img

ПРИЕТИ СА БЮДЖЕТИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ. УВЕЛИЧАВАТ СЕ СТАВКИТЕ ЗА ДОКТОР И ДОКТОР НА НАУКИТЕ

19.04.2019

На поредното съвместно заседание на Дирекционния и Управителния съвет на Селскостопанска академия беше обсъдена методика за определяна не бюджетите на структурните й звена, предложена от Председателя на Академията- проф. д-р Васил Николов. Подобно на трите предложения при промяната на Закона за Селскостопанска академия, Председателят отново използва числото 3, като предложи разпределението на бюджета между структурните звена да се основава на 3 показателя- основен -брой на учените в звеното (1), коригиран за брой технически сътрудници (2) и за наличие на потенциална възможност за реализация на приходи от научна дейност (3).
В изказванията беше отбелязано, че подобно открито обсъждане на принципите за формиране на бюджетите на научните институти и центрове в Академията се прави за пръв път. Независимо, от ограниченото финансиране и трудностите при изпълнение на бюджетите, положителното е, че за пръв път бюджетите са ясни в началото на годината и са поставени на прозрачна, принципна основа.
На закрито заседание, управителният съвет на Академията прие предложените принципи за формиране на бюджета на структурните звена и утвърди бюджетите на звената.
Управителният съвет прие и предложението на Председателя на Академията- допълнителното трудово възнаграждение за научна степен „доктор“ да се увеличи на 300 лв., а за „доктор на науките“ – на 450 лв, считано от 01 май 2019 г..
Управителният съвет прие и предложението на Председателя на Академията за научно ръководство на докторант - редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение, хонорарът да е в размер на 3 минимални работни заплати, като се изплаща както следва: 50% при отчисляване на докторанта с право на защита и 50% след успешна защита на дисертационния труд.
Прието беше и предложението таксите на докторантите, които се обучават извън системата на Селскостопанска академия, да се заплащат от Академията. По този начин Академията ще заплаща таксите за обучение за повишаване на квалификацията на своите служители във всички образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Ще се поемат еднократно и таксите за допълнително езиково обучение на докторанти и асистенти.