Институт по полски култури – Чирпан

21.01.2020 - 21.03.2020 Главен асистент

Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за главен асистент в професионално направление 6.1. Ра...

Прегледай

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ - София

17.01.2020 - 17.03.2020 Главен асистент

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: доцент по професионално...

Прегледай

Институт по земеделие – Карнобат

03.01.2020 - 03.03.2020 Главен асистент

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално нап...

Прегледай

Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив

03.01.2020 - 03.03.2020 Главен асистент

Институтът по рибарство и аквакултури – Пловдив, към ССА, София, обявява два конкурса за заемане на академична длъжност главен асистент: в област на в...

Прегледай

Институт по тютюна и тютюневите изделия – Марково

27.12.2019 - 27.02.2020 Главен асистент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главе...

Прегледай

Агробиоинститут - София

13.12.2019 - 13.02.2020 Главен асистент

Агробиоинститутът – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше...

Прегледай

Институт по криобиология и хранителни технологии – София

03.12.2019 - 03.02.2020 Главен асистент

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична дл...

Прегледай

Институт по полски култури – Чирпан

10.05.2019 - 10.07.2020 Главен асистент

Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 6.2. Рас...

Прегледай