Меню

Институт по Фуражните Култури – Плевен

Адрес: 5800 Плевен, Ул. „Генерал Владимир Вазов” 89
Тел.: +359 64 805 882
Факс: + 359 64 805 881
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.ifc-pleven.org

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът е създаден през 1954 г. като Национален център за комплексни научно-приложни изследвания и приложна дейност, консултации и обучение в областите: селекция на фуражните култури, технологии на отглеждането им, производство на фуражи и хранене на преживните животни. Научно-изследователската дейност се осъществява в 2 опитни полета, вегетационна къща и 8 специализирани лаборатории. Сега е в състава на ССА към МЗХ.

Научно-изследователската работа в ИФК се осъществява в следните направления, структурирани в три отдела:

„Селекция и семепроизводство на фуражните култури“

Селекция на люцерна, еспарзета, звездан, зимен и пролетен фуражен грах и фий, житни треви, в т.ч. ежова главица, тръстиковидна власатка, безосилеста овсига, пасищен райграс, гребенчат и пустинен житняк, суданска трева, фацелия и други; Опазване, управление и обогатяване на растителните генетични ресурси при фуражните култури; Създаване на сортове фуражни култури с висок добив на фураж и семена, толерантност към абиотичeн и биотичен стрес, адаптивност, подобрено качество на фуража; Сортоподдържане на сертифицирани сортове фуражни култури; Семепроизводство на автентични и висококачествени семена от сортове фуражни култури, включени в национална и OECD листа.

Отдел „Технология и екология на фуражните култури“

Усъвършенстване и актуализиране на основни технологични звена и разработване на цялостни екологосъобразни технологии, отговарящи на изискванията на съвременното земеделие за производство на фураж и семена от едногодишни зърнено-бобови и многогодишни бобови и житни тревно-фуражни култури; Проучвания, свързани с обработка на почвата и повишаване на плодородието ú, рекултивация на ниско плодородни и разрушени почви, сортова агротехника и сеитбообращения, торене, сеитба и сеитбени норми, срокове и начини на прибиране, модели за уплътнено използване на земята, азотфиксация, подобряване и използване на естествени ливади и пасища; Повишаване на продуктивността и качеството на продукцията при фуражните култури в условията на биотичен и абиотичен стрес; Използване на растителнозащитни, биологични и екологични методи и средства за борба срещу плевели, болести и неприятели при фуражните култури.

Отдел „Консервиране, окачествяване и използване на фуражите“

Разработване на технологични решения и иновационни методи за прибиране, консервиране, окачествяване и използване на фуражите за преживни животни; Системи за хранене и отглеждане на овце и говеда.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

ИФК предлага автентични, висококачествени семена от сортове люцерна, еспарзета, звездан, грах, фий, ежова главица, пасищен райграс, гребенчат и пустинен житняк, безосилеста овсига, тръстиковидна власатка и други фуражни култури. Сключва възлагателни и лицензионни договори за семепроизводство на сертифицирани семена; Технологии за отглеждане и прибиране на фуражните култури; Технология за производство на фураж и семена от зимен фуражен грах; Технология за производство на семена от люцерна; Технология за производство на фураж от люцерна; Технологии за създаване на изкуствени тревостои, подобряване и използване на естествени ливади и пасища; Технологични решения и иновационни методи за прибиране, консервиране, окачествяване, и използване на фуражите за преживни животни; Консултации по фуражно производство; Химични анализи на почвени проби, определяне на торозапасеността на площите и препоръки за торене; Определяне на състава и хранителната стойност на обемисти фуражи, съставяне на дажби и хранене на преживни животни – овце и говеда; Разплодни мъжки и женски животни от породата „Плевенската черноглава овца”.

Към института има Бюро за научно обслужване , което на национално и регионално ниво популяризира и внедрява научните постижения и оказва пряка консултантска помощ на земеделските производители.

Институтът по фуражните култури има програмна акредитация за обучение в образователна и научна степен „Доктор” по научните специалности: Селекция и семепроизводство на културните растения, шифър 04.01.05; Растениевъдство, шифър 04.01.14; Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите, шифър 04.02.04.

 

По-важни научни проекти

ИФК участва в изследователската програма на ССА с шест проекта:

  • „Селекция и сортоподдържане на нови сортове фуражни култури с повишена продуктивност, качество и адаптивност“;
  • „Устойчиво управление и използване на биоразнообразието при селекцията на многогодишни фуражни треви в условията на променящ се климат“;
  • „Разработване на технологични решения при конвенционално и биологично земеделие, растителна защита и опазване на почвата и почвеното плодородие при едногодишни и многогодишни бобови и житни фуражни култури“;
  • „Разработване на технологични критерии за биологично производство при нови сортове фуражни култури (люцерна, грах, фий, нетрадиционни фуражи) и създаване на биологично поле за семепроизводството им“;
  • „Подземната детелина като природен биоресурс при сяти многогдишни и естествени тревостои в условията на променящ се климат“;
  • „Подобряване на методите за консервиране на бобови фуражи (грах, фий, соя) и индустриални отпадъци (пивоварна каша, спиртоварна каша и др.) и промени в хранителната им стойност за преживни животни“.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!