Меню

Институт по Почвознание, Агротехнологии и Защита на Растенията „Никола Пушкаров“ – София

Адрес:1080 София, п.к.1369, ул. „Шосе Банкя” 7
Тел.: +359 2 824 61 41
Факс: + 359 2 824 89 37
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.issapp.org

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” в София е национален център за научна, приложна и обслужваща дейност в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията на земеделието и защита на растенията. ИПАЗР е наследник на опита и традициите на бившите институти по почвознание „Никола Пушкаров” в София, по механизация и електрификация на селското стопанство (НИМЕСС в София), хидротехника и мелиорации (ИХМ в София) и за защита на растенията в Костинброд, обединени през 2012 г. с ПМС № 29.

Институтът е носител е на национални и международни награди и заема достойно място в европейското научно пространство.

Основни направления на изследване:

Почвознание

Морфологични, минералогични, химични, физични, физико-химични и микробиологични критерии за почвена диагностика, класификация и за устойчиво управление на почвите за запазване на техните функции; Изследване, локализиране и оценка на риска от проява на основните деградационни процеси и разработване на технологични решения за предотвратяване и ограничаване; Усъвършенстване моделите за торене, изпитване и оценяване на нови торови средства за конвенционално и биологично земеделие, критични нива на натоварване на почвите; Мониторинг и оценка на замърсяването на почвите, разработване на методи, норми и технологии за ремедиация и рекултивация на нарушени, замърсени и слабопродуктивни почви; Моделиране на системите и потенциален ефект на климатичните промени върху почвите и земеделските култури, оценка на риска и други практики за адаптация към изменението на климата и смекчаване на последиците; Разработване на производствени системи с ниско потребление на ресурси (вода, енергия, торове, пестициди, генетични ресурси) и проучвания върху потенциала на екологичните технологии (в т.ч. органичното и прецизното земеделие), вкл. новите системи за обработка на почвата и сеитбообращенията.

Механизация и хидромелиорации

Съвременни системи за логистика и машиноизползване на земеделската техника, мерки за намаляване на разходите и за ограничаване вредните въздействия върху околната среда; Адаптирани към климатичните промени и нарастващия воден дефицит водоспестяващи, енергоспестяващи и икономически изгодни поливни режими; Технически и технологични характеристики на поливната техника и технологиите; Биоикономика. Нови решения за повторна употребана ресурсите и технологични решения за интелигентното използване на биомасата, намаляване на отпадъците и на емисиите на парникови газове от отрасъл земеделие и от почвите.

Защита на растенията

Нови решения по отношение на интегрирания и биологичния контрол върху болестите и вредителите по растенията, подобреното използване на продукти за растителна защита и усъвършенстване на техниките за анализ на риска във фитосанитарната област; Биоразнообразие в земеделските агроценози и идентифициране и изучаване биологичния цикъл на различните групи патогени, методи за мониторинг, прогноза и борба.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

Централната научно-изследователска лаборатория, заедно с Консултантско бюро, извършват физични, химични, агрохимични, микробиологични и екологични анализи на почви, растения и води. Акредитираната лаборатория (БДС EN ISO/IEC 17025:2006) осигурява радиоекологичен контрол на продукция, предназначена за износ и внос, с издаване на сертификат. Лабораторията за опитни и моделни образци изработва дребно серийни селскостопански машини, резервни части и съоръжения за дребни фермери и други услуги.

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ предоставя пълна информация за състоянието на земите, почвени карти, почвено-климатична характеристика, чистота, бонитетна оценка на продуктивността, запасеност с хранителни елементи и други на национално, регионално и локално ниво. Извършва оценка и картографиране на ерозионните фактори за прогнозиране на ерозията и изготвяне на технически проекти. Изготвя агроекологични планове, съвети за рекултивация на непродуктивни, слабопродуктивни, замърсени и нарушени почви и ландшафти. Предоставя технологии за отглеждане на основни полски култури при биологично и конвенционално земеделие. Извършва проектиране и монтаж на комплектни инсталации за водоспестяващи и енергоспестяващи поливни технологии, технологии за оползотворяване на отпадната биомаса от растениевъдството и животновъдството и на утайките от пречиствателни станции; Осигурява квалифицирана оценка на фитосанитарното състояние на оранжерии, посеви и насаждения, диагностика на заболявания и идентификация на вредители и повреди.

 

По-важни научни проекти

Национални: „Оценка на земеползването за увеличаване на продуктивността на почвата и опазване на качеството на водите от замърсяване от земеделски източници в зони с екологични ограничения”; „Оценка на риска от ерозия на почвата и препоръки за устойчиво земеползване”; „ДТК-02/1, Оценка на индикатори за почвения мониторинг и на екологичния риск при разработване на програми за устойчиво управление на замърсени и подложени на антропогенен натиск зони”; „Описание на полигоните и почвените профили на пунктовете от мониторинговата мрежа“; „Методика за трансформиране на механичния състав на почвите по Качински според изискванията на ISO-FAO”; „Програма за подобряване на интердисциплинарната подготовка и повишаване на квалификацията на младите учени в областта на почвознанието и екологията”.

Проекти по рамкови програми на ЕС: „SoilTrEC, Soil Transformations in European Catchments”; „SoilCritZone – Определяне на устойчивостта на европейските почви чрез изследване на критичната зона”; „DMCSEE, Център за управление на засушаванията за Югоизточна Европа”; „GS Soil, Оценка и стратегическо развитие на геоинформационни услуги за европейските почвени данни за целите на INSPIRE”; „ManProEnv, Система за управление и опазване на околната среда чрез засилено използване на отпадъците от животновъдството“; Проект „Intelligent Energy- Europe (IEE) EIE/07/214/S12.467620 и др.; „PRIMA PHACIE, Оценка на риска за растителното здраве в Европейската общност: Сравнителен подход”; EUPHRESCO II: ”Европейска мрежа за изследвания и координация в областта на фитосанитарните изследвания” и други.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!