Меню

Опитна Станция по соята – Павликени

Адрес: 5200 Павликени, бул. „Руски” 61
Тел.: +359 610 52 275, 52 153 / 0888 763 557
Факс: +359 610 525 41
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.soystation.eu

 

Основни направления на научните изследвания

Опитната станция по земеделие в ЛОМ, Държавно предприятие, е основана през 1960 г. с Решение на БАН като научно звено към Централния научноизследователски институт по растениевъдство.

През близо 54-годишната си история Станцията преминава през различни етапи и носи различни имена според предмета на дейността си и приоритетите на земеделското производство в района. От 1963 г. тя е преименувана в Комплексна опитна станция и влиза в състава на новообразуваната Академия на селскостопанските науки.

Съгласно Закона за Селскостопанска академия и Устройствения правилник на ССА през 2008 г. КОС е трансформирана в Опитна станция по земеделие в Лом като Държавно предприятие и е вписана в Търговския регистър. Станцията осъществява научноизследователска, приложна и експериментално-производствена дейност в областта на растениевъдното производство при условията на специфичния почвен подтип карбонатен чернозем, разположен в Средния Крайдунавски почвено-географски район и съставляващ 22% от черноземите в страната.

Основна дейност

 • Актуализиране технологиите за растениевъдно производство или отделни агротехнически звена в условията на конвенционалното земеделие (структура и редуване на културите в подходящи полски сеитбообращения, системи за обработка на почвата и торенето, в т.ч. използването на съвременни биостимулатори, листни торове и пр.,) при отглеждане на зърнено-житни и зърнено-бобови, технически и фуражни, в т.ч. енергийни култури в района.
 • Изследване възможностите и ефективността от отглеждането на някои сухоустойчиви алтернативни култури като суданка, многогодишни фуражни култури, житно-бобови смески и енергийни култури (зимна рапица, мискантус и др.).
 • Изпитване и внедряване на нови сортове и хибриди полски култури.
 • В областта на растителната защита са детерминирани постоянните ключови насекомни неприятели при основните и алтернативни култури в района - включени в схемите и системите за извеждане на борбата с тях.
 • Организиране на моделни полета.
 • Осъществяване на експериментална дейност по съхраняване и подобряване на почвеното плодородие и ограничаване на деградационните процеси на карбонатния чернозем.
 • Проучване възможностите за постигане на устойчиво, по-малко енергоемко и екологично растениевъдно производство в условията на воден дефицит и климатични промени.
 • Участва със своя кадрови и научен потенциал в разработването на задачи и теми към проекти, прогнози, програми, концепции, планове за развитие и пр., възложени от ССА, МЗХ и други чрез договори.
 • Звеното извършва консултации и научно обслужване, информационна и популяризаторска дейност на собствените си резултати и на световните постижения, използвайки различни форми за тази цел.

Резултатите от нашите изследвания дават възможност да се разработят конкретни модели за оптимизиране на отделните елементи от агротехническия комплекс. С анализирането на получените вариантни решения ще се постигне актуализиране на конвенционалните технологии за растениевъдно производство, възстановяване и поддържане на агроекологичните ресурси, оптимизиране на енергийните разходи и осигуряване на устойчивост на доходите, както и да се изградят критерии за добри земеделски практики в района на карбонатния чернозем в Северозападна България.

Продукция и услуги, които се предлагат

Успоредно с научноизследователската и приложната дейност в Станцията функционира Експериментално-производствена база, която стопанисва близо 1800 декара земя и произвежда посевен материал и стокова продукция от пшеница, ечемик и слънчоглед.

По-важни научни проекти

 • „Проучване на някои технологични аспекти на устойчивото земеделие в условията на карбонатен чернозем в Северозападна България”.
 • „Технологии за полско производство при съвременните направления в земеделието”.
 • „Разработване на нови и усъвършенствани агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие”.
 • „Оптимизиране на системите на земеделие и дефиниране на добри земеделски практики за смекчаване на ефекта от климатичните промени”.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!