Меню

Институт по Полски Култури – Чирпан

Адрес: 6200 Чирпан, бул. „Г. Димитров“ 2
Тел./Факс: +359 416 93 133
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website:

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът е основан през 1925 г. с Указ на цар Борис III като Земеделско опитно поле. Сега е в състава на ССА към МЗХ. Основните изследователски направления са в областта на растителната селекция, агротехниката и растителната защита при памук, твърда пшеница и други основни полски култури. В ИПК се поддържат националните растителни ресурси за памука като ценен изходен генетичен материал. Изследователските задачи, които се разработват, са свързани със: селекция за продуктивност и качество на памук и твърда пшеница чрез използване на традиционни селекционни методи, експериментален мутагенезис, отдалечена хибридизация и in vitro методи; селекция за устойчивост на биотични и абиотични стресови въздействия; създаване на ресурсно-икономични сортове памук с естествено оцветено влакно, с естествена ранна листопадност и голосеменност; оптимизиране на основните агротехнически фактори при основни полски култури; създаване на екологично чисти технологии за производство чрез ограничаване употребата на торове и пестициди; оптимизиране на производствените разходи.

Изследователската дейност на института е разпределена в два научни отдела: “Селекция и технология на памука” и “Селекция и технология на твърдата пшеница”.

Институтът има програмна акредитация за обучение за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”, ”Растениевъдство” и „Общо земеделие”. Извършва се информационноконсултантска дейност и научно обслужване на фермерите.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

Успоредно с научния сектор е изградена и Експериментална база с два отдела – “Растениевъдство” и “Животновъдство”.

В отдел “Растениевъдство” се произвежда посевен материал от памук, твърда и обикновена пшеница. Институтът е основен производител на сертифицирани предбазови и базови семена от памук и твърда пшеница и на стокова продукция от основни полски култури - памук, твърда и обикновена пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица за силаж и зърно, люцерна, грах, житно-бобови смески и др. Оборудван е със семечистачни линии с голям капацитет за производство на семенен материал от твърда пшеница и с маганен цех за преработка на до 500 тона суров памук.

В отдел “Животновъдство” се поддържа елитно стадо от породата “Българско черношарено говедо“. Животновъдната ферма е I категория и разполага със съвременна доилна инсталация “Вестфалия”, която допринася за поддържане на високото качество на произвежданото краве мляко. Институтът задоволява нуждите на частни стопани и ферми в района и страната с елитен разплоден материал. Извършва се информационно-консултантска дейност и научно обслужване на фермерите.

 

По-важни научни проекти

Финансирани от ССА в София

 • “Селекция на нови ранозрели и високодобивни сортове памук с подобрено качество на влакното, толерантни към някои фактори на абиотичен и биотичен стрес”.
 • “Селекционни изследвания и създаване на нови сортове твърда пшеница за нуждите на земеделието при променящите се климатични и икономически условия”.
 • “Разработване на критерии, технологии и отделни технологични звена за реализиране на генетичния и агроекологичния потенциал на основните полски култури, съобразено със специфичните агроклиматични характеристики на Централна Южна България”.
 • “Разработване на агроекологична система и екологоикономическа оценка на риска при производството на твърда пшеница”.

Финансирани от Фонд „Научни изследвания”

 • Изследователски проект по двустранно сътрудничество България- Македония на тема “Оценка насортове полски култури в система за биологично земеделие при условията на България и Македония”
 • Изследователски проект по двустранно сътрудничество България-Словакия на тема “Биоразнообразие на гъбите, причиняващи листно напетняване по пшеницата на европейска територия”.

Финансирани от МЗХ

 • Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2007-2013 г. Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”.

Проекти по програми на международни организации

 • CIMMYT International Wheat Improvement network
 • Програма за научно-техническо сътрудничество между страните, участнички в Средиземноморската мрежа по памука към ФАО. Задача “Селекция и интродукция на нови сортове памук”.
 • ICARDA/CIMMYT Wheat Improvement Program – Durum wheat.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!