Меню

Институт по Планинско Животновъдство и Земеделие – Троян

Адрес: 5600 Троян, бул. „Васил Левски” 281
Тел.: +359 670 62 802
Факс: + 359 670 53 032
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.rimsa.eu

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) в Троян е създаден с Решение на МС № 6 от 17.01.1978 г. Той е пряк наследник на основания още през 1910 г. Държавен овощен разсадник, преобразуван по-късно в Опитна станция по сливовата култура (през 1953 г.), Опитна станция по овощарство и планинско земеделие (1959 г.) и Комплексна опитна станция (1962 г.). Той е единственото звено в системата на Селскостопанска академия, работещо за комплексно решаване на въпросите, засягащи селското стопанство в планинските и предпланински райони на страната.

ИПЖЗ в Троян извършва научни изследвания и приложна дейност в животновъдството, фуражното производство, овощарството и опазване и съхранение на околната среда.

  • В животновъдството се разработват задачи по интродукция, развъждане и технологии на отглеждане на говеда за мляко и месо, овце и кози; подържат се три породи като генофонд; разработва се биологично производство и преработка на краве и козе мляко в млечни продукти.
  • В областта на фуражното производство се селекционират житни и бобови ливадни треви, пригодни за специфичните условия на планината – създадени са и се поддържат сортове ливадна тимотейка, червена и тръстиковидна власатка и голям брой кандидат сортове от бяла детелина, червена детелина, звездан и др. Разработват се технологии за производство на фураж и семена.
  • В овощарството научноизследователската работа е насочена основно по проучване на генетичните ресурси от полезни автохтонни овощни сортове в Старопланинския регион; обновяване на сортовия състав и разработване на технологии за устойчиво овощарство в планинските райони при сливи, ябълки, череши, вишни, малини, къпини, боровинки иплодово-лекарствени растения.

ИПЖЗ в Троян има добра специализирана изследователска база и висококвалифициран персонал, включващ 29 научни работници, в т.ч. 4 професори, 15 доценти, 2 главни асистенти и 8 асистенти.

Институтът има програма акредитация за обучение в образователна и научна степен „Доктор” по следните докторски програми: фуражно производство; ливадарство; овцевъдство и козевъдство; говедовъдство и биволовъдство и овощарство.

Научноизследователската дейност в ИПЖЗ е организирана в три отдела: „Планинско животновъдство и биотехнологии в животновъдството”, „Планински тревни асоциации и поддържане на биологичното им разнообразие” и „Планинско овощарство и опазване на планинските екосистеми в земеделието”.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

ИПЖЗ извършва научноизследователска и консултантско-внедрителска дейност в областта на животновъдството, овощарството и фуражното производство в планинските и предпланински райони на страната. Произвежда и предлага елитен разплоден материал от говеда, овце и кози; стандартен и сертифициран посадъчен материал от овощни и плодово-лекарствени видове; посевен материал от житни и бобови ливадни треви. Извършва почвени, растителни и животински анализи със съвременна апаратура. Разработва и внедрява модели за съвременно земеделие, включително и биологично. Чрез Учебния център организира курсове за обучение на фермери по различни земеделски дейности.

 

По-важни научни проекти

  • “Проучване и управление на генофонда при овощни видове и селекция на нови сортове за планински условия”.
  • “Обновяване на маточната база за поддържане на предбазов и базов посадъчен материал от овощни сортове”.
  • “Моделно внедряване на отбрани ценни форми от растителните генетични ресурси, пригодни за биологично плодопроизводство при планински условия и разработване на методи за оползотворяване на продукцията от тях”.
  • “Разработване на конкурентни технологии за отглеждане на дребноплодни овощни видове впланински условия и оползотворяване на продукцията от тях”.
  • “Оптимизиране на технологиите за плодопроизводство от дървесни овощни видове в планински условия, съобразно новите тенденции за устойчиво и биологично земеделие”.
  • “Проучване и оптимизиране на продуктите и стопански показатели на тревни фуражи в планинските райони”.
  • Използване на генетичните ресурси в говедовъдството, овцевъдството за производство на мляко и месо в планинските райони на България”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!