Гл. ас. д-р Йовко Кирилов Дюлгерски

17.09.2019 - 17.10.2019 Доцент

ИТТИ - Марково Процедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ".Професионално направление: 6.1. РастениевъдствоНаучна специалност: “Селекция и семепроизводство на културните растения

Прегледай

Гл. ас. д-р Емил Стойчев Василев

16.09.2019 - 16.10.2019 Доцент

ИЦ - КнежаПроцедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ".Професионално направление: 6.1. РастениевъдствоНаучна специалност: “Селекция и семепроизводство на културните растения”

Прегледай