Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък

11.10.2019 - 11.12.2019 Доцент

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за следните академични длъжности...

Прегледай

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

04.06.2019 - 04.08.2019 Доцент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцен...

Прегледай

Институт по царевицата – Кнежа

21.05.2019 - 21.07.2019 Доцент

Институтът по царевицата – Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, ...

Прегледай