Bulgarian Journal of Agricultural Science

Bulgarian Journal of Agricultural Science

Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) е първото селскостопанско научно списание в България, издавано изцяло на английски език. Освен от български автори, то публикува научни статии, обзори и кратки съобщения и от чужди автори. Редакционният му екип и екипът от рецензенти е международен. Тематиката на списанието обхваща всички области на аграрната наука: растениевъдство, животновъдство, растителна защита, генетика и селекция, ветеринарна медицина, аграрна икономика, екология, почвознание, хранителна наука и технологии, агротехника и агротехнологии.

ISSN 1310-0351 (Print)

ISSN 2534-983X (Online)

Главен редактор: Проф. д-р Мая Игнатова

Отговорен редактор: Снежана Бесарабова

Телефон: ; Мобилен телефон: +359897098916

Имейл: bjas_sb@abv.bg

http://journal.agrojournal.org