img

Първа делова среща в Селскостопанска академия по работни пакети на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

09.05.2019

На 08 май 2019 г. в аулата на Селскостопанска академия се проведе първата работна среща на научните колективи, изпълняващи дейности и научни задачи по работните пакети на Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи” на Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“. Събитието се превърна в своеобразна равносметка на научните колективи за работата по програмата.

В работната среща участваха учени и експерти от структурните звена на Селскостопанска академия – Агробиоинститут - София, Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево, Институт по земеделие – Кюстендил, Институт по земеделие – Карнобат, Институт по царевицата - Кнежа, Институт по полски култури – Чирпан, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” - София, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”- Садово, Институт по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив, Институт по аграрна икономика – София, както и партньорите им по програмата от Аграрен университет – Пловдив, Тракийски университет – Стара Загора, Българска академия на науките, Национален институт по метеоролога и хидрология, членове на Изпълнителния съвет на програмата и представители на Министерството на образованието и науката.

При откриването на срещата, председателят на Селскостопанска академия, проф. д-р Васил Николов определи програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ като най-успешната, от изпълняваните в момента национални научни програми. Той подчерта, че независимо от предизвикателствата и някои слабости основният принос на националните програми е интеграцията на колективите от различни институции – Селскостопанска академия, Българска академия на науките, Аграрен университет – Пловдив, Тракийски университет, Софийски университет, Национален институт по метерологи и хидрология. Интеграцията е единствената възможност да се създадат работещи, конкурентноспособни колективи, които да се включат активно в подготовка за бъдещата програма „Хоризонт Европа“ в периода 2021-2027 г. В нея сектор „Биоикономика“ е основен приоритет с предвидени инвестиции в размер на 10 милиарда евро, отбеляза председателят на Академията.

Проф. д-р Елена Тодоровска – главен научен секретар на Селскостопанска академия, в ролята си на водещ работната среща, също акцентира върху амбицията на националната програма за сформиране на силен отбор, работещ целенасочено по работен пакет „Хоризонт 2020“. „За да можем да постигнем тази цел, трябва да създадем екипи за надграждане на дейности и продукти, които имат не само научна, но и практическа стойност“, поясни проф. Тодоровска. Като оперативен координатор на Компонент 1: „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи“, тя представи аналитична презентация за целите, научните задачи и очакваните резултати. Изводите й бяха придружени с актуални организационни въпроси за първото шестмесечие от изпълнение на програмата.

Проф. д-р Владислав Попов от Аграрен университет - Пловдив, който е Национален координатор на Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, определи целите на срещата в ССА като необходимост „да намерим синергията между всички работни пакети“. Проф. Попов благодари на ръководството на Академията за домакинството и възможността за провеждане на работната среща.

Работата на екипите и напредъка по изпълнение на дейностите от научните задачи бяха представени от ръководителите им: проф. д-р Валентин Казанджиев от Национален институт по метеорология и хидрология, ръководител на 1.1 „Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните промени”; доц. д-р Нели Грозева, от Тракийски университет – Стара Загора - ръководител на работен пакет 1.2 „Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието и екосистемните услуги”; доц. д-р Анелия Янчева, от Агробиоинститут – София, ръководител на работен пакет 1.3 „Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи”.

Презентации от срещата може да намерите по-долу.

Първа среща на Компонент 1 - 08 май 2019  

Първа работна среща - 8 май 2019 - РП 1-1  

Първа работна среща - 8 май 2019 - РП 1-2  

Първа работна среща - 8 май 2019 - РП 1-3