партньор - Институт по хранителни биоресурси, Букурещ,  Румъния
 5. Използване на гъба манатарка (Boletus Edulis) за производство на конвенционални и органични функционални храни, обогатени със селен
  Чуждестранен партньор - Институт по хранителни биоресурси, Букурещ,  Румъния
 6. Разработка на технологии и формули за функционални храни
  Чуждестранен партньор - Факултет по фармация, съм Университета « Св.св.     Кирил и Методий», гр. Скопие, Р Македония

 

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ, Костинброд

 1. Разработване и внедряване в производството на ефективни селекционни програми и технологии за възпроизводство и отглеждане на  с.с. животни
  Чуждестранен партньор – Институт за отглеждане и генетика на животните,     с. Чубинское, Борисполски район, Киевска област (към Националната Академия на аграрните науки на Украйна)
 2. Сътрудничество в областта на животновъдството – хранене, оценка на животинската продукция, селекция на млечни и месни породи е.р. д и др.
  Чуждестранен партньор - СИБНИИ по  животновъдство, гр. Новосибирск (към СО на РАССН)
 3. Сътрудничество за обмен на информация за резултати от изследванията в животновъдството, европейски стардарти за оценка на животинската продукция, търсене на заместители на антибиотиците, обмен на животински генетични ресурси и замразена семенна течност от млечни говеда и овце. Предоставяне на закваски за кисело мляко с експериментална цел.
  Чуждестранен партньор - Национален институт по животновъдни науки, Ханой, Виетнам
 4. Разработка на методи за комплексна оценка на животните, на ефективни прог рами за селекция и възпроизводство на селскостопански животни  
  Чуждестранен партньор - Научно - практически институт по биотехнологии в зоотехниката и ветеринарната медицина, с. Максимовка, към Академията на науките на Р. Молдова  
 5. Сътрудничество в областта на животновъдството – генетика и отглеждане на животните,  нови технологии идр.
  Чуждестранен партньор - Институт по животновъдни науки, Белград - Земун, Р. Сърбия
 6. Сътрудничество в областта на животновъдството – генетика и отглеждане на животните,  използване на местните генетични ресурси, сътрудничество в областта на птицевъдството и др.
  Чуждестранен партньор - Институт по животновъдни науки към Литовския университет по здравни науки, Байзогала, Литва

 

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, София

 1. Контрол на качеството на бирата и суровините. Изследване на пивоварните качество на български сортове ечемик, разработване на напитки на основата на бира и пивоварна мъст, отглеждане на пивоварна мая.
  Чуждестранен партньор - Китайски Национален изследователски институт по храните и ферментационна индустрия, гр. Пекин

 

ИНСТИТУТА ПО ОВОЩАРСТВО, Пловдив

 1. Биотехнологични и екологични подходи за изучаване и размножаване на Ginkgo Biloba , с цел с приложението  му в градското озеленяване, рекултивиранина промишлени и неплодородни терени и производство на биоактивни вещества
  Чуждестранен партньор - Университет по горски науки, в Нанжинг, провинция Жиянгси, Китай
 2. Изследвания върху ефективността при използване на биорегулатори от ново поколение в ин витро растителни клетъчни и тъканни култури в растениевъдството
  Чуждестранен партньор -    Научно- технологичен Център „Агробиотех” към УААН, Украйна
 3. „Устойчиво производство на висококачествени череши за Европейския пазар” ЕС – COST Action FA- 1104

 

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ, Троян

 1. Сътрудничество в изследванията в три области:  селекция, репродукция и ембрио- трансфер при говеда, овце и кози ; в овощарството, вкл. ягодоплодни култури и в производството на фуражни култури- тревни, бобови и сорго, в прилагането на резултатите в практиката
  Чуждестранен партньор - Хейлонгджиянската Академия на селскостопанските науки, гр. Харбин , провинция Хейлонгджиян,  Китай  
 2. Подобряване на адаптивността на фуражните култури към околната среда чрез обмен на сортове на двата института и  взаимното им изпитване (бяла и червена детелина)
  Чуждестранен партньор - Национален селскостопански изследователски център за региона Хокайдо към Националната изследователска организация по земеделие и храни, Сапоро

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ, Чирпан

 1. Екологично изпитване и получаване на  ген-плазма от твърда пшеница
  Чуждестранен партньор - CIMMYT-Мексико
 2. Екологично изпитване и получаване на  ген-плазма от твърда пшеница
  Чуждестранен партньор - ИКАРДА –Сирия
 3. Оценка на сортове полски култури в система за биологично земеделие при условията на България и Македония
  Чуждестранен партньор - Зем. Факултет към У-та «Гоце Делчев», гр. Щип, Македония
 4. Биоразнообразие на гъбите, причиняващи листно напетняване по пшеницата на територията на Европа
  Чуждестранен партньор - Изследователски център по растениевъдство, Словакия

 

 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА “Н. ПУШКАРОВ”, София

 1. Изучаване на агроекологично значими взаимодействия на повърхностни, сорбционни и химични параметри на почви и растения
  Чуждестранен партньор - Институт по агрофизика, Полша, гр. Люблин към ПАН
 2. Технологии за управление на отпадъците
  Чуждестранен партньор - Университета по технологии, Катедра по гражданско строителство и геоинформатика, гр. Лимасол, Кипър  
 3. Радиоекологичен мониторинг на замърсените и на потенциално подложените  на радиоактивно замърсяване територии и  производство на безопасна продукция
  Чуждестранен партньор - Институт по екология и география, към Молдовската академия на науките, Кишинев, Молдова
 4. Почвени трансформации в европейските водосбори. Lаrge Colaborative project GA No 244118 Акроним : Soil TrEC
  Координатор - Университета в Шефийлд, Великобритания
 5. Система за управление и опазване на околната среда чрез засилено използване на отпадъците от животновъдството  в района на Телиорман-В. Търново (по програмата за трансгранично с-во между България и Румъния) Акроним: ManProEnv
  Координатор - Национален институт за физико-фармацевтични изследвания и развитие, Румъния
 6. Феромониторинг на картирани видове вредители от клас Насекоми. Оптимизация на феромоновите уловки за ранно установяване и определяне на ареалите на разпространение.
  Чуждестранен партньор - Федерална служба по ветеринарен и фитосанитарен надзор,  Всерусийски център по карантина на растенията, гр. Москва, Русия
 7. Усъвършенстване на техники за анализ на риска от вредители и патогени във фитосанитарната област,  7 РП на ЕС , KBBE 2007-1.2-03 Collaborative project Small or medium-scale focused res. project GA No 212459
 8. Разработка на високоефективни технологии за обработка на метални повърхности –устойчиви на износване, корозия, високи температури и др.
  Чуждестранен партньор - Институт по приложна физика, към Молдавската Академия на науките

 

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, Пловдив

 1. Селекция и технологии за повишаване ефективността на рибовъдството и опазване на биоразообразието
  Чуждестранен партньор - ГНУ-Институт по генетика и цитология към Националната академия на науките, Минск, Беларус   

 

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ, Садово

 1. Събиране, съхранение и проучване на генетичните ресурси от културни растения  
  Чуждестранен партньор - Хейлонгджанската академия на селскостопанските науки, гр. Харбин, Китай
 2. Инвентаризация и колекциониране на местни растителни генетични ресурси от зеленчукови и ароматни култури, с оглед тяхното опазване и целенасочено използване
  Чуждестранен партньор - Хейлонгджанската академия на селскостопанските науки, гр. Харбин
 3. Опазване и използване на биоразнообразието от зеленчукови, медицински и ароматни растения на територията на България и Македония
  Чуждестранен партньор - Университет „Св.Св. Кирил и Методий”, Скопие-Селскостопански факултет
 4. Обмен и създаване на колекция от ценна зародишна плазма и екологично изпитване на пшеници от източна Европа, Мексико и САЩ
  Чуждестранен партньор - CIMMYT (МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦАТА И ПШЕНИЦАТА , Мексико, и  САЩ-Университета Орегон, и филиала на CIMMYT в Турция

 

ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ, Варна

 1. Задълбочаване на познанията за рибарството, посредством засилване на комуникациите и трансфера на технологии  – Проект по 7 РП  на ЕС
  Чуждестранен партньор - Координатор ЛМУ Мюнхен, Германия
 2. Аqua TN – Erasmus
  Координатор - Университета в Стърлинг, Великобритания с участие
 3. Интегриран проект „Укрепване на регионалния капацитет за подпомагане на устойчивото управление на рибарството в Черно Море”
  Чуждестранен партньор - Национален институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа”, гр. Констанца, Румъния

 

ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ - Пловдив

 1. Международна  програма за проследяване развитието и патогенитета на маната по тютюна
  Чуждестранен партньор - Център за земеделски технологии, Аугустенберг, Германия
 2. Измерване на катран, никотин и въглероден двуокис (TNCO) и управление на данните за контрола на тютюна
  Чуждестранен партньор - Мрежа от тютюневи лаборатории (TobLabnet) и Европейска мрежа за държавни лаборатории за тютюн и тютюневи изделия (GoToLab

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - Кюстендил

 1. Проучване на нови сортове лози и отбор на перспективни ябълкови хибриди
  Чуждестранен партньор - Института по овощарство в гр. Янтай, провинция Шандонг, Китай

 

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА, Кнежа

 1. Обмен на хибриди от групи ФАО 400-500 и ФАО 500-650 за ежегодно изпитване
  Чуждестранен партньор - Изследователски институт по царевицата, Земун поле, край Белград, Р. Сърбия

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ – Пловдив

 1. Конструиране на нови праймери за PCR амплификация на гена бета-каротен. Сравнителни анализи на секвенции от мутанти при пипер и родителски генотипи. Изследване на полиморфизма при колекцията от пипер. - МААЕ-договор

 

ИНСТИТУТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, Карнобат

 1. Създаване на изходни линии за подобряване  на устойчивостта към абиотичен и биотичен стрес, повишено качество на зърното и висока продуктивност  при ечемик и овес. Разработване на нови технологии за отглеждане на полски култури, въздействащи върху добива и качеството на продукцията, адаптирани към  променящите се климатични условия  
  Чуждестранен партньор - Тракийския селскостопански изследователски институт, Одрин, Турция
 2. Селекция и семепроизводство на зимен ечемик и овес. Разработване и оптимизация на екологични технологии за обработка на полски култури и тяхното влияние върху добивите и качеството на продукцията
  Чуждестранен партньор - НИИ по селско стопанство на Северното Задуралие , СО на РАСХН,  Русия
 3. Селекция и агротехника на полските култури
  Чуждестранен партньор - Таврически Д АУ, гр.  Мелитопол, Украйна
 4. Селекция и семепроизводство на зимен ечемик и овес. Изпитване на качектвото и преработка на продукцията. Съвместно участие в международни проекти
  Чуждестранен партньор - Университет „Гоце Делчев”, гр. Щип, Р. Македония.

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ ”Образцов чифлик”, Русе

 1. Изследване, опазване и обогатяване на биологичното разнообразие на люцерната (род MEDICAGO)  и обогатяване на генетичната колекция на ИЗС
  Чуждестранен партньор - Национален селскостопански  изследователски институт, Фундуля, Румъния

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, Шумен

 1. Обмен на генетичен материал за селекция и семепроизводство на цвекло,  сорго и суданка.  Селекция и технологии за отглеждане и семепроизводство
  Чуждестранен партньор - НИИ по селско стопанство за югоизтока към РАССН гр. Саратов , Русия

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, Стара Загора

 1. Физиология и биохимия при усвояване  на хранителни вещества при преживните животни, изучаване на качеството на фуражите, и използване на комбинирани фуражи и биологично активни вещества при хранене на животните.
  Чуждестранен партньор - СИБНИИ по фуражите, гр. Новосибирск, Русия, към СО на РАСН
 2. Генетика и селекция в животновъдството.Увеличаване на производството, качеството на животинската продукция и др.  
  Чуждестранен партньор - СИБНИИ по фуражите, гр. Новосибирск, Русия, към СО на РАСН

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО БУБАРСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ, Враца

 1. Обмен на генетични ресурси и съвместна селекция на перспективни породи копринена буба и сортове черници (продължение на горния договор със същия институт)
  Чуждестранен партньор - Азербайджански НИИ по бубарство, гр. Гянджа, Азербайджан
 2. Селекция на копринена буба, Bombyx mori щамове и сортове черница от вид Мorus spp. И разработване на технологии за отглеждането им, подходящи за южноевропейските климатични и агроклиматични условия
  Чуждестранен партньор - НИИ по пчеларство и бубарство, Болоня, Италия
 3. Нови и усъвършенствани методи за отглеждане и селекция на черница и буби в Китай и България
  Чуждестранен партньор - Зеджанския

 

ОПИТНАТА СТАНЦИЯ ПО КАЙСИЯТА И ЗЕМЕДЕЛИЕ, Силистра

 1. Влияние на екологичните фактори за управление на специфичните рискове за развитието и продуктивността на кайсията и прасковата и интегрирано производство на плодове в условията на Добруджа.
  Чуждестранен партньор - Научно-изследователска станция по овощарство, гр. Констанца

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!