ИРГР „К. Малков“ – Садово

28.01.2020 - 28.02.2020 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор".Професионално направление: 6.1. РастениевъдствоНаучна специалност: “Селекция и семепроизводство на културните растения” Кандидат : Цветелина Димитрова Стоилова

Прегледай