Меню

Институт по Декоративни Растения – Негован, София

Адрес: 1222 с. Негован, София
Тел.: +359 2 936 60 44
Факс: + 359 2 936 73 77
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.iop.alle.bg

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по декоративни растения (ИДР) е единственото научно звено в България, специализирано в областта на цветарската наука. Той е приемник на Опитната станция по цветя и декоративни храсти в с. Кубратово (1979–1986 г.) и на Института по цветарство в с. Негован (1986–2000). В началото на 2001 г. Институтът по цветарство заедно с Институтa по генетично инженерство в Костинброд и Опитната станция по картофите в Самоков се обединяват в Агробиоинститут със седалище в София. От 2005 г. научните звена по цветарство и по картофите се обособяват в Регионален център за научно-приложно обслужване (РЦНПО) в София, който три години по-късно се преобразува в Институт по декоративни растения с ПМС № 226/15.09.2008 г

ИДР извършва научно-приложни и фундаментални изследвания и разработва нови технологични решения в съответствие с тенденциите на съвременното цветарство. Основните научни направления обхващат: “Селекция, интродукция и технологични аспекти на отглеждането на нови сортове и видове цветя”, “Опазване на биологичното разнообразие от декоративни видове”, “Растителни биотехнологии”, “Качество на продукцията от декоративни растения ”.

Тематиката на научните изследвания е: създаване на нови български сортове цветя с високи

декоративни и стопански качества, устойчиви на стрес въздействия чрез методите на междувидовата и вътревидовата хибридизация, радиационен мутагенез; проучване на диви видове от българската флора и тяхното опазване, култивиране и трансфер на генетичен материал за целите на селекцията; поддържане на колекции за съхраняване на генофонд от декоративни видове; проучване на адаптивния потенциал на растенията към промените в климатичните условия; актуализиране на основни елементи от агротехниката за отглеждане на цветя; картиране на плевелите и разработване на ефективни схеми за контрол върху разпространението им; регулиране

на растежа и развитието чрез използване на екологично чисти торове и биологично-активни вещества; оптимизиране на протоколи за клонално микроразмножаване на нови и ценни цъфтящи и листно-декоративни саксийни растения, както и протоколи за съхранение на колекционни материали в ген банка in vitro; извършване на агрохимически изследвания за подобряване на хранителния режим; изследване на физиологичните прояви и поведението на растенията в условия на абиотичен и биотичен стрес; проучване на реакцията към засушаване в моделни стрес системи in vitro и in vivo с цел ранна диагностика на нови сортове за толерантност към воден стрес; изследване процесите на програмираната клетъчна смърт във връзка със стрес реакцията към биотични и абиотични фактори; оптимизиране на методи за съхранение на продукцията.

В резултат на селекционните програми в ИДР са създадени редица български сортове мини карамфил, хризантема, далия, лилиум, гладиол и тагетес. Сортовете са награждавани с медали и грамоти за иновации. Разработени са технологии за отглеждане на мини карамфил, лилиум и гладиол, както и технологии и за eх situ култивиране на диви видове от сем. Plumbaginaceae.

В ИДР се поддържат богати in vivo и in vitro колекции от български и чуждестранни сортове и видове - от мини карамфил, хризантема, лилиум, гладиол, роза, далия, едногодишни и многогодишни цветя, саксийни растения и декоративни храсти, както и колекции от диви видове карамфил и застрашени от изчезване видове от родове Limonium и Goniolimon.

ИДР разполага с модерно оборудвана Научно-производствена лаборатория за тъканни култури (НПЛТК), в която се произвежда здрав посадъчен материал от нови и традиционни за страната декоративни видове и сортове от едногодишни, многогодишни, саксийни и листно декоративни цветя.

Академичният състав на ИДР е 1 професор, 4 доценти, 2 гл. асистенти и 1 асистент, всички с научна и образователна степен „Доктор”. Научните кадри са високо квалифицирани в областта на селекцията, биоразнообразието, биотехнологиите, физиологията, агрохимията и растителната защита и са специализирали в престижни научно-изследователски центрове в Холандия, Белгия, Полша, Испания, САЩ, Англия, Русия и др.

Институтът по декоративни растения има програмна акредитация за обучение на кадри за придобиване на образователната и научната степен „Доктор” в професионално направление 6.1. „Растениевъдство”, научна специалност „Декоративни растения”.

Продукция и услуги, които се предлагат

  • Разсади от едногодишни и многогодишни цветя; луковици от гладиол и лилиум; саксийни цъфтящи и листно-декоративни цветя; отрязан цвят от мини карамфил, хризантема, гладиол, лилиум, далия, гипсофила, астри, хризантема, летни цветя, свежи и сухи букети и др.; здрав и автентичен in vitro посадъчен материал, произведен по метода на тъканните култури, от различни сортове гипсофила, мини карамфил, хризантема, цъфтящи (азалия, циклама, примула, теменужки, мушкато, сакъзи, калибрахое, петуния, вербена и др.) и листно-декоративни видове (кордилине, хоста, банан, алое и др.).
  • ИДР сключва договори за оздравяване и микроразмножаване на цветни сортове и видове. Разработва проекти за интериорно и екстериорно озеленяване.
  • Предоставя консултантски услуги на цветопроизводители и любители на цветя.
  • Провежда семинари и курсове за обучение.

 

По-важни научни проекти

  • Проект към ССА: “Проучване на адаптивния потенциал и прилагане на съвременни научни решения за подобряване на сортовата структура при декоративните растения в условия на стрес въздействия”.
  • Проект към ПУДООС, МОСВ: “Инвентаризация, състояние на находищата и култивиране на редки и застрашени видове от сем. Plumbaginaceae (Саркофаеви), разпространени в застрашени местообитания”.
  • Двустранно сътрудничество в областта на физиология и бактериология при декоративните растения Института по градинарство в Скерневице, Полша.
  • ИДР е включен в Програмата за сътрудничество на ССА с Руската академия на селскостопанските науки с Института по цветарство и субтропични култури в Сочи, Русия.
  • ИДР е участвал с чуждестранни партньори в проекти по 5-а и 6-а Рамкова програма на ЕС, Кост акции и др. Осъществява научни изследвания в сътрудничество с други научни институти на ССА, БАН, Софийски университет, Аграрен университет в Пловдив и Лесотехнически университет в София.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!