Меню

Институт по Овощарство  – Пловдив

Адрес: 4004 Пловдив, ул. „Остромила” 12
Тел.: +359 32 692 349
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.fruitgrowinginstitute.com

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по овощарство в Пловдив (ИО) е приемник на Опитната станция по овощарство, учредена в началото на 1950 г. През 1952 г. станцията е преобразувана в Институт по овощарство с Постановление №715 от 28 август на Министерски съвет.

Основните научни изследвания са свързани с интродуциране, съхранение, проучване и управление на овощни генетични ресурси, селекция на нови овощни сортове, биотехнологични и вирусологични подходи в селекцията и размножаването на овощните видове, създаване или усъвършенстване на технологии за отглеждане на овощни градини и икономически изследвания в овощарството.

Институтът осъществява дейността си в рамките на ССА към МЗХ.

Изследователската работа е структурирана в две направления:

„Селекция, генетични ресурси и биотехнологии”

Проучванията са насочени към следните актуални научни проблеми: събиране, съхраняване, изучаване и използване на генетичните ресурси при овощните растения; генетични, селекционни, имунитетни и биотехнологични изследвания за създаване на нови сортове и подложки в овощарството; развитие на методите и средствата за повишаване продуктивността на овощните култури и най-вече качеството на плодовата продукция.

„Технологии за отглеждане на овощните култури”

Проучванията са насочени към разработване и внедряване на научнообосновани технологии за отглеждане на овощните култури в съзвучие с принципите на устойчивото земеделие и екологичното производство на плодове. Сред основните области на изследване са: схеми на засаждане и архитектура на овощното дърво в зависимост от хабитуса на растеж и плододаване; интегрирана и биологична растителна защита; минерално хранене на овощните растения и торене; воден режим на овощните растения и почвата при напояване; планиране и управление на поливния процес; внасяне на агрохимикали с поливната вода; икономика и маркетинг.

ИО разполага с необходимата изследователска база и висококвалифициран персонал, включващ 20 научни работници, от които 3 професори, 11 доценти, 3 главни асистенти и 3 асистенти. Институтът има програмна акредитация за обучение в образователна и научна степен „Доктор” по докторски програми „Овощарство”, ”Селекция и семепроизводство на културните растения” и „Растителна защита”.

ИО включва секциите „Селекция, генетични ресурси и биотехнологии” и „Технологии за отглеждане на овощните култури”.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

Институтът по овощарство в Пловдив е производител на овощен посадъчен материал от семкови и костилкови видове, орех, лешник, киви, касис, малина и ягода. За улеснение на клиенти, които създават градини по проекти, се сключват предварителни договори за производство на необходимия посадъчен материал. Предлагат се подложки за ябълка и праскова, както и свежи плодове от ябълки, череши, праскови и сливи. Осигуряват се консултации с високо квалифицирани специалисти, включително и чрез посещения на място. Организират се семинари и открити дни по важни въпроси, касаещи овощарството. Предлагат се лицензи за производство на посадъчен материал от сортове, създадени в ИО.

Извършват се листни и почвени анализи и при желание се изготвят препоръки.

По-важни научни проекти

Институтът по овощарство разработва 11 научно изследователски проекта към ССА, 1 проект, финансирани от МОН, по двустранното сътрудничество, един по 7-а РП на ЕК, един по COST програма и един по оперативна програма за транснационално сътрудничество.

Към ЕК: Проект № 613654– EC-GA- MARS ( Marker Assisted Reaserch to Sharka) 7FP – 2014- 2015г.; COST № FA1104 на тема „Устойчиво производство на висококачествени череши за европейския пазар” 2012 - 2015г.

Към Фонд „Научни изследвания”: Проект № 01.09/14.11.2012 „Изследвания върху ефикасността на използването на биорегулатори от ново поколение в in vitro растителни клетъчни и тъканни култури и в растениевъдството” билатерален проект с Украйна ДНСТ. 2011-2013 г.”

Към ССА: Проект № 95 „Създаване и проучване на хибриден материал за стабилна и продължителна устойчивост към основните болести при ябълка и круша 2011-2013 г.”; Проект № 96 „ Селекция на нови сортове и подложки от костилкови овощни видове. Обогатяване, изучаване, съхраняване и управление на генетични ресурси 2011- 2013 г”; Проект №118 „Агробиологични, технологични и икономически проучвания при ореховото производство2012-2014 г. ”; Проект №126 „Агробиологични и икономически изследвания върху интензивното череш ово производство 2011 -2013 г. ”; Проект № 168 „ Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство, икономия на вода и опазване на околната среда 2013-2016 г. ”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!