Меню

Институт по Рибарство и Аквакултури – Пловдив

Адрес: 4003 Пловдив, ул. „В. Левски” 248
Тел.: +359 32 956 033
Факс: + 359 32 953 924
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.ira-plovdiv.com

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по рибарство и аквакултури (ИРА) в Пловдив е създаден с ПМС № 373 от 29.12.2006 г. и е приемник на Института по сладководно рибовъдство в Пловдив (основан през 1978 г.) и на Научния рибностопански институт по сладките води в София (основан през 1952 г.).

Предмет на дейността му е провеждането на научноизследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на рибарството и аквакултурата в съответствие с националните и европейските приоритети на сектор „Рибарство”. Институтът осъществява дейността си в рамките на Селскостопанска академия в София.

Научните изследвания са насочени в две направления – „Аквакултури” и „Водни екосистеми”, и включват дейности по:

 • поддържане и развитие на генофонд от стопански видове хидробионти и развъдноподобрителна дейност с тях.
 • разработване и усъвършенстване на системи и методи за репродукция и отглеждане на традиционни и нови видове хидробионти; здравен статус и благоденствие.
 • комплексни мониторингови изследвания на водоеми в страната с оглед на пригодността им за рибностопанско използване и опазване на околната среда.
 • разработване 4_4_4на система за оценка на качеството на месото на основни и перспективни хидробионти, обект на аквакултурата.
 • разработване на интегрирани и биологични методи и системи за отглеждане на традиционни и нови видове хидробионти.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

Институтът по рибарство и аквакултури разработва технологии за размножаване и отглеждане на традиционни и нови за сладководната аквакултура хидробионти, осъществява консултантска и информационна дейност, изготвя експертни оценки и становища. Извършва мониторингови изследвания на различен тип водоеми. Изготвя технологични планове и програми. Предлага качествени личинки, малки рибки и зарибителен материал от основните топловодни видове риба. ИРА има значителен принос в разработването на голям брой технологии с приложимост в аквакултурата в България като: „Технология заразмножаване и отглеждане на щука до еднолетна възраст”; „Технология за размножаване и отглеждане на езерни раци”; „Технология за размножаване и отглеждане на европейски сом”; „Технология за интегрирано отглеждане на риба и патици”; „Технологични норми за аклиматизацията на новия за аквакултурата на страната вид риба – веслонос (Polyodon spathula)”; „Технологични норми за въвеждането на биологично производство в топловодното рибовъдство при условията на България”; „Технологичен модел на информационна система „Басейнова екосистема” за мониторинг на параметрите на водната екосистема в шаранови басейни”; „Технологични норми за въвеждане на алтернативни растителни протеинови източници в дажбите за подрастващ шаран”; „Технология за оптимизиране на производството на зарибителен материал от щука”; „Усъвършенствана технология за отглеждане на зарибителен материал от шаран”.

В специализираните лаборатории на института се извършват комплексни физико-химични, хидробиологични, рибовъдни и ихтиопатологични изследвания.

ИРА в Пловдив поддържа генофонд от основни топловодни видове риби със стопанско значение като шаран (люспеста и огледална форма), бял и пъстър толстолоб, бял амур, европейски сом, щука, бяла риба.

По-важни научни проекти

ИРА в Пловдив участва в разработването на научноизследователски проекти по програми на ССА, МОН и Европейски програми:

 • „Усъвършенстване на технологията за отглеждане на зарибителен материал от шаран”.
 • „Видов състав, състояние и структура на популациите на сладководните раци в различен тип биотопи”.
 • „Проучване на баланса на биогенните елементи и структурата на общата рибопродуктивност”.
 • „Изследване върху гаметогенезата и репродуктивния потенциал на някои нетрадиционни за аквакултурата видове риби и оптимизиране на отглеждането на зарибителен материал от щука”.
 • „Качество на месото на шарана (Cyprinus carpio L.), отглеждан при различни производствени системи”.
 • „Разработване на технология за контролирано размножаване на бялата риба (Sander lucioperca L.) и получаване на укрепнали рибки за целите на интензивното аквапроизводство”.
 • Продуктивни характеристики на двулетен шаран от местна популация
 • Комплексно изследване и оценка на влиянието на садковата аквакултура върху хидроекосистемата на язовири в България
 • „Влияние на първичната продуктивност на планктона в рибовъдни басейни върху ефективността на отглеждането на личинки от шаран и растителноядни видове риби в поликултура”.
 • AQUA-TNET (LLP). AQUAGAMETE (COST Action no. FA1205 ).

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!